Cynllun Strategol Drafft 2022-2027

Mae'n bleser gennym gyflwyno ein Cynllun Strategol Drafft ar gyfer 2022-2027, sy'n nodi ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol, sef “bod yn arweinydd byd o ran Ymateb i Argyfyngau a Diogelwch Cymunedol”.
Chris Davies, Prif Swyddog Tân

Dyluniwyd ein Cynllun Strategol Drafft i gyflawni ein gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd. Bydd yr Ymrwymiadau a amlygir yn y Cynllun hwn yn cael eu cyflawni trwy ddarparu Cynllun Gwella Busnes Blynyddol Drafft, a fydd yn tynnu sylw at yr hyn y byddwn yn ei wneud yn y flwyddyn fusnes i ddod i'w gyflawni yn erbyn ein hymrwymiadau pum mlynedd.

Ein Gweledigaeth

I fod yn Arweinydd Byd mewn Ymateb Brys a Diogelwch Cymunedol.

Ein Cenhadaeth

Ymgysylltu, cysylltu, datblygu ac ysbrydoli pobl i ddarparu gwasanaeth rhagorol.

Ein Gwerthoedd

Gwneud y peth iawn.
Trin pobl â pharch.
Perfformio gyda rhagoriaeth.

Dweud Eich Dweud


Byddwch â siawns o ennill taleb love2shop gwerth £125!

Llenwch ein harolwg syml i helpu lunio ein dyfodol!

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Rydym wedi ymrwymo i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, ac rydym wedi coleddu ein dyletswyddau a’n rôl fel partner statudol ar draws ein chwe Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ’. Rydym yn deall pwrpas a nod y Ddeddf ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn ystyried effaith hirdymor ein penderfyniadau ar y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Mwy o wybodaeth

Ein Hymrwymiadau
Ymrwymiad 1

Rydym yn ymrwymedig i recriwtio, cadw a datblygu gweithlu medrus iawn. 

Ymrwymiad 2

Rydym yn ymrwymedig i gynnal iechyd, llesiant a ffyniant y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Ymrwymiad 3

Rydym yn ymrwymedig i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd.

Ymrwymiad 4

Rydym yn ymrwymedig i wella'r ffordd yr ydym yn gweithio, trwy ddysgu sefydliadol.

Cynllun Gwella Busnes Blynyddol Drafft 2022/2023

Dyluniwyd ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol Drafft i helpu i gyflawni ein gweledigaeth, cenhadaeth, gwerthoedd ac Ymrwymiadau. Mae'r Cynllun hwn wedi'i ddatblygu i gydnabod yr heriau sy'n ein hwynebu fel Gwasanaeth. Rydyn ni eisiau gallu ymateb yn gyflym, yn hyblyg ac ar y cyd i'r heriau hyn er mwyn darparu'r gwasanaethau gorau posib i'r cymunedau rydyn ni'n eu gwasanaethu.

Mwy o wyboadaeth