Cynllun Cyhoeddi

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi ymrwymo i bolisi o fod yn agored a thryloyw.

Mae'r wybodaeth a gyhoeddir gennym ar y tudalennau hyn yn cyd-fynd â'r gofynion o dan gynllun cyhoeddi enghreifftiol y Comisiynydd Gwybodaeth a chod Tryloywder Llywodraeth Leol 2015, sy'n arfer a argymhellir ar gyfer awdurdodau lleol ar dryloywder data.

Rydym yn sicrhau bod y data a gyhoeddir yn cydymffurfio â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR), Deddf Diogelu Data 2018, Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 ac unrhyw Ddeddfau cysylltiedig eraill sy'n rheoli'r ffordd rydym ni'n ymdrin â'n data.

Pwy ydym ni a beth rydyn ni'n ei wneud

Gwybodaeth am Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Gwybodaeth am Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Cyfansoddiad.

Cysylltu â ni.

Y Gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig.

Eich diogelwch.

Plant a Phobl Ifanc.

Ein gorsafoedd tân.

Yr hyn rydyn ni'n ei wario a sut rydyn ni'n ei wario

Beth mae'r Gwasanaeth yn ei gostio?

Datganiad o Gyfrifon.

Datganiad polisi cyflog.

Beth yw ein blaenoriaethau a sut rydym yn gwneud

Ein Cynlluniau a'n Perfformiad.

Sut rydyn ni'n gwneud penderfyniad

Ein Cynlluniau a'n Perfformiad.

Gwybodaeth am Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Cyfansoddiad.

Ein polisïau a'n gweithdrefnau.

Polisi diogelu data

Sylwadau Canmoliaeth a Cwynion.

Rhyddid Gwybodaeth

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Rhestrau a chofrestrau

Cofrestr gyhoeddus o hysbysiadau