Mae ein Cynllun Corfforaethol yn nodi ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol, a'r modd y cyflawnir y weledigaeth honno trwy ein Nodau Strategol a'n Hamcanion Gwella a Llesiant.

Mewn blynyddoedd blaenorol, rydym wedi llunio Cynllun Strategol pum mlynedd, ynghyd â Chynllun Gwella Blynyddol cysylltiedig. Yn dilyn cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, manteisiwyd ar y cyfle i adolygu ein prosesau cynllunio, ac, o ganlyniad, lluniwyd un Cynllun Corfforaethol integredig.

Archif dogfennau

Cynllun Corfforaethol 2020 - 2025​
Cynllun Corfforaethol 2019 - 2024
Cynllun Corfforaethol 2018 - 2023
Cynllun Corfforaethol 2017 - 2022

Cynllun Strategol ​2016 - 2021
Cynllun Strategol 2015 - 2020

Cynllun Gwella Blynyddol 2016 - 2017
Cynllun Gwella Blynyddol 2014 - 2015

Erbyn diwedd mis Hydref bob blwyddyn, rydym yn cyhoeddi ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol. Mae ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol yn dweud wrth ein staff, ein cymunedau a'n rhanddeiliaid pa ganlyniadau a buddion a gyflawnwyd o gymharu ag Amcanion Gwella a Llesiant y flwyddyn flaenorol. Mae ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol hefyd yn nodi sut yr ydym wedi cyfrannu at y nodau Llesiant a bennir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Archif dogfennau

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2019 - 2020
Asesiad Perfformiad Blynyddol 2018 - 2019

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2017 - 2018
Asesiad Perfformiad Blynyddol 2016 - 2017​