Mae'n bleser gennym gyflwyno ein Cynllun Strategol Drafft ar gyfer 2022-2027, sy'n nodi ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol, sef “bod yn arweinydd byd o ran Ymateb i Argyfyngau a Diogelwch Cymunedol”. Rydym yn hyderus y bydd ein Hymrwymiadau yn ein galluogi i gyflawni ein dyletswyddau statudol a chyfrannu at ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Er gwaethaf cyfyngiadau cyllidebol, rydym wedi parhau i gynnal lefel ragorol o wasanaeth, sydd wedi sicrhau bod cymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru yn parhau'n lleoedd diogel i fyw a gweithio ynddynt ac i ymweld â nhw. 

Ein Cynllun Strategol Drafft

Mae ein Cynllun Strategol Drafft yn rhan o gyfres o ddogfennau a gynlluniwyd i gyflawni ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a'n gwerthoedd. Cyflawnir yr Ymrwymiadau a amlygir yn y Cynllun hwn trwy ddarparu dau gynllun blynyddol, a fydd yn tynnu sylw at yr hyn y byddwn yn ei wneud yn y flwyddyn fusnes nesaf i'w cyflawni yn unol â'n Hymrwymiadau ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol Drafft

Mae ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol Drafft yn nodi ein hamcanion Gwella a Llesiant ar gyfer 2022-23, sy'n cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a'n Hymrwymiadau. Mae'r cynllun hwn yn canolbwyntio ar ein busnes a'r newidiadau yr ydym am eu gwneud i sicrhau ein bod yn parhau i fod yn addas i'r diben.

Mae ein Cynllun Rheoli Risgiau Cymunedol yn nodi ein blaenoriaethau yn 2022-23 o ran atal, amddiffyn ac ymateb, sy'n cyd-fynd â Fframwaith Cenedlaethol y Gwasanaethau Tân ac Achub a'n Hymrwymiadau. Mae'r Cynllun hwn yn canolbwyntio ar y gymuned ac yn amlinellu'r hyn y byddwn yn ei wneud i sicrhau ein bod yn parhau i amddiffyn iechyd, diogelwch a llesiant ein cymunedau a'r bobl yr ydym yn eu gwasanaethu.

Mae eich barn yn bwysig i ni

Rydym yn cydnabod bod gwrando ar eich barn yn hollbwysig er mwyn i'r Gwasanaeth barhau i ddarparu gwasanaeth effeithiol, effeithlon a gwell i'ch cadw chi a'ch teuluoedd yn ddiogel. Felly, rydym yn eich gwahodd i roi eich barn ar ein cynlluniau er mwyn ein helpu i barhau i wella'r gwasanaethau a ddarparwn i'n cymunedau lleol.

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Darllenwch ein datganiad i'n hymrwymiad i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.