Bwrdd Gweithredol 

Mae'r Bwrdd Gweithredol yn y swyddogaeth rheoli uchaf o fewn y Gwasanaeth ac yn cynnwys y Prif Swyddog Tân, a gefnogir gan dri Prif Swyddog arall, sydd yn eu tro yn gyfrifol am y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Darparu, Cyfadran Adnoddau a'r Cymorth Gweithredol a Gyfarwyddiaeth Gwella.

Chris Davies QFSM MBA - Prif Swyddog Tân

Roger Thomas - Dirprwy Prif Swyddog Tân​

Kevin Jones - Prif Swyddog Cynorthwyol​

Iwan Cray - Prif Swyddog Tân Cynorthwyol

Adrannau

Mae pob un o'r pedair cyfarwyddiaeth reoli sy'n rhan o'r Gwasanaeth yn cynnwys nifer o Adrannau unigol. Mae rolau'r adrannau hyn yn amrywiol iawn, gan roi sylw i swyddogaethau fel Diogelwch Tân i Fusnesau, Gweithrediadau Rheng Flaen, gwaith y Ganolfan Reoli, Cyllid ac Adnoddau Dynol.

Diogelwch Tân Busnes

Mae'r adran Diogelwch Tân Busnes yn gyfrifol am ddarparu cyngor a chyfeiriad i bob perchennog busnes, cyflogwr neu berchennog adeilad busnes i sicrhau bod rhwymedigaethau cyfreithiol yn cael eu cyflawni wrth atal tân i amddiffyn busnesau, gweithwyr, eiddo, y cyhoedd a diffoddwyr tân a allai fynychu digwyddiad.

Diogelwch Cymunedol

Mae'n adran Diogelwch Cymunedol yn gweithio i sicrhau bod pobl yn cadw mor ddiogel â phosibl rhag tân ac argyfyngau eraill yn y cartref, yn y gwaith neu mewn manau arall yn ein hardal. Rydym yn gwneud hyn trwy addysgu oedolion a phobl ifanc i beryglon posibl a sut y gallant amddiffyn eu hunain a'u teuluoedd rhag niwed.

Cyfathrebu Corfforaethol a Datblygu Busnes

Mae'r adran Cyfathrebu Corfforaethol a Datblygu Busnes yn gyfrifol am gyfathrebu mewnol ac allanol, gan gynnwys dylunio graffig; e-gyfathrebu, gan gynnwys rheoli'r wefan allanol a'r fewnrwyd; rheoli fframwaith cynlluniau gwella'r Gwasanaeth a'i ddata perfformiad; rheoli gwaith yr Awdurdod Tân a chynorthwyo'r aelodau etholedig; yn ogystal â threfniadau llywodraethu'r Gwasanaeth, gan gynnwys cydymffurfiaeth, canmoliaeth a chwynion.

Risg Gorfforaethol

Mae'r adran Risg Gorfforaethol yn gyfrifol am ddarparu cyngor a chyfarwyddyd ynghylch chwe maes gwahanol, gan gynnwys: Hawliadau Atebolrwydd a Chyfreitha, Risg Busnes, Iechyd a Diogelwch, Rheoli Yswiriant, Rheolaeth Amgylcheddol a Chynaliadwyedd, a Pharhad a Diogelwch Busnes.

Ystadau

Mae'r Adran Ystadau yn gyfrifol am reoli cyllidebau refeniw a chyfalaf ar gyfer mwy na 70 eiddo, mewn mannau ar hyd a lled ardal weithredu Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae'r tîm yn darparu dull gweithredu integredig i redeg, cynnal a chadw, gwella ac addasu adeiladau ac isadeiledd y Gwasanaeth er mwyn sicrhau eu bod mewn cyflwr da ac yn addas i'r amcanion gweithredu.

Mae'r cyfrifoldebau'n amrywio o gaffael tir, cynlluniau cyfalaf mawr, rheoli gwasanaethau cyfleusterau caled a meddal, fel gwresogi, gwasanaethau trydanol, glanhau, rheoli gwastraff ac ynni, yn ogystal â materion cynnal a chadw o ddydd i ddydd, sy'n cynnwys mân waith atgyweirio, fel tapiau'n gollwng, i gyfraniad mwy mewn prosiectau mân waith.

