Byddwn yn gweithio tuag at ddod yn sefydliad carbon niwtral.

Mae'r amcan hwn yn cyd-fynd â'r hymrwymiadau canlynol

Pam y mae hyn yn bwysig?

Rydym yn gwybod mai lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd, a chynyddu'r ffyrdd y gallwn ei wella yw'r peth cywir i'w wneud. Bydd gweithio tuag at fod yn sefydliad carbon niwtral yn ein helpu i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd ac yn ein galluogi i ddod yn Wasanaeth Tân ac Achub mwy cynaliadwy.

Wrth ddod yn fwy ymwybodol o'r effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol a gawn ar ein hamgylchedd, bydd yn ein helpu i leihau ein hôl troed carbon. P'un a yw'n ymwneud â newid y ffordd yr ydym yn cyflawni ein gweithgarwch gweithredol, yn ymgymryd â mentrau i arbed ynni, neu'n gweithio gyda chyflenwyr â niwtraliaeth carbon yn eu hethos, mae angen i ni chwarae ein rhan i amddiffyn ein planed a diogelu cenedlaethau'r dyfodol.

Rydym am weithio gyda'n cymunedau i ddeall eu hanghenion amgylcheddol er mwyn cael y lefel gywir o effaith a sicrhau'r canlyniad gorau i bawb. Wrth fynd ati i annog a gwella'r amgylchedd naturiol, bioamrywiaeth a chynefinoedd ar ein hystad, byddwn yn hybu ecosystem iach, yn gwella ansawdd yr aer yn ogystal â helpu i wella iechyd a llesiant meddyliol ein cyflogeion.

Beth yr ydym yn mynd i'w wneud?

Rydym yn mynd i wneud y pethau canlynol:

 • Cynnal ymarfer casglu data i ddarganfod gwaelodlin ein hôl troed carbon.
 • Nodi cyfleoedd i gasglu gwybodaeth am ein defnydd o garbon a'i fonitro, gan gynnwys defnydd ein cyflenwyr.
 • Datblygu trefniadau gweithio ystwyth gyda chymorth mentrau ymgysylltu â staff, sy'n hybu gostyngiad yn y defnydd o garbon yn y gweithle.
 • Archwilio cyfleoedd i fesur faint o ddŵr a ddefnyddir mewn digwyddiadau gweithredol.
 • Ymgymryd â mentrau i annog y broses o greu cynefinoedd bywyd gwyllt ar draws ein hystad.
 • Defnyddio prosesau ymgysylltu â staff i gasglu adborth am y modd y mae ein nodau lleihau carbon yn gweithio.
 • Gweithio gyda phartneriaid i'w galluogi i gefnogi a chyflawni ein strategaeth amgylcheddol. Addysgu ein diffoddwyr tân i wneud penderfyniadau mewn digwyddiadau gweithredol sy'n mynd ymhellach o ran lleihau ein heffaith amgylcheddol.

Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi gwella?

 • Gweld gostyngiad a lefelu yn ein defnydd blynyddol o garbon a dŵr.
 • Cipio data ar ein defnydd a'i fonitro mewn modd llwyddiannus, i'n galluogi i ddatblygu mentrau sy'n parhau i leihau ein hôl troed carbon. Gwelliannau yn cael eu gwneud i'r modd yr ydym yn rheoli digwyddiadau gweithredol i ddiogelu'r amgylchedd naturiol.
 • Cynnydd mewn cynefinoedd bywyd gwyllt a mentrau bioamrywiaeth ledled ystad y Gwasanaeth.
 • Adborth gan gyrff allanol a rhanddeiliaid allanol ar ein perfformiad yn unol â'n Strategaeth Amgylcheddol.

 

Amcan Nesaf

Darllenwch am Amcan Gwella a Llesiant Chwech