Mae hyfforddiant, gan gynnwys cynaliadwyedd a hyfforddiant amgylcheddol, yn rhan hanfodol o'n gweledigaeth i fod yn arweinydd y Byd mewn ymateb brys a diogelwch cymunedol.

Mae hyfforddiant ar Gynaliadwyedd a'r Amgylchedd yn y Gwasanaeth yn cynnwys Hyfforddiant ar Ymwybyddiaeth Amgylcheddol yn rhan o'r broses gynefino ar gyfer holl weithwyr y Gwasanaeth. Mae'r rhaglen gynefino yn meithrin ymwybyddiaeth o faterion allweddol sy'n ymwneud â'r amgylchedd a chynaliadwyedd, ynghyd â'r gweithdrefnau y mae'r Gwasanaeth yn eu cyflawni i leihau'r effaith ar yr amgylchedd.

Mae'r hyfforddiant mewnol yn cynnwys meithrin ymwybyddiaeth amgylcheddol trwy'r dulliau canlynol:

 • Cyfathrebu mewnol ac ymgyrchoedd amgylcheddol
 • Cyflwyniadau ar Ymwybyddiaeth Amgylcheddol
 • Dosbarthu taflenni ffeithiau ac atodiadau ar gyfer hyfforddiant trwy'r system e-bost fewnol, a hynny ar faterion megis data ar ynni a'r wybodaeth ddiweddaraf am berfformiad amgylcheddol.

Fel sy'n ofynnol gan System Reoli Amgylcheddol y Ddraig Werdd, mae'r Gwasanaeth yn cynnal cofrestr o'r Rhwymedigaethau Cydymffurfedd sy'n berthnasol i weithgareddau a gweithrediadau'r Gwasanaeth, ac mae'n sicrhau cydymffurfedd â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol. Mae'r gofrestr yn cofnodi gofynion mwyaf cyffredin ein sefydliad, gan gynnwys y canlynol:

 • Aer,
 • Sŵn,
 • Dŵr,
 • Gwastraff,
 • Tir,
 • Fflora a Ffawna

Er mwyn helpu i sicrhau bod y gofrestr hon bob amser yn gyfredol o ran yr holl ddeddfwriaeth amgylcheddol berthnasol, ac yn cyd-fynd â rhwymedigaethau gwirfoddol cymwys, mae'r Gwasanaeth yn defnyddio System y Rheolwr Cydymffurfedd Gyfreithiol, sef gwasanaeth diweddaru amgylcheddol sy'n ein galluogi i nodi a dosbarthu deddfwriaeth gymwys mewn modd hwylus ac effeithlon.

Er mwyn sicrhau ein bod yn cynnwys yr holl ddeddfwriaeth, rydym yn ategu at hyn trwy groesgyfeirio'n rheolaidd â'r wybodaeth sydd ar wefan y Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol (IEMA), yn ogystal â chyfeirio at wybodaeth o wefannau a chyfnodolion amgylcheddol.

Mae'r Gwasanaeth bob amser yn chwilio am syniadau a chyfleoedd arloesol i wella ei brosesau a'i effeithlonrwydd. O ran y bwriadau ar gyfer y dyfodol mewn perthynas â gwelliannau amgylcheddol, mae'r canlynol wedi'u cynllunio ar gyfer y flwyddyn 2021-22:

 • Gwella ymwybyddiaeth a chymhelliant yr holl staff i ymddiddori yn yr amcanion gwella amgylcheddol
 • Cynyddu ac annog cynhyrchion cynaliadwy ac ailgylchadwy yn y Gwasanaeth
 • Annog a gwella bioamrywiaeth ar ein safleoedd, a chyflwyno agwedd cadwraeth amgylcheddol i'r gofod gwyrdd ar safleoedd y Gwasanaeth
 • Cydweithio â sefydliadau allanol ar Brosiectau Amgylcheddol
 • Gwella amlder a dibynadwyedd y ddarpariaeth data amgylcheddol
 • Gwella'r gwaith o gynllunio gofod ein hadeiladau, a'r defnydd a wneir ohonynt, er mwyn sicrhau'r canlyniad gorau o ran gwresogi/goleuo'r safleoedd
 • Sicrhau bod yr ynni sy'n cael ei storio mewn batris yn cyd-fynd â mentrau ffotofoltäig yn y dyfodol er mwyn dod yn niwtral o ran cost, gan na allwn werthu'r ynni hwnnw yn ôl i'r grid mwyach
 • Cyflwyno rhagor o gerbydau cwbl drydanol a cherbydau allyriadau isel i fflyd y Gwasanaeth.
Datblygiadau ac ymgyrchoedd yn y dyfodol

Mae'r Gwasanaeth bob amser yn chwilio am syniadau a chyfleoedd arloesol i wella ei brosesau a'i effeithlonrwydd. O ran y bwriadau ar gyfer y dyfodol mewn perthynas â gwelliannau amgylcheddol, mae'r canlynol wedi'u cynllunio ar gyfer y flwyddyn 2021-22:

 • Gwella ymwybyddiaeth a chymhelliant yr holl staff i ymddiddori yn yr amcanion gwella amgylcheddol
 • Cynyddu ac annog cynhyrchion cynaliadwy ac ailgylchadwy yn y Gwasanaeth
 • Annog a gwella bioamrywiaeth ar ein safleoedd, a chyflwyno agwedd cadwraeth amgylcheddol i'r gofod gwyrdd ar safleoedd y Gwasanaeth
 • Cydweithio â sefydliadau allanol ar Brosiectau Amgylcheddol
 • Gwella amlder a dibynadwyedd y ddarpariaeth data amgylcheddol
 • Gwella'r gwaith o gynllunio gofod ein hadeiladau, a'r defnydd a wneir ohonynt, er mwyn sicrhau'r canlyniad gorau o ran gwresogi/goleuo'r safleoedd
 • Sicrhau bod yr ynni sy'n cael ei storio mewn batris yn cyd-fynd â mentrau ffotofoltäig yn y dyfodol er mwyn dod yn niwtral o ran cost, gan na allwn werthu'r ynni hwnnw yn ôl i'r grid mwyach
 • Cyflwyno rhagor o gerbydau cwbl drydanol a cherbydau allyriadau isel i fflyd y Gwasanaeth.

Rhwymedigaethau Amgylcheddol

Darganfyddwch beth yw ein Amcanion Amgylcheddol.