Cyllid

Mae'r Adran Gyllid yn gyfrifol am oruchwylio holl gyllid y Gwasanaeth. Mae tîm Gwasanaethau'r Trysorlys yn talu anfonebau oddi wrth ein cyflenwyr, yn anfon anfonebau at ein cleientiaid ac yn delio â threthiant anuniongyrchol. Mae ein tîm Cyfrifyddiaeth yn paratoi ac yn monitro cyllidebau, yn paratoi'r cyfrifon statudol ac yn rhoi cyngor i staff nad ydynt yn staff cyllid. Yn ogystal, mae'r tîm yn delio â phrydlesu, trefniadau bancio, buddsoddiadau a benthyca, yn ogystal â pharatoi derbyniadau ariannol a chydgysylltu â'r archwilwyr.

Adnoddau Dynol

Rôl yr adran Adnoddau Dynol yw datblygu a chynorthwyo cynlluniau’r Gwasanaeth i recriwtio, datblygu a chadw gweithwyr sy’n perfformio’n dda, mewn amgylchedd teg a chefnogol. 

Mae’r adran wedi’i threfnu yn ôl pum swyddogaeth fewnol: Cysylltiadau â'r Gweithwyr, Iechyd Galwedigaethol, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Gweinyddu Adnoddau Dynol a Gweinyddu Corfforaethol. Ar y cyd, mae’r adran yn ymdrin ag amodau a thelerau cyflogaeth, ffurfio polisïau, cymorth a gweithredu, monitro absenoldeb, iechyd a lles, newid diwylliannol, recriwtio, prosesu data am weithwyr a gwasanaethau blaen tŷ. 

Mae'r adran hefyd yn cynnwys swyddogaeth cyflogres y Gwasanaeth, sy'n delio â phob mater sy'n ymwneud â chyflogau a threuliau ar gyfer Cynghorwyr a staff, yn ogystal â materion trethiant uniongyrchol.

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Mae'r adran Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn gyfrifol am weithredu a chefnogi technolegau gwybodaeth mewn modd diogel, er mwyn cyflawni gwelliannau o ran effeithlonrwydd busnes, gwella diogelwch diffoddwyr tân gweithredol a grymuso holl staff y Gwasanaeth.

Mae dwy elfen i’r adran Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, sef Cymorth a Datblygu. Mae’r gangen Gymorth yn ymdrin â chydosod a gofynion cynnal a chadw caledwedd cyfrifiaduron personol, offer radio, gwasanaeth galw personol a gofynion data symudol. Mae'r tîm Datblygu yn ymgymryd â’r gwaith o gomisiynu, ffurfweddu a rheoli systemau meddalwedd busnes.

Rheoli Risg Weithredol

Mae’r adran Rheoli Risg Weithredol yn sicrhau bod ein personél gweithredol a’r cymunedau a wasanaethwn yn derbyn y lefelau gorau posibl o ddiogelwch ac amddiffyniad.

Cyflawnir hyn trwy adolygu ein gweithgareddau gweithredol yn gyson, a datblygu gweithdrefnau gweithio ‘arfer gorau’ i ddiffoddwyr tân eu mabwysiadu. Yn ogystal â’i gwaith gweithdrefnol, mae’r adran yn adolygu ac yn asesu effeithiolrwydd offer gweithredol, gan nodi datblygiadau a gwelliannau technolegol, a all fod o fudd i ddiogelwch diffoddwyr tân ac effeithlonrwydd gweithredol.

Datblygu Pobl

Rôl bennaf yr adran Datblygu Pobl yw nodi a chefnogi cyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol ar gyfer yr holl staff, er mwyn sicrhau bod y Gwasanaeth yn cynnal ac yn datblygu gweithlu tra medrus.

Cydnabyddir bod datblygu cyfleoedd dysgu a datblygu ar gyfer personél yn hollbwysig i lwyddiant y Gwasanaeth yn y dyfodol.  Mae’r adran wedi ymrwymo i ddatblygu'r model ‘Llwybrau Datblygu Sefydliadol’ yn barhaus, er mwyn nodi a chynorthwyo unigolion yn eu rolau yn y Gwasanaeth.

Caffael

Mae'r adran Gaffael yn delio â'r prynu cychwynnol, y cyflenwi a'r gwaredu, gan ymgorffori ystyriaethau cynaliadwyedd fel ffactorau economaidd, moesegol, moesol ac amgylcheddol.

