Ystadegau'r Gwasanaeth

Fel Gwasanaeth, rydym yn ceisio gwella ein heffaith amgylcheddol a'n perfformiad yn barhaus mewn perthynas ag ymgysylltu â'r gymuned er mwyn lleihau llosgi bwriadol, lleihau allyriadau carbon o'n fflyd a sicrhau bod ein hadeiladau mor effeithlon â phosibl, tra hefyd yn lleihau'r defnydd o ynni. Rydym yn monitro ac yn dogfennu ystod eang o weithgareddau sy'n ein galluogi i graffu ar ein cynnydd yn fisol.

Isod fe welwch fanylion pellach am ein defnydd o ynni ac allyriadau amgylcheddol.

Mae’r Gwasanaeth yn defnyddio swm sylweddol o ynni i bweru ein rhwydwaith o swyddfeydd a gorsafoedd tân. Rydym yn cydnabod bod cynhyrchu a defnyddio ynni yn cael effaith sylweddol ar yr amgylchedd, a hynny trwy ddefnyddio adnoddau cyfyngedig ac allyrru nwyon tŷ gwydr.

Trydan a Nwy

Mae ein trydan yn cael ei gyflenwi gan ddarparwr ynni adnewyddadwy, a chaiff ei fonitro trwy borth swyddfa gefn â thaenlenni monitro misol. O hyn, caiff posteri o'r defnydd o ynni eu dosbarthu i Ardaloedd Rheoli/Ranbarthau i feithrin ymwybyddiaeth o'u defnydd.

Caiff y defnydd o nwy ei fonitro yn fisol trwy ddarllenwyr nwy awtomatig (AMR) ar gyfer pob safle nwy. Mae'r defnydd yn cael ei gofnodi a'i ddefnyddio i fonitro perfformiad ac i amlygu unrhyw gynnydd neu ostyngiad sylweddol yn y defnydd fesul Ardal Reoli.

Ynni 2019/2020 (kWawr) 2020/2021 (kWawr)
Trydan 2,844,900.88 2,528,687.00
Nwy 371,476 364,206
Oil usage

Yn ogystal â defnyddio nwy a thrydan, mae gan y Gwasanaeth hefyd saith tanc olew gwresogi wedi'u lleoli ar bum safle. Caiff y rhain eu monitro trwy ddefnyddio unedau trosglwyddo technoleg Watchman, sydd wedi'u gosod ar y tanciau ac sy'n rhoi rhybudd pan fo'r stoc yn mynd yn brin neu os gallai fod yna broblem â'r tanc, er enghraifft gollyngiad.

Ynni 2019/2020 (Litrau) 2020/2021 (Litrau)
Y defnydd o olew 70,902 90,951

Mae ein defnydd o olew yn uwch yn 2020-21, ac mae hyn yn ganlyniad i osod system wresogi newydd ar safle Coed-yr-iarll. Deellir bod swm uchel o olew wedi cael ei ddefnyddio pan gafodd y system wresogi ei gosod gyntaf.

Ledled y Gwasanaeth, mae pob un o'n tanciau olew naill ai'n meddu ar groen dwbl neu'n cael ei ddal mewn bwnd addas. Caiff cyfanrwydd y rhain ei wirio'n flynyddol yn ystod Archwiliadau Amgylcheddol mewnol o'r Gorsafoedd neu gan beirianwyr cymwys allanol. Mae gweithdrefnau brys ar waith rhag ofn i olew gael ei ollwng naill ai gan yr orsaf neu gan y gyrwyr sy'n ailgyflenwi'r tanciau. Mae yna hefyd Becyn Cymorth yn ymyl pob tanc olew, er mwyn delio ag unrhyw broblemau neu ollyngiadau. 

Mae Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Storio Olew) (Cymru) 2016 hefyd yn sicrhau bod mesurau pellach ar waith i warantu na chaiff unrhyw olew ei ollwng i'r amgylchedd cyfagos.

