Cynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022/2023

Mae ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol yn rhan o gyfres o ddogfennau a gynlluniwyd i gyflawni ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a'n gwerthoedd. Mae'r Cynllun hwn wedi'i ddatblygu i gydnabod yr heriau y mae'r Gwasanaeth yn eu hwynebu. Rydym am allu ymateb yn gyflym, yn hyblyg ac ar y cyd i'r heriau hyn er mwyn darparu'r gwasanaethau gorau posibl i'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Er mwyn ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth a'r Ymrwymiadau a amlinellwyd gennym yn ein Cynllun Strategol 2022-2027, rydym wedi datblygu chwe Amcan Gwella a Llesiant y byddwn yn ceisio eu cyflawni yn ystod y deuddeg mis nesaf. Mae'r Cynllun hwn yn nodi pam yr ydym wedi dewis blaenoriaethu'r Amcanion Gwella a Llesiant hyn, y modd y byddwn yn eu cyflawni a’r modd y bydd y gwelliannau o fudd i'n cymunedau.

Ein Hamcanion
Ymrwymiad 1

Rydym yn ymrwymedig i recriwtio, cadw a datblygu gweithlu medrus iawn.

Ymrwymiad 2

Rydym yn ymrwymedig i gynnal iechyd, llesiant a ffyniant y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Ymrwymiad 3

Rydym yn ymrwymedig i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd.

Ymrwymiad 4

Rydym yn ymrwymedig i wella'r ffordd yr ydym yn gweithio, trwy ddysgu sefydliadol.

Gwelliant a Lles Amcan Un

Byddwn yn cefnogi iechyd a llesiant ein staff, gan sicrhau eu bod yn hapus yn eu gweithle, a bod ganddynt y cadernid personol y mae arnynt ei angen i gyflawni eu rôl.

Mae'r amcan hwn yn cyd-fynd â'r hymrwymiadau canlynol

 

Pam y mae hyn yn bwysig?

Rydym yn gwybod bod yna lawer o fanteision i gael gweithlu iach. Mae iechyd a llesiant ein staff wedi bod yn faes blaenoriaeth i ni, a bydd yn parhau i fod, ac mae hynny’n cael ei adlewyrchu yn y Strategaeth Llesiant a ddatblygwyd gennym. Ein nod yw gwneud yr hyn sy'n bosibl i helpu ein staff i fyw bywydau hirach, iachach a chyflawn a lleihau ein lefelau salwch ar yr un pryd.

Maes gwaith allweddol yn ystod y 12 mis nesaf fydd ymgorffori'r amcanion yn ein Strategaeth Llesiant er mwyn sicrhau bod gan ein staff iechyd a llesiant da a fydd yn eu helpu i gyflawni eu dyletswyddau mewn modd effeithiol a'ch cadw chi a'ch cymuned yn ddiogelach.

Un o'n meysydd dysgu allweddol o'n hymateb i COVID-19 fu gweithio o bell a gweithio ystwyth. O ganlyniad i'r pandemig, roedd yn rhaid i ni newid y ffordd roeddem yn gweithio, a hynny ar unwaith. Er nad oedd hyn byth yn mynd i fod yn newid hirdymor mewn rhai meysydd, mewn meysydd eraill roeddem yn cydnabod y buddion i'n staff ac i'n sefydliad, fel ei gilydd. Gyda chamau cyntaf cynllun hirdymor yn y maes hwn ar y gweill, yn 2022 byddwn yn canolbwyntio ar alluogi arferion gweithio ystwyth a gweithio o bell, a hynny ar draws y sefydliad, lle bo hynny'n briodol.

Rydym am i'r staff feddu ar yr hyder a'r gofod i dyfu a datblygu, gan eu galluogi i gyflawni eu potensial a chyrraedd nodau eu gyrfaoedd. Trwy ddarparu cyfleoedd datblygu i staff, nid yn unig y mae'n sicrhau bod ganddynt y sgiliau cywir i gyflawni eu rôl, ond mae hefyd yn creu amgylchedd lle mae staff yn cael eu grymuso a'u hannog i gymryd rhan yng ngwaith y Gwasanaeth ehangach. Bydd proses effeithiol o reoli a datblygu pobl yn sicrhau ein bod yn cynnal diwylliant o berfformio'n dda ac yn parhau i ddarparu gwasanaethau proffesiynol ac effeithiol i chi a'ch cymunedau.

