Cyflwyno ein Cynllun Rheoli Risg Cymunedol 2040

Mewn blynyddoedd blaenorol, mae'r Gwasanaeth wedi cynhyrchu dau Gynllun, sef, Cynllun Strategol pum mlynedd yn amlinellu Ymrwymiadau hirdymor y Gwasanaeth a Chynllun Gwella Busnes Blynyddol yn amlinellu Amcanion Gwella a Lles y Gwasanaeth. Mae'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu wrth wraidd popeth a wnawn ac yn cydnabod yr angen i gynllunio ar gyfer y tymor hwy y gwnaethom benderfynu adolygu ein trefniadau cynllunio, a'i ganlyniad oedd cyflwyno Cynllun Rheoli Risg Cymunedol (CRMP) 2040. Mae ein Cynllun Rheoli Risgiau Cymunedol yn tynnu sylw at sut rydym yn bwriadu mynd i'r afael â'r risgiau, y bygythiadau a'r heriau sy'n wynebu ein cymunedau a sut yr ydym yn bwriadu eu hwynebu a'u lleihau, gan sicrhau bod ein hasedau a'n hadnoddau yn cael eu defnyddio'n llwyddiannus, gan ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Bydd defnyddio data i nodi unrhyw risgiau a heriau canfyddedig yn ein cymunedau yn ein helpu i deilwra ein gwasanaethau'n briodol a lleihau'r risgiau hynny trwy'r gwasanaethau a ddarparwn, trwy roi mwy o ffocws ar sut rydym yn cyflawni ein swyddogaethau atal, amddiffyn ac ymateb.  Bydd y gwaith hwn hefyd yn ein galluogi i dargedu ein hadnoddau i atal digwyddiadau, gan sicrhau hefyd bod ein hadnoddau yn y lleoliadau cywir i ddiogelu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu orau pe bai argyfwng. 

At hynny, bydd trefniadau monitro a gwerthuso effeithiol yn ein galluogi i gynllunio ein gweithgarwch yn y dyfodol, gwella diogelwch y cyhoedd a lleihau difrifoldeb y digwyddiadau rydym yn eu mynychu.  Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar ein diben cyfreithlon, deall anghenion ein cymunedau, a lliniaru effaith argyfyngau ar y bobl sy'n byw, gweithio a theithio drwy ganolbarth a gorllewin Cymru. 

Amcanion Gwella a Llesiant

Byddwn yn gwella ein diwylliantsefydliadol i sicrhau ein bod yngweithredu o fewn y safonau a ddisgwylir gan Wasanaeth Tân ac Achub modern.

Byddwn yn parhau i fod wedi ymrwymo iwneud gwelliannau i’n system DyletswyddAr Alwad i gefnogi anghenion eincymunedau

Byddwn yn adolygu’r risgiau o fewn ein cymunedau ac i’n pobl.

Byddwn yn adolygu ac yn gweithredunewidiadau i’r ffordd yr ydym yn ymatebi argyfyngau i fodloni gofynion newidiol ein cymuned.

Byddwn yn yn rheolaidd ein strategaethauAtal (Diogelwch Cymunedol) ac Amddiffyn(Diogelwch Tân Busnes) yn barhaus idargedu a chefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.

Byddwn yn ymgysylltu ac ynymgynghori â’n cymunedau i ddealleu disgwyliadau ohonom.

Byddwn yn gweithio mewn ffordd amgylcheddol gyfeillgar achynaliadwy.

Byddwn yn datblygu ein gofynion fflyd ac offer fel y gallwn ymateb yn effeithiol i argyfyngau.

Galluogwyr

Mae cyflawni'r blaenoriaethau a'r amcanion rydym wedi'u hamlinellu yn dibynnu ar ystod o swyddogaethau galluogi, ac mae pob un ohonynt yn chwarae rhan hanfodol yn swyddogaeth y sefydliad o ddydd i ddydd wrth sicrhau bod gennym y darpariaethau ar waith i gefnogi gwelliant parhaus ac ystyrlon.

