Cadw'ch Fferm yn Ddiogel, Gyda'n Gilydd

Bob blwyddyn yn y DU ar gyfartaledd mae tua 1,600 o adeiladau fferm ac 85,000 o ardaloedd o laswelltir yn cael eu dinistrio gan dân. Mae tua 40% o'r tanau hyn yn cael eu cychwyn yn fwriadol, llawer ohonynt fel gweithred o fandaliaeth ddifeddwl. Gall tân difrifol ar fferm effeithio ar sefydlogrwydd ariannol hyd yn oed y busnes sy'n cael ei redeg orau.

Mae cyfran fawr o'n hardal Gwasanaeth yn gartref i dapestri o gymunedau gwledig ac amaethyddol, gyda llawer o'n gorsafoedd tân wedi'u lleoli yn y pentrefi a'r trefi hyn. Er mwyn amddiffyn y cymunedau hyn orau, rydym yn falch o dynnu ar adnodd amhrisiadwy ein diffoddwyr tân ar alwad, mae llawer ohonynt yn cael eu cyflogi'n bennaf yn y sector amaeth.

Mwy o wybodaeth

Cyflwyno Eich Swyddog Cyswllt Ffermio

Oherwydd treftadaeth ffermio gyfoethog canol a gorllewin Cymru, mae'r Gwasanaeth hefyd yn cyflogi Swyddog Cyswllt Fferm i weithio gyda ffermwyr i amddiffyn eu heiddo a'u anifeiliaid rhag bygythiad tân.

Ein Swyddog Cyswllt Fferm yw Jeremy Turner, mab ffermwyr cig eidion a defaid ger Y Gelli Gandryll. Mae Jeremy yn gweithio ar y fferm deuluol ac yn rhedeg busnes contractio amaethyddol bach. Mae hefyd wedi gwasanaethu cymuned Gelli, fel diffoddwr tân ar alwad, am yr un mlynedd ar bymtheg diwethaf.

Llosgi dan Reolaeth

Mae llosgi cynefinoedd dan reolaeth yn bwysig wrth gynnal cynefinoedd naturiol a lleihau faint o rug a llystyfiant sych a all, pan gânt eu gadael heb eu llosgi, ddinistrio cynefinoedd a bywyd gwyllt yng Nghymru.

Gallai llosgi yn anghyfreithlon, heb ddilyn y rheoliadau a nodir yng Nghod Llosgi Grug a Glaswellt Cymru 2008 (PDF, 400Kb, Yn agor mewn ffenestr / tab newydd) arwain at roi cosbau ar unrhyw daliadau gwledig a dderbynnir yn ogystal â throseddau; felly rydym am weithio gyda'r bobl hynny sy'n defnyddio llosgi fel arfer rheoli tir i sicrhau eu bod yn ei wneud yn ddiogel ac yn gyfreithiol.

Mwy o wybodaeth

Profi Tymheredd Bêls Am Ddim

Os oes gennych bryderon ynghylch tymheredd eich bêls, cysylltwch â ni i ofyn am wiriad o dymheredd a chynnwys lleithder y bêls, gan ddefnyddio offer arbenigol.

Yn dibynnu ar y darlleniadau a dderbyniwn, byddwn wedyn yn gweithio gyda chi i lunio cynllun i reoli'r risg o hylosgiad digymell.

I archebu Profiad Tymheredd Bale Am Ddim ymwelwch â'n Swyddog Cyswllt Fferm heddiw ar 0800 169 1234

Os yw'r bêls yn mudlosgi neu ar dân, ffoniwch 999

Achub Da Byw

Rydym hefyd yn ymateb i achub anifeiliaid ac mae ein criwiau yn cario offer arbenigol y gellir eu defnyddio i wneud achub ar ffermydd.

Gallwn hefyd ddefnyddio timau achub rhaffau sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig a thimau rhydio i achub anifail o uchder, dŵr a thir ansefydlog, fel pyllau slyri.

Peidiwch byth â rhoi eich hun mewn perygl.

Os bydd angen achub eich da byw, ffoniwch 999

Gwiriadau Diogelwch Am Ddim

Mae 40% o danau fferm yn cael eu cychwyn yn fwriadol, naill ai fel gweithred o fandaliaeth ddifeddwl neu losgi bwriadol. Mae hyn yn aml oherwydd eu lleoliad ynysig, ffiniau agored a thanwydd parod.

Bydd ymweliad gan ein Swyddog Cyswllt Fferm yn cynnwys cyngor atal tân AM DDIM ynghyd â thrafod cynlluniau tân pe bai tân. Gan fod y mwyafrif o ffermydd hefyd yn gartrefi gall ein Swyddog Cyswllt Fferm hefyd ddarparu gwiriad Diogel a Ffynnon i chi ar yr un pryd.