Byddwn yn recriwtio, yn datblygu ac yn cadw gweithlu amrywiol.

Mae'r amcan hwn yn cyd-fynd â'r hymrwymiadau canlynol

 

Pam y mae hyn yn bwysig?

Ein staff yw ein hased mwyaf gwerthfawr. Mae'r bobl sy'n gweithio ac yn gwirfoddoli i ni yn gweithio'n galed i ddarparu'r gwasanaethau gorau posibl i'n cymunedau. Rydym am sicrhau bod ein staff wedi'u harfogi a'u hyfforddi i allu cyflawni eu rolau hyd eithaf eu gallu, a'u hannog i wireddu eu potensial yn llawn.

Ein nod yw recriwtio, datblygu a chadw gweithlu amrywiol, dwyieithog a medrus iawn sy'n cynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Bydd ein dull gweithredu yn adnabod ac yn cynyddu potensial ein gweithlu i'r eithaf, gan gynnal diwylliant o berfformio'n dda a gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o gyllid cyhoeddus.

Beth yr ydym yn mynd i'w wneud?

Rydym yn mynd i wneud y pethau canlynol:

  • Addysgu ein cymunedau am yr ystod eang o rolau sydd ar gael yn y Gwasanaeth.
  • Hyrwyddo manteision gweithio i'r Gwasanaeth.
  • Sicrhau ein bod yn denu ac yn recriwtio pobl sy'n meddu ar y gwerthoedd a'r sgiliau cywir ar gyfer y rôl.
  • Adolygu ein trefniadau cyfredol o ran recriwtio, cadw a chynllunio ar gyfer olyniaeth.
  • Ymgorffori proses gwerthuso staff newydd.

Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi gwella?

  • Gwell gwybodaeth am y rolau sydd ar gael yn y Gwasanaeth, a gwell dealltwriaeth ohonynt.
  • Cynnydd yn nifer a safon yr ymgeiswyr sy'n gwneud cais i weithio i'r Gwasanaeth.
  • Nodi cyfleoedd pellach ar gyfer hyfforddi a datblygu.
  • Mwy o fodlonrwydd i staff yn eu swyddi, a chynnydd o ran morâl staff ac o ran cadw staff.

 

Amcan Nesaf

Darllenwch am Amcan Gwella a Llesiant Tri