Byddwn yn parhau i ddatblygu'r ffyrdd yr ydym yn ymgysylltu ac yn rhyngweithio ag unigolion a grwpiau yn ein cymunedau, ac yn archwilio dulliau newydd o ddefnyddio ein hasedau er budd pawb.

Mae'r amcan hwn yn cyd-fynd â'r hymrwymiadau canlynol

Pam y mae hyn yn bwysig?

Mae creu partneriaethau effeithiol ag unigolion a grwpiau yn ein cymunedau yn hanfodol i gefnogi'r gwaith a wnawn a'n helpu i gyflawni'r canlyniadau gorau posibl. Rydym am sicrhau ein bod yn ymgysylltu ac yn rhyngweithio â'r holl unigolion a grwpiau i roi'r cyfle iddynt helpu i gynllunio a llunio'r gwasanaethau a ddarparwn, yn ogystal â hybu'r hyn a wnawn a'r asedau a'r mentrau hynny sydd ar gael yn ein cymunedau.

Rydym am wneud gwahaniaeth cadarnhaol ac yn cydnabod y gellir cyflawni hyn trwy barhau i adeiladu ar berthnasoedd cyfredol, gan chwilio am gyfleoedd i feithrin perthnasoedd newydd, a fydd yn ein helpu i ddefnyddio ein hasedau yn y modd mwyaf effeithiol, a hynny er budd pawb.

Beth yr ydym yn mynd i'w wneud?

Rydym yn mynd i wneud y pethau canlynol:

  • Archwilio cyfleoedd recriwtio pellach wedi'u hanelu at bobl ifanc yn ein cymunedau.
  • Parhau i hybu ac annog y defnydd o'n Gorsafoedd Tân ac asedau eraill er budd y gymuned.
  • Parhau i ymgorffori ein strategaeth gwirfoddoli, gan annog cyfleoedd pellach ledled y Gwasanaeth.

Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi gwella?

  • Mwy o gyfleoedd ar gael yn y Gwasanaeth i ddenu a recriwtio pobl ifanc.
  • Defnydd rheolaidd o'n Gorsafoedd Tân gan sefydliadau partner a chymunedau i gynnal cyfarfodydd a digwyddiadau.
  • Lefelau ymgysylltu uwch rhwng ein Gorsafoedd Tân a chymunedau lleol.
  • Cynnydd yn nifer y gwirfoddolwyr sy'n cael eu recriwtio gan y Gwasanaeth i'n galluogi i gefnogi mentrau'r Gwasanaeth a mentrau ein partneriaid fel ei gilydd.

 

Amcan Nesaf

Darllenwch am Amcan Gwella a Llesiant Pump