Yn sgil cyflwyno'r ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol a ddaeth i rym ar 31 Mawrth 2021, sy'n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus penodol ystyried y modd y gallai eu penderfyniadau helpu i leihau'r anghydraddoldebau sy'n gysylltiedig ag anfantais economaidd-gymdeithasol, wrth iddynt wneud penderfyniadau strategol megis penderfynu ar flaenoriaethau a gosod amcanion.

Nod cyffredinol y ddyletswydd yw sicrhau canlyniadau gwell ar gyfer y rheiny sy'n profi anfantais economaidd-gymdeithasol. Nod y Gwasanaeth yw cefnogi hyn trwy sicrhau bod pawb sy'n gyfrifol am benderfyniadau strategol yn gwneud y pethau canlynol:

  • Ystyried tystiolaeth ac effaith bosibl trwy ymgynghori ac ymgysylltu.
  • Deall barn ac anghenion y rhai sy'n dioddef anfantais economaidd-gymdeithasol.
  • Croesawu her a chraffu.
  • Sbarduno newid yn y ffordd y gwneir penderfyniadau a'r ffordd y mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn gweithredu.

Rydym wedi cychwyn ar raglen ragweithiol o rannu gwybodaeth a hyfforddi mewn perthynas â'r Ddyletswydd, a byddwn yn parhau i sicrhau bod ystyriaeth ddyledus yn cael ei rhoi wrth benderfynu ar flaenoriaethau a gosod amcanion.

 

Rhowch eich barn

Llenwch ein harolwg syml am eich cyfle i ennill taleb love2shop