Ein Perfformiad Amgylcheddol

Mae’r Gwasanaeth yn ceisio gwella ein heffaith a'n perfformiad amgylcheddol yn barhaus, a hynny mewn perthynas ag ymgysylltu â'r gymuned i leihau tanau bwriadol, lleihau allyriadau carbon ein fflyd, a sicrhau bod ein hadeiladau mor effeithlon â phosibl, gan hefyd leihau faint o ynni a ddefnyddir. Rydym yn monitro ac yn cofnodi amrywiaeth eang o weithgareddau sy'n ein galluogi i graffu'n fisol ar ein cynnydd.

Lleihau ein hôl troed carbon

Yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod, ein nod yw lleihau ôl troed carbon y Gwasanaeth trwy gynyddu nifer y paneli solar ffotofoltäig a osodir ar ein gorsafoedd tân, defnyddio technoleg wyrddach i gynhesu a rheoli ein gorsafoedd tân, parhau i ymgorffori cerbydau Allyriadau Isel Iawn neu Drydan yn rhan o'n fflyd, gweithio tuag at ein hagenda o ran Bioamrywiaeth, a pharhau i weithio tuag at anfon dim gwastraff i safleoedd tirlenwi.

Nod y Gwasanaeth yw lleihau ein hallyriadau carbon flwyddyn ar ôl blwyddyn, a hynny'n unol â'n Hamcanion Amgylcheddol, yn ogystal â chydymffurfio â'r targed a nodir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.

Gweithio yn y pandemig

Yn ystod 2020, bu nifer o bersonél ein Gwasanaeth yn gweithio gartref, rhywbeth yr oeddem yn awyddus i'w archwilio ond, yn yr un modd â nifer o sefydliadau yn ystod y flwyddyn anodd hon, cymerwyd y penderfyniad o ran pryd a sut oddi ar ein dwylo. O ganlyniad i hyn, cafwyd gostyngiad helaeth yn y defnydd o gyfleustodau a diesel, fel ei gilydd, ynghyd â lleihad ym milltiredd ein fflyd.