Byddwn yn cefnogi iechyd a llesiant ein staff, gan sicrhau eu bod yn hapus yn eu gweithle, a bod ganddynt y cadernid personol y mae arnynt ei angen i gyflawni eu rôl.

Mae'r amcan hwn yn cyd-fynd â'r hymrwymiadau canlynol

 

Pam y mae hyn yn bwysig?

Rydym yn gwybod bod yna lawer o fanteision i gael gweithlu iach. Mae iechyd a llesiant ein staff wedi bod yn faes blaenoriaeth i ni, a bydd yn parhau i fod, ac mae hynny’n cael ei adlewyrchu yn y Strategaeth Llesiant a ddatblygwyd gennym. Ein nod yw gwneud yr hyn sy'n bosibl i helpu ein staff i fyw bywydau hirach, iachach a chyflawn a lleihau ein lefelau salwch ar yr un pryd.

Maes gwaith allweddol yn ystod y 12 mis nesaf fydd ymgorffori'r amcanion yn ein Strategaeth Llesiant er mwyn sicrhau bod gan ein staff iechyd a llesiant da a fydd yn eu helpu i gyflawni eu dyletswyddau mewn modd effeithiol a'ch cadw chi a'ch cymuned yn ddiogelach.

Un o'n meysydd dysgu allweddol o'n hymateb i COVID-19 fu gweithio o bell a gweithio ystwyth. O ganlyniad i'r pandemig, roedd yn rhaid i ni newid y ffordd roeddem yn gweithio, a hynny ar unwaith. Er nad oedd hyn byth yn mynd i fod yn newid hirdymor mewn rhai meysydd, mewn meysydd eraill roeddem yn cydnabod y buddion i'n staff ac i'n sefydliad, fel ei gilydd. Gyda chamau cyntaf cynllun hirdymor yn y maes hwn ar y gweill, yn 2022 byddwn yn canolbwyntio ar alluogi arferion gweithio ystwyth a gweithio o bell, a hynny ar draws y sefydliad, lle bo hynny'n briodol.

Rydym am i'r staff feddu ar yr hyder a'r gofod i dyfu a datblygu, gan eu galluogi i gyflawni eu potensial a chyrraedd nodau eu gyrfaoedd. Trwy ddarparu cyfleoedd datblygu i staff, nid yn unig y mae'n sicrhau bod ganddynt y sgiliau cywir i gyflawni eu rôl, ond mae hefyd yn creu amgylchedd lle mae staff yn cael eu grymuso a'u hannog i gymryd rhan yng ngwaith y Gwasanaeth ehangach. Bydd proses effeithiol o reoli a datblygu pobl yn sicrhau ein bod yn cynnal diwylliant o berfformio'n dda ac yn parhau i ddarparu gwasanaethau proffesiynol ac effeithiol i chi a'ch cymunedau.

Beth yr ydym yn mynd i'w wneud?

Rydym yn mynd i wneud y pethau canlynol:

  • Parhau i gyflawni ein Strategaeth Llesiant.
  • Ymgorffori arferion gweithio’n hyblyg sy'n hwylus i'n staff a'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, fel ei gilydd.
  • Grymuso ein staff a'u cynnwys yn y gwaith o gynllunio a darparu ein gwasanaethau.
  • Meithrin ein staff, gan sicrhau bod ganddynt y sgiliau a'r wybodaeth y mae arnynt eu hangen i gyflenwi'r gwasanaethau a ddarparwn i'n cymunedau.

 

Sut y byddwn yn gwybod ein bod wedi gwella?

  • Lefelau uwch o ymgysylltu a chyfranogi ymhlith staff.
  • Lefelau salwch is ar draws y Gwasanaeth.
  • Ymgysylltiad ehangach mewn arferion gweithio ystwyth, lle bo hynny'n bosibl.
  • Cynnydd yn y niferoedd sy'n cymryd rhan yn y cyrsiau hyfforddi sydd ar gael ar gyfer ein staff gweithredol ac anweithredol, fel ei gilydd.

 

Amcan Nesaf

Darllenwch am Amcan Gwella a Llesiant Dau