Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth gyfoethog ein cymunedau ac arwyddocâd ein treftadaeth ddiwylliannol. Yn hynny o beth, rydym yn ymrwymedig i sicrhau fod y Gymraeg a'r Saesneg yn cael eu trin yn gydradd wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru.

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn amlinellu fframwaith cyfreithiol ar gyfer gosod Safonau'r Gymraeg ar gyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill, a'u monitro. Mae gennym ni, y Gwasanaeth, ddyletswydd gyfreithiol i gydymffurfio â'r set o Safonau a osodwyd ar yr Awdurdod gan Gomisiynydd y Gymraeg ar 30 Medi 2016. Mae ein hysbysiad cydymffurfio, ein prosesau mewnol ar gyfer gweithredu a monitro, a'r adroddiadau blynyddol ar gael ar tudalen Safonau'r Gymraeg.

Rydym ni, yr Awdurdod, wedi ymateb yn gadarnhaol i Safonau'r Gymraeg, gan ddefnyddio'r Safonau i sicrhau bod ein hymrwymiad a'n dyhead i ddarparu gwasanaethau mewn modd teg i bob ardal yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru yn cael eu datblygu ymhellach. Rydym hefyd yn cydnabod dyletswydd yr Awdurdod i'n staff ein hunain, y mae'r mwyafrif ohonynt yn byw yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, ac yn adlewyrchu gwneuthuriad ieithyddol a diwylliannol eu cymunedau eu hunain.

Byddwn yn parhau i chwilio am gyfleoedd i gydweithio ymhellach â'n partneriaid a gwasanaethau tân ac achub eraill ledled Cymru i hyrwyddo, annog a chefnogi defnydd ehangach o'r Gymraeg yn ein gweithleoedd i ddiwallu anghenion ieithyddol unigol, ac i ddarparu dewis iaith go iawn i'n cymunedau.

Ein Datganiad am y Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol

Darllenwch ein Datganiad am y Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol