Bydd yr Awdurdod Tân yn sicrhau bod ei holl Swyddogion Diogelwch Tân wedi'u gwarantu yn unol â'r Cod Ymarfer Pwerau Mynediad ac Erthygl 26 o Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005, a'u bod wedi'u hyfforddi'n ddigonol a'u datblygu i gyflawni'r pwerau a roddwyd iddynt yn rhinwedd Erthygl 27.

Caiff Swyddogion Diogelwch Tân brawf adnabod ffurfiol sy'n rhan o gerdyn gwarant dwyieithog a gaiff ei ddangos mewn ymateb i gais. Mae enghreifftiau o'r cardiau gwarant sy'n cynnwys yr wybodaeth ganlynol i'w gweld isod.

  • Ffotograff digidol o'r sawl a awdurdodir
  • Enw'r unigolyn
  • Rhif gwasanaeth yr unigolyn
  • Enw'r Gwasanaeth Tân ac Achub
  • Lefel awdurdod yr unigolyn
  • Rhif ffôn cyswllt
  • Llofnod y Prif Swyddog Tân sy'n awdurdodi'r cerdyn gwarant
  • Cyfeirnod unigryw y cerdyn gwarant.