Gall ffermydd ac eiddo mewn ardaloedd gwledig fod yn anghysbell ac yn ynysig, gallwn fel Gwasanaeth wynebu pellteroedd teithio hirach a materion mynediad. Mae hyn yn eu gwneud yn fwy agored i niwed a achosir gan dân.

Rydym am weithio gyda chi i gynllunio ymlaen llaw trwy:

 • Gwneud yn siŵr bod eich Asesiad Risg Tân yn gyfredol
 • Rhoi cyngor ar gyfer datblygu BLWCH TÂN wrth fynedfa'r eiddo sy'n cynnwys manylion i'n helpu ni fel lleoliad cyflenwadau dŵr, map o dir, rhestr o dda byw, mathau, a lleoliadau deunyddiau peryglus - bydd y wybodaeth hon yn bwysig iawn i ni
 • Eich helpu chi i nodi ardaloedd i adleoli da byw yn eich cynllun argyfwng
 • Rhowch arweiniad ar gadw llwybrau mynediad ac allanfa yn glir a sicrhau digon o le i offer tân gael mynediad os oes angen

Beth allwch chi ei wneud i'n helpu ni

 • Ystyriwch a all peiriant tân gyrraedd pob rhan o'ch eiddo ac a oes mynediad caled? Mae yna ystod y gallai fod ei hangen o bympiau achub i ysgolion trofwrdd. Gall teclyn safonol bwyso mwy na 12 tunnell felly gall pyllau a gridiau gwartheg fod yn broblem
 • Arddangos arwydd eich ffarm yn glir wrth y fynedfa. Bydd hyn yn ein helpu i ddod o hyd i chi yn gyflym. Allwch chi anfon rhywun i'n arwain i mewn?
 • Gall torri coed a llystyfiant yn ôl ganiatáu mynediad da i'ch eiddo.
 • Weithiau byddwn yn defnyddio llawer iawn o ddŵr felly mae'n werth meddwl am y dŵr ffo.
 • Oes gennych chi danc statig? Byddai lleoliad da rhwng 6 metr a 100 metr o'r adeiladau stoc.
 • Ble mae eich hydrant tân agosaf? A yw'n glir o lystyfiant ac mewn cyflwr da?
 • A oes cyflenwadau dŵr eraill, fel llynnoedd a phyllau, ar gael yn rhwydd i ddiffoddwyr tân fynd â dŵr ohonynt?
 • A allwch chi ein cynorthwyo trwy ddefnyddio peiriannau fferm yn ddiogel? Mae'n werth ei ystyried ymlaen llaw
 • Peidiwch â cheisio ymladd y tân oni bai ei bod yn ddiogel gwneud hynny

Yn aml bydd tân yn creu amodau tywyll, myglyd a phoeth a fydd yn swnllyd ac yn anodd eu rheoli. Gallwn eich cynorthwyo i gynllunio ar gyfer gwagio da byw trwy ddeall:

 • Lle mae'ch anifeiliaid yn teimlo'n ddiogel, gan ein bod ni'n gwybod y bydd rhai'n ceisio dychwelyd i'w corlan neu stabl yn ystod tân. Mae hyn yn beryglus iddyn nhw a'r diffoddwyr tân. Felly, mae'n dda gwybod ble mae'n rhaid i chi gael lloches lle gellir mynd â nhw yn hawdd a'u sicrhau, allan o ffordd niweidiol.
 • Pa ffordd mae'ch gatiau'n cael eu hongian. A ydyn nhw i gyd yn agor i'r cyfeiriad teithio er mwyn osgoi anifeiliaid rhag cael eu jamio?
 • Os oes ffordd y gellir gwagio da byw yn wyntog os bydd tân?
 • Eich asesiad risg, pa fath o anifeiliaid sydd gennych chi? A oes angen eu gwahanu? Bydd tarw trallodus, er enghraifft, yn gynnig peryglus iawn i symud ac felly efallai y byddech chi'n ystyried ei gartrefu mewn corlan ddiogel, i ffwrdd o unrhyw berygl, er mwyn osgoi ei symud o gwbl.

Weithiau gellir galw'r Gwasanaeth i ddelio â thanau sy'n cynnwys peiriannau, byrnau gwair, caeau ac ysguboriau felly mae'n fuddiol i bawb sicrhau bod glanhau a chynnal a chadw yn cael ei wneud yn rheolaidd. Gall gweithio'n galed am gyfnodau hir achosi i lwch a sylweddau eraill gronni a all rwystro peiriannau, gorboethi a mynd ar dân.

Mae NFU Mutual wedi cynhyrchu rhestr wirio diogelwch ar gyfer ffermwyr i helpu i atal tanau a damweiniau gyda'i gilydd yn ystod y cynhaeaf:

 • Glanhewch lwch a siffrwd yn rheolaidd o fannau poeth mewn cyfuno a byrnwyr.
 • Diffoddwch beiriannau a sicrhau bod rhannau symudol wedi stopio cyn clirio rhwystrau neu wneud gwaith cynnal a chadw.
 • Stopiwch bob amser i ymchwilio i beiriannau neu gyfeiriannau sy'n rhedeg yn boeth.
 • Rhoi system ar waith ar gyfer cadw mewn cysylltiad â gweithwyr unigol.
 • Cadwch ffonau symudol ar eich person - heb eu gadael mewn tractor neu godi cab.
 • Sicrhewch fod gyrwyr yn ymwybodol o leoliadau ac uchder llinellau pŵer a gwiriwch y bydd peiriannau'n pasio o dan wifrau yn ddiogel.
 • Sicrhewch fod diffoddwr tân ar y crib - a'i fod yn cael ei gynnal a'i gadw'n rheolaidd.
 • Glanhewch lwch yn rheolaidd o sychwyr grawn - a sicrhewch fod yr holl staff sy'n rhedeg y sychach wedi'u hyfforddi'n llawn ac yn gwybod beth i'w wneud os bydd tân yn cynnau.
 • Sicrhewch fod diffoddwyr tân yn hygyrch.
 • Sicrhewch fod ysgolion a llwyfannau a ddefnyddir ar gyfer cynnal a chadw mewn cyflwr da a bod system waith ddiogel ar waith.
 • Storiwch silindrau nwy / tanciau storio tanwydd / hen offer yn ddiogel i amddiffyn rhag lladrad a thân
 • Storiwch wair a gwellt mewn adeiladau ar wahân o leiaf 10 metr oddi wrth ei gilydd
 • Storiwch sbwriel yn ddiogel, i ffwrdd o'r eiddo ac o'r golwg a chael gwared arno'n rheolaidd i atal cronni, ystyriwch eilyddion yn lle llosgi fel compostio
 • Fflamadwyau ac agrocemegion ar wahân a diogel gyda rhybuddion peryglon i ddiffoddwyr tân
 • Ceisiwch osgoi storio fflamau gyda cherbydau neu dda byw
 • Cynlluniwch ar gyfer cyfnodau prysur pan fydd gennych lawer iawn o gnydau
 • Sicrhewch eich ardaloedd storio a'ch adeiladau allanol gyda chloeon clo
 • Sicrhewch eich ffiniau a blociwch fylchau mewn waliau, gwrychoedd neu ffensys
 • Gosodwch oleuadau allanol i'ch rhybuddio am dresmaswyr neu ystyried teledu cylch cyfyng (er mwyn cefnogi erlyniad, rhaid i hyn fod yn 4 megapicsel a datrys min o 1080p res)
 • Riportiwch ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gyfrinachol i CrimeStoppers ar 0800 555111
 • Ymunwch â'ch cynllun FARMWATCH lleol