Yn unol â Rheoliadau Perfformiad Ynni Adeiladau, rydym wedi gosod Tystysgrifau Ynni i'w Harddangos (DEC) yn 23 o'n hadeiladau sy'n gymwys.

Mae'r Dystysgrif yn cael ei harddangos yn glir yn unrhyw un o adeiladau'r Gwasanaeth y gall aelodau'r cyhoedd ei gyrchu ac sydd ag arwynebedd llawr dros 250 m2. Mae'r Tystysgrifau hyn yn rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd am berfformiad ynni yr adeilad, ac yn ein cynorthwyo i nodi'r adeiladau lleiaf effeithlon a blaenoriaethu mesurau gwelliant yn unol â hynny.

Mae mwyafswm yr allyriadau carbon a gynhyrchir gan y Gwasanaeth yn cael eu mesur bob blwyddyn er mwyn monitro ein heffaith gyffredinol ar yr amgylchedd. Mae'r Gwasanaeth yn ceisio lleihau ein hallyriadau carbon bob blwyddyn trwy feithrin ymwybyddiaeth o'r defnydd o ynni, cynnal ymgyrchoedd amgylcheddol i leihau allyriadau gan orsafoedd, gosod paneli solar ar adeiladau'r Gwasanaeth, a defnyddio technoleg werdd mewn gorsafoedd, lle bo hynny'n bosibl.

Daw'r ffigurau a ddefnyddir i gyfrifo'r allyriadau carbon o ffactorau trosi DEFRA, a gyhoeddir ar ei gwefan. Mae'r ffactorau trosi carbon hyn yn newid bob blwyddyn, ac adlewyrchir hyn yn ein dull monitro.

Mae'r allyriadau Carbon sy'n ymwneud ag ynni (mewn tunelli metrig) wedi'u nodi isod.

Ynni 2019/2020 2020/2021
Trydan 663.15 553,20
Nwy 73.4 66
Olew 17.4 23

Ffactorau trosi
Y ffactorau trosi trydan a ddefnyddir ar gyfer 2019/2020 yw 0.2556 a 2020/21 yw 0.23314
Y ffactorau trosi nwy a ddefnyddir ar gyfer 2019/2020 yw 0.18385 a 2020/21 yw 0.18387
Y ffactor trosi olew a ddefnyddir ar gyfer 2019/2020 yw 0.24675 a2020 / 21 yw 0.24666

Monitro misol

Mae’r Gwasanaeth yn monitro ein hallyriadau carbon trwy'r ffigurau defnyddio cyfleustodau misol a thrwy fonitro Cwmpas 1 (Allyriadau Uniongyrchol) a Chwmpas 2 (Allyriadau Anuniongyrchol) yn flynyddol. Ceir esboniad pellach o'r ddau gwmpas yn y tabl isod:

Cwmpas 1: Yr holl Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr uniongyrchol o ffynonellau sy'n eiddo i'r sefydliad neu y mae'r sefydliad yn eu rheoli Cwmpas 2: Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr anuniongyrchol o ganlyniad i ddefnyddio trydan, gwres neu ager a brynwyd
Hylosgi tanwyddau ffosil ar gyfer gwresogi – nwy neu olew trwm Trydan, gwres ac ager a brynwyd ac a gynhyrchwyd y tu allan i'r sefydliad
Hylosgi diesel a ddefnyddir wrth weithredu cerbydau'r fflyd  
Allyriadau sy'n ffoi  

 

Diben gwahanu'r allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr yn Gwmpasau yw osgoi cyfrif allyriadau'r Gwasanaeth ddwywaith, a gall hyn helpu sefydliadau i nodi'r hyn y gallant ei reoli'n uniongyrchol o gymharu â pha allyriadau y gallant ddylanwadu arnynt. (Cwmpas 3)