Beth yr ydym yn mynd i'w wneud?

Rydym yn mynd i wneud y pethau canlynol:

 • Parhau i gyflawni ein Strategaeth Llesiant.
 • Ymgorffori arferion gweithio’n hyblyg sy'n hwylus i'n staff a'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, fel ei gilydd.
 • Grymuso ein staff a'u cynnwys yn y gwaith o gynllunio a darparu ein gwasanaethau.
 • Meithrin ein staff, gan sicrhau bod ganddynt y sgiliau a'r wybodaeth y mae arnynt eu hangen i gyflenwi'r gwasanaethau a ddarparwn i'n cymunedau.

 

Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi gwella?

 • Lefelau uwch o ymgysylltu a chyfranogi ymhlith staff.
 • Lefelau salwch is ar draws y Gwasanaeth.
 • Ymgysylltiad ehangach mewn arferion gweithio ystwyth, lle bo hynny'n bosibl.
 • Cynnydd yn y niferoedd sy'n cymryd rhan yn y cyrsiau hyfforddi sydd ar gael ar gyfer ein staff gweithredol ac anweithredol, fel ei gilydd.

Gwelliant a Lles Amcan Dau

Byddwn yn recriwtio, yn datblygu ac yn cadw gweithlu amrywiol.

Mae'r amcan hwn yn cyd-fynd â'r hymrwymiadau canlynol

 

Pam y mae hyn yn bwysig?

Ein staff yw ein hased mwyaf gwerthfawr. Mae'r bobl sy'n gweithio ac yn gwirfoddoli i ni yn gweithio'n galed i ddarparu'r gwasanaethau gorau posibl i'n cymunedau. Rydym am sicrhau bod ein staff wedi'u harfogi a'u hyfforddi i allu cyflawni eu rolau hyd eithaf eu gallu, a'u hannog i wireddu eu potensial yn llawn.

Ein nod yw recriwtio, datblygu a chadw gweithlu amrywiol, dwyieithog a medrus iawn sy'n cynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Bydd ein dull gweithredu yn adnabod ac yn cynyddu potensial ein gweithlu i'r eithaf, gan gynnal diwylliant o berfformio'n dda a gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o gyllid cyhoeddus.

Beth yr ydym yn mynd i'w wneud?

Rydym yn mynd i wneud y pethau canlynol:

 • Addysgu ein cymunedau am yr ystod eang o rolau sydd ar gael yn y Gwasanaeth.
 • Hyrwyddo manteision gweithio i'r Gwasanaeth.
 • Sicrhau ein bod yn denu ac yn recriwtio pobl sy'n meddu ar y gwerthoedd a'r sgiliau cywir ar gyfer y rôl.
 • Adolygu ein trefniadau cyfredol o ran recriwtio, cadw a chynllunio ar gyfer olyniaeth.
 • Ymgorffori proses gwerthuso staff newydd.

Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi gwella?

 • Gwell gwybodaeth am y rolau sydd ar gael yn y Gwasanaeth, a gwell dealltwriaeth ohonynt.
 • Cynnydd yn nifer a safon yr ymgeiswyr sy'n gwneud cais i weithio i'r Gwasanaeth.
 • Nodi cyfleoedd pellach ar gyfer hyfforddi a datblygu.
 • Mwy o fodlonrwydd i staff yn eu swyddi, a chynnydd o ran morâl staff ac o ran cadw staff.

Gwelliant a Lles Amcan Tri

Byddwn yn cynyddu'r buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol hirdymor a gaiff ein busnes ar ein cymunedau, a hynny i'r eithaf.

Mae'r amcan hwn yn cyd-fynd â'r hymrwymiadau canlynol

 

Pam y mae hyn yn bwysig?

