Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gorfodi deddfwriaeth diogelwch tân cyffredinol ar ran Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru.  Mae’r deddfwriaethau y mae’r Awdurdod yn eu gorfodi yn cynnwys:

Mae'r gyfraith bellach yn ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid ac asiantau gael eu cofrestru neu eu trwyddedu. Mae cyfraith newydd - Deddf Tai (Cymru) 2014 - wedi'i chyflwyno yng Nghymru sy'n berthnasol i bob landlord ac asiant eiddo preswyl preifat. Os ydych yn berchen ar eiddo rhent neu'n gosod, yn rheoli a/neu'n byw mewn eiddo o'r fath, bydd y gyfraith hon yn effeithio arnoch chi.

Os mai'r ateb i'r holl gwestiynau canlynol yw YDW, bydd angen i chi gofrestru’n landlord:

  • Ydych chi'n berchen ar eiddo preswyl nad ydych yn byw ynddo?
  • Ydych chi'n gadael i rywun arall fyw ynddo?
  • Ydych chi'n cael arian am wneud hynny?

Mae'r broses gofrestru yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch gofrestru ar-lein ar safle we Rhentu Doeth Cymru (yn agor yn ffenest/tab newydd) neu ffonio 03000 133 344 i ofyn am ffurflen bapur.

Os mai'r ateb i'r holl gwestiynau canlynol yw YDW, bydd angen i chi wneud cais am drwydded:

  • Ydych chi'n landlord sy'n hunanreoli eich eiddo?
  • Ydych chi'n asiant sy'n gosod ac yn rheoli eiddo ar ran landlordiaid?
  • Ydych chi'n ffrind neu'n berthynas i landlord sy'n gofalu am ei eiddo ar ei ran?

Gallwch wneud cais am drwydded ar-lein ar safle we Rhentu Doeth Cymru (yn agor yn ffenest/tab newydd) neu ffonio 03000 133 344.
Am ragor o fanylion ewch i safle we Rhentu Doeth Cymru (yn agor yn ffenest/tab newydd).