Byddwn yn cynyddu'r buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol hirdymor a gaiff ein busnes ar ein cymunedau, a hynny i'r eithaf.

Mae'r amcan hwn yn cyd-fynd â'r hymrwymiadau canlynol

 

Pam y mae hyn yn bwysig?

Mae gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i'r cymunedau amrywiol rydym yn eu gwasanaethu yn bwysig iawn i ni. Mae gan bob tân rydym yn mynd iddo gost i bobl, i leoedd ac i'n hamgylchedd, felly, lle bynnag y bo modd, mae atal tanau yn flaenoriaeth i ni. Rydym am barhau i weithio gyda'n partneriaid i nodi cyfleoedd i gyflawni amcanion cytunedig sydd o fudd i bawb, gan ein bod yn gwybod bod gweithio agos gyda'n partneriaid nid yn unig yn helpu i osgoi dyblygu gwasanaethau, ond mae hefyd yn ddefnydd gwell o arian cyhoeddus ac yn darparu manteision lluosog i'n cymunedau.

A ninnau'n sefydliad mawr, rydym yn cydnabod y gallwn gael effaith sylweddol ar yr economi a'r amgylchedd, ac rydym yn ymrwymedig i sicrhau ein bod yn cyflawni ein dyletswydd foesol i wireddu’r manteision hyn i'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, gan wella ein cyfraniad i'r economi leol a lleihau’r costau i gymdeithas.

Wrth addasu ac amrywio ein gweithgareddau i ddiwallu anghenion ein cymunedau yn well, a gwella'r ffordd yr ydym yn diwallu anghenion y bobl sy'n byw ac yn gweithio yn ein cymunedau, ac yn ymweld â nhw, byddwn yn helpu i'w gwneud mor ddiogel ac mor llwyddiannus â phosibl.

Beth yr ydym yn mynd i'w wneud?

Rydym yn mynd i wneud y pethau canlynol:

  • Archwilio cyfleoedd i ehangu'r modd y darperir buddion cymdeithasol i'n cymunedau.
  • Ystyried effaith a manteision ein mentrau cymunedol a gweithio mewn partneriaeth.
  • Ymgorffori meini prawf Gwerth Cymdeithasol yn ein prosesau caffael, lle bo hynny'n briodol.
  • Archwilio ffyrdd o alluogi ein hadrannau i brynu oddi wrth fusnesau bach a chanolig.
  • Parhau i gefnogi canlyniadau gwaith ymgysylltu â'n partneriaid, gan gynnwys mewn Fforymau Cydnerthedd Lleol, Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a fforymau eraill.

Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi gwella?

  • Perthnasoedd gwell â'n cymunedau a lefelau ymgysylltu a chyfranogi uwch i’n partneriaid.
  • Gwerthusiad cadarnhaol o'r mentrau sy'n cael eu cyflawni.
  • Cynnydd yn nifer yr eitemau a'r gwasanaethau sy'n cael eu prynu oddi wrth fusnesau bach a chanolig.
  • Manteisio ar gyfleoedd i rannu gwybodaeth yn sgil ein hymgysylltiad â phartneriaid, a hynny er budd ein cymunedau.

 

Amcan Nesaf

Darllenwch am Amcan Gwella a Llesiant Tri