Mae gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i'r cymunedau amrywiol rydym yn eu gwasanaethu yn bwysig iawn i ni. Mae gan bob tân rydym yn mynd iddo gost i bobl, i leoedd ac i'n hamgylchedd, felly, lle bynnag y bo modd, mae atal tanau yn flaenoriaeth i ni. Rydym am barhau i weithio gyda'n partneriaid i nodi cyfleoedd i gyflawni amcanion cytunedig sydd o fudd i bawb, gan ein bod yn gwybod bod gweithio agos gyda'n partneriaid nid yn unig yn helpu i osgoi dyblygu gwasanaethau, ond mae hefyd yn ddefnydd gwell o arian cyhoeddus ac yn darparu manteision lluosog i'n cymunedau.

A ninnau'n sefydliad mawr, rydym yn cydnabod y gallwn gael effaith sylweddol ar yr economi a'r amgylchedd, ac rydym yn ymrwymedig i sicrhau ein bod yn cyflawni ein dyletswydd foesol i wireddu’r manteision hyn i'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, gan wella ein cyfraniad i'r economi leol a lleihau’r costau i gymdeithas.

Wrth addasu ac amrywio ein gweithgareddau i ddiwallu anghenion ein cymunedau yn well, a gwella'r ffordd yr ydym yn diwallu anghenion y bobl sy'n byw ac yn gweithio yn ein cymunedau, ac yn ymweld â nhw, byddwn yn helpu i'w gwneud mor ddiogel ac mor llwyddiannus â phosibl.

Beth yr ydym yn mynd i'w wneud?

Rydym yn mynd i wneud y pethau canlynol:

 • Archwilio cyfleoedd i ehangu'r modd y darperir buddion cymdeithasol i'n cymunedau.
 • Ystyried effaith a manteision ein mentrau cymunedol a gweithio mewn partneriaeth.
 • Ymgorffori meini prawf Gwerth Cymdeithasol yn ein prosesau caffael, lle bo hynny'n briodol.
 • Archwilio ffyrdd o alluogi ein hadrannau i brynu oddi wrth fusnesau bach a chanolig.
 • Parhau i gefnogi canlyniadau gwaith ymgysylltu â'n partneriaid, gan gynnwys mewn Fforymau Cydnerthedd Lleol, Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a fforymau eraill.

Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi gwella?

 • Perthnasoedd gwell â'n cymunedau a lefelau ymgysylltu a chyfranogi uwch i’n partneriaid.
 • Gwerthusiad cadarnhaol o'r mentrau sy'n cael eu cyflawni.
 • Cynnydd yn nifer yr eitemau a'r gwasanaethau sy'n cael eu prynu oddi wrth fusnesau bach a chanolig.
 • Manteisio ar gyfleoedd i rannu gwybodaeth yn sgil ein hymgysylltiad â phartneriaid, a hynny er budd ein cymunedau.

Gwelliant a Lles Amcan Pedwar

Byddwn yn parhau i ddatblygu'r ffyrdd yr ydym yn ymgysylltu ac yn rhyngweithio ag unigolion a grwpiau yn ein cymunedau, ac yn archwilio dulliau newydd o ddefnyddio ein hasedau er budd pawb.


Mae'r amcan hwn yn cyd-fynd â'r hymrwymiadau canlynol

 

Pam y mae hyn yn bwysig?

Mae creu partneriaethau effeithiol ag unigolion a grwpiau yn ein cymunedau yn hanfodol i gefnogi'r gwaith a wnawn a'n helpu i gyflawni'r canlyniadau gorau posibl. Rydym am sicrhau ein bod yn ymgysylltu ac yn rhyngweithio â'r holl unigolion a grwpiau i roi'r cyfle iddynt helpu i gynllunio a llunio'r gwasanaethau a ddarparwn, yn ogystal â hybu'r hyn a wnawn a'r asedau a'r mentrau hynny sydd ar gael yn ein cymunedau.