Yn rhan o'r tîm canolog, mae caffael corfforaethol yn cwmpasu strategaeth, polisi, tendro, contractau, hyfforddiant, materion cenedlaethol a chymorth ar gyfer deiliaid cyllidebau. Rydym yn anelu at ddylanwadu ar drefniadau caffael cenedlaethol a threfniadau sy'n benodol i'r sector, ac at feithrin cydweithrediad.

Canolfan Reoli'r Gwasanaeth

Prif ddiben y Ganolfan Reoli yw bod yn gyswllt cyntaf mewn argyfwng ar gyfer ein cymunedau, trwy dderbyn galwadau 999. Mae ein gweithredwyr wedyn yn asesu'r wybodaeth a dderbyniwyd, cyn nodi'r ymateb gweithredol priodol, e.e. anfon injan dân a chriw allan. Mae'r Ganolfan Reoli hefyd yn darparu cymorth parhaus i griwiau tân yn ystod gwaith gweithredol maith, fel sy'n digwydd yn aml pan fydd tanau mawr neu lifogydd dros ardal helaeth.

Trafnidiaeth

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cadw fflyd helaeth o gerbydau, sy’n cynnwys amrywiaeth eang o gerbydau arbenigol. 

Cyfrifoldeb yr adran Drafnidiaeth yw cynnal y cerbydau hyn, a sicrhau eu bod ar gael bob amser i gynorthwyo â'r ystod gyfan o ofynion gweithredol sy'n wynebu'r Gwasanaeth.

Darparu Hyfforddiant

Rôl bennaf yr adran Darparu Hyfforddiant yw darparu hyfforddiant ac asesiadau o ansawdd uchel mewn amryw o feysydd risg a sgiliau critigol. Mae’r rhain yn cynnwys Offer Anadlu; Ymddygiad Tân; Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd; Codi a Chario; Achub â Rhaffau; Gyrwyr Ymateb Brys; Achub o Ddŵr a Gofal Brys ar Unwaith. 

Mae darparu ac asesu’r sgiliau hyn yn rheolaidd yn sicrhau bod y Gwasanaeth yn cynnal ei weithlu tra medrus, a’i fod yn rhoi gwasanaeth o safon fyd-eang i'r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu. 

Logo addran Ymateb y Gwasanaeth

Ymateb y Gwasanaeth

Ymateb y Gwasanaeth sy'n darparu ein dyletswyddau amddiffyn craidd ar gyfer y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, ac mae'n cynnwys y Ganolfan Rheoli Tân, ynghyd â'n 58 o Orsafoedd Tân ac Achub a'u priod Ardaloedd Rheoli.

I'n Canolfan Rheoli Tân ym Mhen-y-bont ar Ogwr y daw pob galwad frys. Bydd y Ganolfan yn prosesu'r galwadau hynny ac yn trefnu bod criwiau gweithredol priodol yn delio ag unrhyw ddigwyddiadau.

Mae ein hardal yn cwmpasu tua 12,000 cilometr sgwâr o dir Gymru, ac mae 58 o Orsafoedd Tân ac Achub wedi'u lleoli ledled yr ardal i sicrhau ein bod yn gallu amddiffyn pob un o'n cymunedau. Yn seiliedig ar risg, mae cymysgedd o fodelau criwio yn gweithio yn y gorsafoedd hyn, ac maent yn rhannu'r amrywiaeth eang o sgiliau sy'n ofynnol i ddelio â'r holl ddigwyddiadau yr ydym yn ymateb iddynt. Gallwch fynd i'r adran Eich Ardal ar ein gwefan i gael gwybod rhagor am eich Gorsaf Dân ac Achub leol.

Tim Caplaniaeth

Mewn adegau o angen, gellir darparu cymorth bugeiliol a lles ar gyfer diffoddwyr tân, staff cymorth, eu teuluoedd a phersonél ymddeoledig, a darperir y cymorth yma gan rwydwaith o bedwar Caplan y Gwasanaeth Tân, sy’n gysylltiedig â Gwasanaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru. 

Mae’r Caplaniaid ar gael i ymweld â phersonél y Gwasanaeth unrhyw bryd, boed hynny yn yr orsaf dân, yn y pencadlys neu mewn cyfnod o argyfwng yn y cartref, ni waeth i ba ffydd mae’r person yn perthyn. Gelwir arnynt yn aml i fynychu digwyddiadau sy’n argyfwng a, ble bod hynny’n briodol, maent yn rhoi cysur, yn cynnig gweddi neu gymorth bugeiliol i staff, yr anafedigion neu bobl eraill yn lleoliad y digwyddiad.