Nid yw'r Gwasanaeth yn cofnodi allyriadau Cwmpas 3 ar hyn o bryd, ond mae prosesau'n cael eu datblygu i gynnwys elfen o hyn yn y gwaith monitro ac adrodd ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae'r tabl isod yn dangos ein hallyriadau mewn tunelli metrig o CO2e y flwyddyn (tunelli metrig).
  Cwmpas 1
Cwmpas 2
2018/2019 1,119.4 743,53
2019/2020 1,339.3 663,15
2020/2021 1,017.2 553,20

 

Ar hyn o bryd, mae saith lleoliad yn y Gwasanaeth yn cynnwys paneli Solar Ffotofoltäig, gyda'r paneli diweddaraf wedi cael eu gosod ym Mhencadlys y Gwasanaeth yng Nghaerfyrddin ac yn safle Hyfforddi Coed-yr-iarll.

  • Cyfleuster Hyfforddi Coed-yr-iarll
  • Gorsaf Dân Aberystwyth
  • Gorsaf Dân Dyffryn Aman
  • Gorsaf Dân Hendy-gwyn ar Daf
  • Gorsaf Dân Llanelli
  • Gorsaf Dân Treforys
  • Pencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin

Hyd yma, mae'r Paneli Solar Ffotofoltäig wedi cynhyrchu'r ffigurau canlynol ers iddynt gael eu gosod:

  Ebrill 2019 - Mawrth 2020 Ebrill 2020 – Mawrth2021
Taliadau a gynhyrchwyd £2,920.28 £2,330.34
Unedau a gynhyrchwyd 13,902.31kWawr 20,419kWawr

Fel y dangosir yn y tabl uchod, mae pŵer solar yn ffynhonnell enfawr o ynni y gellir ei ddefnyddio'n uniongyrchol. Mae pontio i gyflenwad ynni mwy adnewyddadwy yn talu'r ffordd yn economaidd i'r Gwasanaeth. Fodd bynnag, bydd y Gwasanaeth yn parhau i ddefnyddio'r ffigurau hyn o flwyddyn i flwyddyn i fonitro ein perfformiad ynni er mwyn deall ein defnydd yn well.

Yn 2020-21, roeddem wedi cynhyrchu mwy o Unedau, ond cawson daliad llai. Y rheswm am hyn yw bod taliadau'n dod i law ar gyfer paneli ffotofoltäig a osodwyd cyn 2019 yn unig. O 2019 ymlaen, mae'r ynni ychwanegol a gynhyrchir gan baneli ffotfoltäig yn cael ei ddychwelyd yn uniongyrchol i'r grid i leihau ein tariff ynni. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag aelod o'r Adran Ystadau.

Mae gan y Gwasanaeth tua 330 o gerbydau yn ei fflyd, gan gynnwys cerbydau gweithredol a cherbydau cronfa anweithredol. Oherwydd tirwedd wledig helaeth yr ardal o Gymru lle rydym yn gweithredu, ac oherwydd natur y Gwasanaeth fel ymatebydd mewn argyfwng, gall hyn gyfyngu ar ein hopsiynau wrth ystyried cludiant ar gyfer gofynion gweithredol.

Er gwaethaf hyn, rydym wedi cyflwyno nifer o welliannau i'n fflyd, er enghraifft cerbydau hydrogen, cerbydau trydan a beiciau trydan. Rydym yn parhau i ymchwilio i'r holl Gerbydau Allyriadau Isel Iawn y gellir eu dewis yn lle defnyddio tanwyddau ffosil, yn ogystal ag i dechnoleg gynaliadwy ar gyfer ein fflyd, ac rydym yn eistedd ar nifer o grwpiau ULEV allanol ledled ardal y Gwasanaeth.

Mae cyfleoedd cyllido gan y Llywodraeth, ynghyd â chyllid gan y Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel, yn golygu y gellir cyflawni gwelliannau cynaliadwy i'n fflyd a sicrhau seilwaith gwefru trydanol, er enghraifft pwyntiau gwefru cerbydau trydanol ar Safleoedd y Gwasanaeth.

Defnydd disel ac allyriadau carbon

Mae'r tabl isod yn dangos y diesel a ddefnyddiwyd a'r allyriadau carbon ar gyfer y ddwy flynedd ariannol ddiwethaf. Darparwyd y ffigurau canlynol gan Adran y Fflyd, Peirianneg a Logisteg.

  2019/2020 2020/2021
Diesel (Litrau) 481,310 354,952
Milltiroedd Darlleniadau milltiredd manwl gywir yn anhygyrch

Y milltiredd a gafodd ei dracio – 568,720.8
Y milltiredd blynyddol ar gyfer pob cerbyd – 1,600,500

tCO2e 1,248.5 951.2

Ffactorau trosi

Y ffactor trosi Diesel (Litrau) a ddefnyddir ar gyfer 2019/2020 yw 2.59411 ac ar gyfer 2020/2021 yw 2.54603

Systemau olrhain a monitro

Aeth y system olrhain a monitro newydd ar gyfer ein Fflyd yn fyw ym mis Hydref 2019. Mae'r gostyngiad mawr yn ystadegau'r Fflyd yn ganlyniad i'r cloi ond cyflwynwyd hefyd nifer o gerbydau Allyriadau Ultra Isel i'r fflyd trwy gydol 2020 a ddisodlodd gerbydau disel diwedd oes. . Fe wnaethom hefyd symud nifer o gerbydau a chyflwyno rhaglen Llogi Spot newydd. Felly waeth beth fo'r cloi, byddem wedi disgwyl gweld gostyngiad yn y disel a ddefnyddir.

Adeiladu fflyd werdd gynaliadwy

Mae cyfleoedd cyllido'r llywodraeth a chyllid gan y Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel wedi golygu y gellir cyflawni gwelliannau cynaliadwy i'n fflyd a'n seilwaith gwefru trydan, megis pwyntiau gwefru cerbydau trydan ar Eiddo Gwasanaeth. Byddwn hefyd yn parhau i weithio tuag at adeiladu Fflyd Werdd gynaliadwy. Trafodir y prosiectau hyn yn fanylach isod.

O ganlyniad i'r cyfyngiadau a osodwyd arnom gan COVID-19, bu'r Gwasanaeth yn gweithio'n effeithiol ac yn effeithlon i gynnal y gweithgareddau busnes craidd trwy arferion amgen. Enghraifft dda o hyn yw'r defnydd o archwiliadau fideo o bell, a alluogodd y tîm Diogelwch Tân Busnesau i gynnal Archwiliadau Diogelwch Rhag Tân rhithwir mewn safleoedd masnachol, yn hytrach na'r trefniant wyneb yn wyneb traddodiadol. Mae'r trefniant hwn 'nawr yn cael ei ehangu i ffurfio rhan o dargedau arferol yr Archwilwyr.

Yn dilyn adolygiad ledled y fflyd o'r defnydd o gerbydau cronfa yn 2020, penderfynwyd na fyddem yn adnewyddu nifer o'r cerbydau cronfa a oedd wedi cyrraedd diwedd eu hoes. Yn lle hynny byddai rhaglen Llogi am Gyfnodau Byr yn cael ei sefydlu er mwyn galluogi'r staff i logi cerbydau yn ôl yr angen. Byddai hyn yn dileu'r broblem o beidio â defnyddio cerbydau am ddyddiau neu wythnosau, ac yn sicrhau defnydd mwy effeithlon ohonynt. Byddai hyn yn cael ei gyflwyno ochr yn ochr â'r broses o weithredu Cerbydau Trydan yn rhan o gronfa'r fflyd.

Caiff milltiredd busnes ei gyfrifo ar wahân i'n Fflyd, a gellir ei weld yn y tabl isod:

  2019/2020 2020/2021
Prydles 191,394 87,757
Achlysurol / Hanfodol 191,539 129,650
Milltiredd Teithwyr (Defnyddwyr hanfodol) 26,415 5,665

Prosiectau'r Gwasanaeth

Darganfyddwch fwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud i wella pethau ar ein tudalen Prosiectau Gwasanaeth.