Rydym am wneud gwahaniaeth cadarnhaol ac yn cydnabod y gellir cyflawni hyn trwy barhau i adeiladu ar berthnasoedd cyfredol, gan chwilio am gyfleoedd i feithrin perthnasoedd newydd, a fydd yn ein helpu i ddefnyddio ein hasedau yn y modd mwyaf effeithiol, a hynny er budd pawb.

Beth yr ydym yn mynd i'w wneud?

Rydym yn mynd i wneud y pethau canlynol:

 • Archwilio cyfleoedd recriwtio pellach wedi'u hanelu at bobl ifanc yn ein cymunedau.
 • Parhau i hybu ac annog y defnydd o'n Gorsafoedd Tân ac asedau eraill er budd y gymuned.
 • Parhau i ymgorffori ein strategaeth gwirfoddoli, gan annog cyfleoedd pellach ledled y Gwasanaeth.

Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi gwella?

 • Mwy o gyfleoedd ar gael yn y Gwasanaeth i ddenu a recriwtio pobl ifanc.
 • Defnydd rheolaidd o'n Gorsafoedd Tân gan sefydliadau partner a chymunedau i gynnal cyfarfodydd a digwyddiadau.
 • Lefelau ymgysylltu uwch rhwng ein Gorsafoedd Tân a chymunedau lleol.
 • Cynnydd yn nifer y gwirfoddolwyr sy'n cael eu recriwtio gan y Gwasanaeth i'n galluogi i gefnogi mentrau'r Gwasanaeth a mentrau ein partneriaid fel ei gilydd.

Gwelliant a Lles Amcan Pump

Byddwn yn gweithio tuag at ddod yn sefydliad carbon niwtral.

Mae'r amcan hwn yn cyd-fynd â'r hymrwymiadau canlynol

 

Pam y mae hyn yn bwysig?

Rydym yn gwybod mai lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd, a chynyddu'r ffyrdd y gallwn ei wella yw'r peth cywir i'w wneud. Bydd gweithio tuag at fod yn sefydliad carbon niwtral yn ein helpu i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd ac yn ein galluogi i ddod yn Wasanaeth Tân ac Achub mwy cynaliadwy.

Wrth ddod yn fwy ymwybodol o'r effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol a gawn ar ein hamgylchedd, bydd yn ein helpu i leihau ein hôl troed carbon. P'un a yw'n ymwneud â newid y ffordd yr ydym yn cyflawni ein gweithgarwch gweithredol, yn ymgymryd â mentrau i arbed ynni, neu'n gweithio gyda chyflenwyr â niwtraliaeth carbon yn eu hethos, mae angen i ni chwarae ein rhan i amddiffyn ein planed a diogelu cenedlaethau'r dyfodol.

Rydym am weithio gyda'n cymunedau i ddeall eu hanghenion amgylcheddol er mwyn cael y lefel gywir o effaith a sicrhau'r canlyniad gorau i bawb. Wrth fynd ati i annog a gwella'r amgylchedd naturiol, bioamrywiaeth a chynefinoedd ar ein hystad, byddwn yn hybu ecosystem iach, yn gwella ansawdd yr aer yn ogystal â helpu i wella iechyd a llesiant meddyliol ein cyflogeion.

Beth yr ydym yn mynd i'w wneud?

Rydym yn mynd i wneud y pethau canlynol:

 • Cynnal ymarfer casglu data i ddarganfod gwaelodlin ein hôl troed carbon.
 • Nodi cyfleoedd i gasglu gwybodaeth am ein defnydd o garbon a'i fonitro, gan gynnwys defnydd ein cyflenwyr.
 • Datblygu trefniadau gweithio ystwyth gyda chymorth mentrau ymgysylltu â staff, sy'n hybu gostyngiad yn y defnydd o garbon yn y gweithle.
 • Archwilio cyfleoedd i fesur faint o ddŵr a ddefnyddir mewn digwyddiadau gweithredol.
 • Ymgymryd â mentrau i annog y broses o greu cynefinoedd bywyd gwyllt ar draws ein hystad.
 • Defnyddio prosesau ymgysylltu â staff i gasglu adborth am y modd y mae ein nodau lleihau carbon yn gweithio.
 • Gweithio gyda phartneriaid i'w galluogi i gefnogi a chyflawni ein strategaeth amgylcheddol. Addysgu ein diffoddwyr tân i wneud penderfyniadau mewn digwyddiadau gweithredol sy'n mynd ymhellach o ran lleihau ein heffaith amgylcheddol.

Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi gwella?

 • Gweld gostyngiad a lefelu yn ein defnydd blynyddol o garbon a dŵr.
 • Cipio data ar ein defnydd a'i fonitro mewn modd llwyddiannus, i'n galluogi i ddatblygu mentrau sy'n parhau i leihau ein hôl troed carbon. Gwelliannau yn cael eu gwneud i'r modd yr ydym yn rheoli digwyddiadau gweithredol i ddiogelu'r amgylchedd naturiol.
 • Cynnydd mewn cynefinoedd bywyd gwyllt a mentrau bioamrywiaeth ledled ystad y Gwasanaeth.
 • Adborth gan gyrff allanol a rhanddeiliaid allanol ar ein perfformiad yn unol â'n Strategaeth Amgylcheddol.

Gwelliant a Lles Amcan Six

Byddwn yn archwilio cyfleoedd i gasglu, cyfleu a gweithredu pob agwedd ar ddysgu sefydliadol.

Mae'r amcan hwn yn cyd-fynd â'r hymrwymiadau canlynol

 

Pam y mae hyn yn bwysig?

Mae dysgu sefydliadol yn allweddol i'r hyn yr ydym ni, y Gwasanaeth Tân ac Achub, yn ei wneud. Mae'n ein helpu i lunio ein harferion a'n gweithdrefnau yn y dyfodol, gweithredu ffyrdd mwy diogel o weithio ar gyfer ein staff, a lleihau'r risg i'n cymunedau.

Wrth fynd ati i archwilio cyfleoedd i gasglu, cyfleu a gweithredu pob agwedd ar ddysgu sefydliadol, byddwn yn sicrhau ein bod yn cynyddu cyfleoedd i weithio mewn modd effeithiol ac effeithlon i'r eithaf, gan weithredu ffyrdd mwy diogel o weithio ar gyfer ein staff.

Beth yr ydym yn mynd i'w wneud?

Rydym yn mynd i wneud y pethau canlynol:

 • Parhau i roi'r hyn a ddysgwyd o bandemig COVID-19 ar waith.
 • Parhau i weithredu ac ymgorffori'r canlyniadau o'n Grŵp Dysgu Gweithredol.
 • Nodi dull o gipio a chofnodi'r holl ddysgu anweithredol ar draws y Gwasanaeth.
 • Archwilio dulliau ychwanegol ar gyfer cyfleu a gweithredu dysgu sefydliadol a sicrwydd busnes. 

Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi gwella?

 • Gwelliannau i'n harferion a'n gweithdrefnau, a hynny er budd ein staff a'n cymunedau.
 • Lefelau uwch o gyfathrebu ac ymgysylltu â staff ar ganlyniadau dysgu sefydliadol.
 • Adborth cadarnhaol gan staff ar y newidiadau a'r gwelliannau a wnaed.
 • Gweithredu dull o gipio dysgu anweithredol, a fydd yn cynorthwyo gwelliannau busnes a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

Gwelliant a Lles Amcan Saith

Byddwn yn cynnal ymarfer data sylfaenol i lywio'r broses o gyflwyno a datblygu Cynllun Rheoli Risgiau Cymunedol.


Mae'r amcan hwn yn cyd-fynd â'r hymrwymiadau canlynol

 

Pam y mae hyn yn bwysig?

A ninnau'n Wasanaeth Tân ac Achub, rydym yn arloesol, yn uchelgeisiol ac yn awyddus i gynyddu ein potensial a'r effaith y gallwn ei chael ar ddiogelwch y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, a hynny i'r eithaf.