Ein Pobl

Rydym yn cydnabod bod ein pobl yn ganolog i'n sefydliad ac yn allweddol i gyflawni popeth a wnawn yn llwyddiannus. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gweithlu'n cynrychioli'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu wrth eu hysbrydoli a'u hannog i fod y gorau y gallant fod. Bydd ein pobl yn cael eu cefnogi gan y Gwasanaeth gyda'u hiechyd a'u lles i gael y gwytnwch personol sydd ei angen arnynt i gyflawni eu rôl.

Arweinyddiaeth a Rheolaeth: Llywodraethu, gwneud penderfyniadau a gwelliant parhaus

Rydym yn darparu arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol sy'n rhagweithiol ac sy'n ein galluogi i addasu'n llwyddiannus i gyfleoedd sy'n dod i'r amlwg, bygythiadau posibl, a heriau. Rydym yn gyfrifol am y penderfyniadau a wnawn. Mae llywodraethu da a gwneud penderfyniadau cyfrifol yn hanfodol er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu'r gwasanaethau gorau i'n cymunedau.

Rydym yn cydnabod nad mater o gymryd cyfrifoldeb yn unig yw atebolrwydd – mae'n golygu ymrwymo i gyfres o weithredoedd, agweddau, dyheadau a disgwyliadau sy'n sefydlu sut rydym yn arwain ac yn rheoli, y gwerth y gallwn ei ychwanegu at ein gwasanaeth presennol, a llywio unrhyw arloesedd yr ydym am ei wneud.

Cydnerthedd ariannol

Fel gydag unrhyw sefydliad, mae cynaliadwyedd ariannol yn allweddol i lwyddiant hirdymor. Er ein bod yn setlo ein cyllideb yn flynyddol, byddwn yn gweithio'n galed i reoli ein cyllideb, ein rhaglen gyfalaf a'n trefniadau rheoli ariannol i sicrhau y gallwn gynllunio a darparu Gwasanaeth effeithiol ar gyfer y tymor hwy.

Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

Mae hunanreoleiddio ein cyfraniad i lesiant Cymru drwy fesurau amgylcheddol a chymdeithasol yn chwarae rhan hanfodol yn ein Gwasanaeth. Bod yn gyfeillgar i'r amgylchedd; hyrwyddo tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle; rhoi yn ôl i'r gymuned; a bydd sicrhau bod penderfyniadau busnes yn foesegol i gyd wrth wraidd ein Gwasanaeth a bydd yn llywio'n uniongyrchol y camau gweithredu a gymerwn o ddydd i ddydd.

Strategaeth Technolegau Cyfathrebu Digidol a Gwybodaeth ​

Mae Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) yn chwarae rhan ganolog wrth ddarparu'r offer, y galluoedd a'r seilwaith sy'n angenrheidiol i gyflawni ein dyheadau strategol. Rydym yn defnyddio technolegau digidol a gwybodaeth i gefnogi ein darpariaeth weithredol a thrawsnewid busnes, a byddwn yn gwella hyn yn barhaus wrth i dechnoleg fwy newydd ddod ar gael. Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i fanteisio ar atebion technoleg ddigidol a gwybodaeth i gyflawni ein hamcanion strategol.

Partneriaethau a Chydweithio 

Mae ein llwyddiant yn y dyfodol yn uniongyrchol gysylltiedig â sut rydym yn gweithio gydag eraill. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd partneriaethau ystyrlon ac effeithiol a'r angen i ddatblygu a chynnal mentrau cydweithredol gyda rhanddeiliaid allweddol. Heb os, gall partneriaethau a chydweithio lle bo'n briodol gefnogi darparu gwell canlyniadau i'n cymunedau tra'n chwarae rhan wrth ddarparu ein gwasanaethau mewn ffordd well, fwy cost-effeithiol ac effeithlon.