Asesiad Perfformiad Blynyddol 2020/2021

Mae’n bleser gennym gyflwyno ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer 2020/2021. Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r modd yr ydym wedi perfformio o gymharu â’r Amcanion Gwella a Llesiant a bennwyd gennym yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2020-2025 (PDF, 2.5Mb).


Am fwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ein Asesiad Perfformiad Blynyddol 2020/2021 (PDF, 1.5Mb) am fwy o wybodaeth.

Cipolwg

Yn 2020-21, roeddem wedi cytuno i symud ymlaen â phedwar maes gwaith allweddol, sef: Ein Pobl, Ein Cymunedau, Ein Hamgylchedd ac Ein Dyfodol. Rydym wedi cynhyrchu fideos ar gyfer pob Nod Strategol, sy'n tynnu sylw at gyflawniadau'r Gwasanaeth dros y 12 mis diwethaf.

Gwrandewch ar y Dirprwy Brif Swyddog Tân Roger Thomas yn rhoi trosolwg o Asesiad Perfformiad Blynyddol y Gwasanaeth.

Gwyliwch y fideo 'Trosolwg o'r Asesiad Perfformiad Blynyddol' (yn agor mewn ffenestr / tab newydd)

 

Trawsgrifiad hygyrch

Lawrlwythwch y trawsgrifiad hygyrch ar gyfer y fideo 'Cipolwg' (PDF, 80Kb)

Ein Pobl

Yn 2020/2021 dywedasom y byddem yn sicrhau bod gan ein staff y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddarparu a datblygu ein gwasanaethau yn ddiogel. Dywedasom hefyd y byddem yn sicrhau bod ganddynt y galluoedd cywir ar gyfer y dyfodol a'u bod yn gynrychioliadol o'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Gwrandewch ar y Rheolwr Ardal Simon Jenkins yn rhoi trosolwg o'r hyn a wnaethom i gyflawni hyn.

Gwyliwch y fideo 'Ein Pobl' (yn agor mewn ffenestr / tab newydd)

 

Trawsgrifiad hygyrch

Lawrlwythwch y trawsgrifiad hygyrch ar gyfer y fideo 'Ein Pobl' (PDF, 80Kb)

Ein Cymunedau

Dywedasom yn 2020/2021 y byddem yn canolbwyntio ar ein partneriaethau â rhanddeiliaid ac yn gwella ein cyfathrebu a'n negeseuon allweddol gyda'n cymunedau. Gyda COVID-19 yn gefndir, cymerodd y Nod Strategol hwn ystyr bwysig newydd ac roeddem yn gallu cyflawni rhai pethau gwirioneddol wych a oedd nid yn unig yn tynnu sylw at ba mor hanfodol yw cydweithredu ac yn sicrhau iechyd, diogelwch a lles parhaus ein cymunedau mewn amseroedd digynsail.

Gwrandewch ar Mydrian Harries, Pennaeth Adnoddau Corfforaethol yn rhoi trosolwg o'r hyn a wnaethom i gyflawni hyn.

Gwyliwch y fideo 'Ein Cymunedau' (yn agor mewn ffenestr / tab newydd)

 

Trawsgrifiad hygyrch

Lawrlwythwch y trawsgrifiad hygyrch ar gyfer y fideo 'Ein Cymunedau' (PDF, 82Kb)

Ein Hamgylchedd

Roedd Diogelu'r Amgylchedd yn dal i fod yn flaenoriaeth i'r Gwasanaeth y llynedd a chytunwyd i leihau faint o blastig untro yr ydym yn ei brynu a'i ddefnyddio yn ein Gwasanaeth, a lleihau faint o ynni y mae'r Gwasanaeth yn ei ddefnyddio, gan symud at strategaeth ynni fwy cynaliadwy.

Gwrandewch ar y Rheolwr Ardal Peter Greenslade yn rhoi trosolwg o'r hyn a wnaethom i gyflawni hyn.

Gwyliwch fideo 'Ein Hamgylchedd' (yn agor mewn tab / ffenestr newydd)

 

Trawsgrifiad hygyrch

Lawrwythwch y trawsgrifiad hygyrch ar gyfer y fideo 'Ein hamgylchedd' (PDF, 78Kb)

Ein Hamgylchedd: Tendr Gwastraff 

Yn 2020/2021 aethom allan i dendr i wella ein rheolaeth gwastraff. Wrth gaffael nwyddau a deunyddiau rydym yn canolbwyntio ar gylch bywyd pecynnu ac yn ystyried sut mae'n effeithio ar ein gallu i ailddefnyddio neu ailgylchu'r deunydd tra hefyd yn ystyried yr effaith ar ein cymunedau.

Gwrandewch ar Bennaeth yr Ystadau Huw Davies yn rhoi trosolwg o'n strategaeth rheoli gwastraff newydd.

Gwyliwch y fideo 'Rheoli Gwastraff' (yn agor mewn ffenestr / tab newydd)

 

Trawsgrifiad hygyrch

Lawrlwythwch y trawsgrifiad hygyrch ar gyfer y fideo 'Tendr Gwastraff Ein Amgylchedd' (PDF, 70Kb)

Ein Dyfodol

Roedd dod o hyd i ffyrdd o wella a gwella'r hyn a wnawn yn faes ffocws allweddol yn 2020/2021 a chytunwyd i ddatblygu seilwaith TG a oedd yn cefnogi ffyrdd amgen o weithio trwy ddefnyddio technoleg i leihau risg weithredol ac i greu fforwm i archwilio'r syniadau a awgrymiadau gan ein staff.

Gwrandewch ar y Rheolwr Ardal Craig Flannery yn rhoi trosolwg o'r hyn a wnaethom i gyflawni hyn.

Gwyliwch y fideo 'Ein Dyfodol' (yn agor mewn ffenestr / tab newydd)

 

Trawsgrifiad hygyrch

Lawrlwythwch y trawsgrifiad hygyrch ar gyfer y fideo 'Ein Dyfodol' (PDF, 80Kb)