Byddwn yn cynnal ymarfer data sylfaenol i lywio'r broses o gyflwyno a datblygu Cynllun Rheoli Risgiau Cymunedol.

Mae'r amcan hwn yn cyd-fynd â'r hymrwymiadau canlynol

 

Pam y mae hyn yn bwysig?

A ninnau'n Wasanaeth Tân ac Achub, rydym yn arloesol, yn uchelgeisiol ac yn awyddus i gynyddu ein potensial a'r effaith y gallwn ei chael ar ddiogelwch y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, a hynny i'r eithaf.

Mae'r Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru ac, yn wir, ledled y DU, yn mynd trwy gyfnod o newid o ganlyniad i adolygiadau eang ar nifer o reoliadau, deddfwriaethau a dyletswyddau statudol. Rydym yn awyddus i fod yn rhagweithiol, nid yn unig i ddylanwadu ar ganlyniadau unrhyw adolygiadau, ond er mwyn eu hymgorffori mewn modd sy'n gwella ein trefniadau o ran atal, amddiffyn ac ymateb, ac, yn eu tro, sy'n gwella iechyd, diogelwch a llesiant hirdymor y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Mae diogelu ein cymunedau bob amser wedi bod yn un o'n prif flaenoriaethau, a bydd yn parhau i fod felly. Trwy chwarae rhan weithredol o ran dylanwadu ar ganlyniadau unrhyw adolygiadau, rydym yn sicrhau ein bod ar flaen y gad mewn perthynas â'r newidiadau y mae angen i ni eu gwneud i'ch cadw chi a'ch cymunedau'n ddiogel.

Rydym yn cyfeirio ein hadnoddau atal, amddiffyn ac ymateb fel eu bod yn darparu'r budd mwyaf posibl o fuddsoddi, ac yn lleihau effaith gyffredinol y risgiau rhagweladwy sy'n ein hwynebu.

Beth yr ydym yn mynd i'w wneud?

Rydym yn mynd i wneud y canlynol:

  • Adolygu'r data cyfredol sydd gennym, pennu eu dilysrwydd a'u hadnewyddu lle bo gofyn.
  • Gweithio gyda'n partneriaid i ddeall pa ddata y maent yn eu casglu, a phennu eu heffeithiolrwydd ar gyfer ein defnydd ein hunain.
  • Cynnal dadansoddiad cadarn o unrhyw ddata a gasglwn ac a gedwir gennym er mwyn sicrhau gwell dealltwriaeth o'r risgiau cyfredol yn ein cymunedau, a risgiau yn y dyfodol.
  • Cynnal deialog â'n staff gweithredol a'r undebau sy'n eu cynrychioli i sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau o'u gwybodaeth leol a'u barn broffesiynol mewn unrhyw benderfyniadau a wneir yn y dyfodol.
  • Defnyddio'r wybodaeth y byddwn yn ei choladu o'r ymarfer hwn i ddeall lle y dylid lleoli ein pobl a'n hadnoddau.
  • Adolygu ein cymdymffurfedd yn unol â deddfwriaethau cyfredol, gan sicrhau ein bod yn parhau i lynu wrth eu gofynion.
  • Gweithredu gofynion unrhyw ddeddfwriaeth newydd a osodir arnom.
  • Gweithio gyda'n partneriaid i adolygu ein trefniadau cyfredol o ran atal, amddiffyn ac ymateb er mwyn gwella'r ffordd y cânt eu cyflawni er budd ein cymunedau.

Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi gwella?

  • Bydd cynnal ymarfer data sylfaenol yn helpu i sicrhau ein bod yn cynllunio ar gyfer yr hirdymor ac yn rhagweld, 'nawr, unrhyw newidiadau i'n cymunedau yn y dyfodol.
  • Bydd y data yn dylanwadu ar y gwaith o ddatblygu Cynllun Rheoli Risgiau Cymunedol, a fydd yn helpu i barhau i gadw ein cymunedau'n ddiogel trwy sicrhau bod gennym y bobl orau, yn y llefydd cywir, gyda'r cyfarpar a'r adnoddau gorau.

 

Dweud eich Dweud

Llenwch ein harolwg syml am eich cyfle i ennill taleb love2shop