Gofynasom y canlynol.

Aethom ati i annog pobl i gymryd rhan a dweud eu dweud ynghylch ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2021-2026. Er mwyn parhau i ddarparu gwasanaeth effeithiol, effeithlon ac o'r radd flaenaf, bu i ni groesawu safbwyntiau gan yr holl randdeiliaid i'n helpu i lunio a gwella Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Roedd y cyfnod ymgynghori yn agored rhwng dydd Llun 28 Medi a dydd Gwener 04 Rhagfyr.

Dywedasoch y canlynol.

Roedd 219 o randdeiliaid wedi ymateb i'r ymgynghoriad, sef cynnydd o 53% oddi ar 2019-20 pan ddaeth 143 o ymatebion i law. Roeddem hefyd wedi cael 7 ymateb ysgrifenedig gan Gynghorwyr, Cynghorau Tref a Chymuned a sefydliadau partner.

O blith y 219 o ymatebion, roedd 163 o'r ymatebwyr yn gweithio i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, sef y nifer mwyaf erioed. Roedd mwyafrif yr ymatebwyr yn cytuno bod y Nodau Strategol yn rhywbeth y dylem fod yn anelu at eu cyflawni.