Y Cynllun Gwella Busnes Blynyddol Drafft 2022/2023

Mae ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol Drafft yn rhan o gyfres o ddogfennau a gynlluniwyd i gyflawni ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a'n gwerthoedd. Mae'r Cynllun hwn wedi'i ddatblygu i gydnabod yr heriau y mae'r Gwasanaeth yn eu hwynebu. Rydym am allu ymateb yn gyflym, yn hyblyg ac ar y cyd i'r heriau hyn er mwyn darparu'r gwasanaethau gorau posibl i'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Er mwyn ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth a'r Ymrwymiadau a amlinellwyd gennym yn ein Cynllun Strategol Drafft 2022-2027, rydym wedi datblygu chwe Amcan Gwella a Llesiant y byddwn yn ceisio eu cyflawni yn ystod y deuddeg mis nesaf. Mae'r Cynllun hwn yn nodi pam yr ydym wedi dewis blaenoriaethu'r Amcanion Gwella a Llesiant hyn, y modd y byddwn yn eu cyflawni a’r modd y bydd y gwelliannau o fudd i'n cymunedau.

Dweud Eich Dweud


Byddwch â siawns o ennill taleb love2shop gwerth £125!

Llenwch ein harolwg syml a helpu i lunio ein dyfodol!

Ein Hamcanion
Ymrwymiad 1

Rydym yn ymrwymedig i recriwtio, cadw a datblygu gweithlu medrus iawn.

Ymrwymiad 2

Rydym yn ymrwymedig i gynnal iechyd, llesiant a ffyniant y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Ymrwymiad 3

Rydym yn ymrwymedig i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd.

Ymrwymiad 4

Rydym yn ymrwymedig i wella'r ffordd yr ydym yn gweithio, trwy ddysgu sefydliadol.

Ein hamcanion Gwella a Lles

Amcan Un

Byddwn yn cefnogi iechyd a llesiant ein staff, gan sicrhau eu bod yn hapus yn eu gweithle, a bod ganddynt y cadernid personol y mae arnynt ei angen i gyflawni eu rôl.

Mwy o wybodaeth
Amcan Gwella a Llesiant Un

Amcan Dau

Byddwn yn recriwtio, yn datblygu ac yn cadw gweithlu amrywiol.
Mwy o wybodaeth
Amcan Gwella a Llesiant Dau

Amcan Tri

Byddwn yn cynyddu'r buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol hirdymor a gaiff ein busnes ar ein cymunedau, a hynny i'r eithaf.

Mwy o wybodaeth
Amcan Gwella a Llesiant Tri

Amcan Pedwar

Byddwn yn parhau i ddatblygu'r ffyrdd yr ydym yn ymgysylltu ac yn rhyngweithio ag unigolion a grwpiau yn ein cymunedau, ac yn archwilio dulliau newydd o ddefnyddio ein hasedau er budd pawb.

Mwy o wybodaeth 
Amcan Gwella a Llesiant Pedwar

Amcan Pump

Byddwn yn gweithio tuag at ddod yn sefydliad carbon niwtral.


Mwy o wybodaeth
Amcan Gwella a Llesiant Pump

Amcan Chwech

Byddwn yn archwilio cyfleoedd i gasglu, cyfleu a gweithredu pob agwedd ar ddysgu sefydliadol.

Mwy o wybodaeth
Amcan Gwella a Llesiant Chwech

Amcan Saith

Byddwn yn cynnal ymarfer data sylfaenol i lywio'r broses o gyflwyno a datblygu Cynllun Rheoli Risgiau Cymunedol.

Mwy o wybodaeth
Amcan Gwella a Llesiant Saith

Cynllun Strategol Drafft 2022-2027

Rydym yn falch iawn o gyflwyno ein Cynllun Strategol Drafft 2022-2027 sy'n nodi ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol, “i fod yn Arweinydd Byd mewn Ymateb Brys a Diogelwch Cymunedol”.

Dyluniwyd ein Cynllun Strategol Drafft i gyflawni ein gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd. Bydd yr Ymrwymiadau a amlygir yn y Cynllun hwn yn cael eu cyflawni trwy ddarparu Cynllun Gwella Busnes Blynyddol Drafft, a fydd yn tynnu sylw at yr hyn y byddwn yn ei wneud yn y flwyddyn fusnes i ddod i'w gyflawni yn erbyn ein hymrwymiadau pum mlynedd.