Mae'r Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru ac, yn wir, ledled y DU, yn mynd trwy gyfnod o newid o ganlyniad i adolygiadau eang ar nifer o reoliadau, deddfwriaethau a dyletswyddau statudol. Rydym yn awyddus i fod yn rhagweithiol, nid yn unig i ddylanwadu ar ganlyniadau unrhyw adolygiadau, ond er mwyn eu hymgorffori mewn modd sy'n gwella ein trefniadau o ran atal, amddiffyn ac ymateb, ac, yn eu tro, sy'n gwella iechyd, diogelwch a llesiant hirdymor y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Mae diogelu ein cymunedau bob amser wedi bod yn un o'n prif flaenoriaethau, a bydd yn parhau i fod felly. Trwy chwarae rhan weithredol o ran dylanwadu ar ganlyniadau unrhyw adolygiadau, rydym yn sicrhau ein bod ar flaen y gad mewn perthynas â'r newidiadau y mae angen i ni eu gwneud i'ch cadw chi a'ch cymunedau'n ddiogel.

Rydym yn cyfeirio ein hadnoddau atal, amddiffyn ac ymateb fel eu bod yn darparu'r budd mwyaf posibl o fuddsoddi, ac yn lleihau effaith gyffredinol y risgiau rhagweladwy sy'n ein hwynebu.

Beth yr ydym yn mynd i'w wneud?

Rydym yn mynd i wneud y canlynol:

 • Adolygu'r data cyfredol sydd gennym, pennu eu dilysrwydd a'u hadnewyddu lle bo gofyn.
 • Gweithio gyda'n partneriaid i ddeall pa ddata y maent yn eu casglu, a phennu eu heffeithiolrwydd ar gyfer ein defnydd ein hunain.
 • Cynnal dadansoddiad cadarn o unrhyw ddata a gasglwn ac a gedwir gennym er mwyn sicrhau gwell dealltwriaeth o'r risgiau cyfredol yn ein cymunedau, a risgiau yn y dyfodol.
 • Cynnal deialog â'n staff gweithredol a'r undebau sy'n eu cynrychioli i sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau o'u gwybodaeth leol a'u barn broffesiynol mewn unrhyw benderfyniadau a wneir yn y dyfodol.
 • Defnyddio'r wybodaeth y byddwn yn ei choladu o'r ymarfer hwn i ddeall lle y dylid lleoli ein pobl a'n hadnoddau.
 • Adolygu ein cymdymffurfedd yn unol â deddfwriaethau cyfredol, gan sicrhau ein bod yn parhau i lynu wrth eu gofynion.
 • Gweithredu gofynion unrhyw ddeddfwriaeth newydd a osodir arnom.
 • Gweithio gyda'n partneriaid i adolygu ein trefniadau cyfredol o ran atal, amddiffyn ac ymateb er mwyn gwella'r ffordd y cânt eu cyflawni er budd ein cymunedau.

Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi gwella?

 • Bydd cynnal ymarfer data sylfaenol yn helpu i sicrhau ein bod yn cynllunio ar gyfer yr hirdymor ac yn rhagweld, 'nawr, unrhyw newidiadau i'n cymunedau yn y dyfodol.
 • Bydd y data yn dylanwadu ar y gwaith o ddatblygu Cynllun Rheoli Risgiau Cymunedol, a fydd yn helpu i barhau i gadw ein cymunedau'n ddiogel trwy sicrhau bod gennym y bobl orau, yn y llefydd cywir, gyda'r cyfarpar a'r adnoddau gorau.

Cynllun Strategol 2022-2027

Mae ein Cynllun Strategol 2022-2027 yn nodi ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol, “I fod yn Arweinydd Byd mewn Ymateb I Argyfwng a Diogelwch Cymunedol”, ac mae wedi’r gynllunio i gyflawni ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n gwerthoedd. Bydd yr ymrwymiadau a amlygir yn y Cynllun hwn yn cael eu cyflawni trwy ddarparu Cynllun Gwella Busnes Blynyddol, a fydd yn amlygu’r hyn y byddwn yn ei wneud yn y flwyddyn fusnes i ddod.