Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn parhau i fod yn ymrwymedig i roi'r cymorth sydd ei angen ar ein cymunedau trwy gydol yr epidemig COVID-19.

Fodd bynnag, bu'n rhaid i ni adolygu'r ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau i sicrhau nad yw ein gweithgareddau yn y gymuned yn cyfrannu at ledaeniad y feirws COVID-19. Bu'n rhaid gohirio rhai gweithgareddau gan eu bod, o ran eu natur, yn golygu y byddai pobl yn cymysgu'n agos at ei gilydd, sy'n groes i'r canllawiau a roddwyd gan Lywodraeth Cymru (yn agor yn ffenest/tab newydd). Mae mentrau eraill wedi cael eu haddasu i ganiatáu iddynt barhau, rhai yn llawn ac eraill mewn dull mwy cyfyngedig.

Gallwch fod yn sicr bod unrhyw weithgareddau diogelwch cymunedol a gynhelir gan staff y Gwasanaeth yn cael eu cyflawni mewn ffordd sy'n blaenoriaethu iechyd ein staff a phob aelod o'r gymuned. Rydym yn adolygu ein holl weithgarwch diogelwch cymunedol yn rheolaidd wrth i'r canllawiau gan Lywodraeth Cymru (yn agor yn ffenest/tab newydd) newid.

Mae yna sawl tîm yn yr adran diogelwch cymunedol, ac isod ceir disgrifiad cryno o'r modd y mae'r gwaith y maent yn ei wneud wedi newid, ynghyd â'r hyn y gallwch ddisgwyl ei weld o ganlyniad i'r newidiadau hyn.

Diogelwch yn y Cartref

Prif waith y tîm diogelwch yn y cartref yw cyflawni ymweliadau Diogel ac Iach, lle rydym yn nodi'r modd y mae pobl yn byw yn eu cartrefi ac yn darparu cyngor ac arweiniad ar sut i wneud newidiadau bach i leihau'r risg o danau'n dechrau.

Yn draddodiadol, gwnaed hyn trwy i aelodau o'r gwasanaeth tân ymweld â chartrefi pobl i lenwi holiadur, gweld yr eiddo, darparu cyngor a gosod cyfarpar diogelwch, gan gynnwys larymau mwg lle bo gofyn amdanynt.

Er ein bod wedi parhau i ymweld â'r bobl hynny y mae arnynt angen ein cymorth fwyaf yn ystod cyfyngiadau symud COVID-19, rydym 'nawr yn bwriadu ailddechrau ymweliadau â chyfran ehangach o'r gymuned. Er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo COVID-19, mae'r ffordd yr ydym yn cyflawni ymweliad Diogel ac Iach wedi cael ei newid fel a ganlyn.

Pan fydd aelod o staff Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cysylltu â chi, bydd yn cael sgwrs â chi am eich cartref, ei gynllun a'r modd yr ydych yn byw ynddo. Gall hyn gymryd peth amser, felly byddwch yn barod i fod ar y ffôn am hyd at 20 neu 30 munud. Yn ystod yr alwad, bydd yr aelod o staff y Gwasanaeth yn dod o hyd i ffyrdd y gallech leihau’r risgiau yn eich cartref, a bydd yn rhoi cyngor ac arweiniad i chi. Bydd gofyn y cwestiynau hyn dros y ffôn yn lleihau'r amser y bydd angen i ni ei dreulio yn eich cartref pan ymwelwn.

Os bydd arnoch angen cyfarpar megis larymau mwg, ceblau estyn, ac ati, efallai y gofynnir i chi a allwch eu ffitio eich hun, neu a oes gennych unigolyn yn eich 'swigen' a allai eu gosod ar eich rhan. Os ydych yn gallu gosod y cyfarpar eich hun, yna bydd y cyfarpar naill ai'n cael ei bostio atoch neu ei gludo i'ch cartref gan Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. PEIDIWCH AG OFNI DWEUD NA – gosod y cyfarpar eich hun (neu gael rhywun yn eich 'swigen' i wneud hynny) yw'r ffordd fwyaf diogel o gyflawni'r dasg, ond os na allwch wneud hynny byddwn yn trefnu i'n staff ddod i'w ffitio ar eich cyfer.

 

Os bydd yn ofynnol i aelodau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ymweld â'ch cartref, byddant yn cymryd y camau canlynol i'ch cadw'n ddiogel.

1. Byddant yn gofyn y cwestiynau canlynol i chi am eich iechyd:

  • A oes gennych unrhyw un o symptomau COVID-19? Yn cynnwys tymheredd uchel, peswch parhaus newydd, ddim yn gallu blasu a/neu arogli.
  • A ydych wedi bod mewn cysylltiad ag unigolyn sydd wedi cael unrhyw un o'r symptomau hyn yn ystod y 14 diwrnod diwethaf?
  • A ydych wedi cael cyngor i hunanynysu?
  • Yn ystod y 14 diwrnod diwethaf, a ydych wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd wedi cael cyngor i hunanynysu?

Os byddwch yn ateb yn gadarnhaol i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, yna bydd ein staff yn aildrefnu i ymweld â chi 14 diwrnod neu ragor ar ôl yr ymweliad cyntaf hwn.

2. Bydd ein staff yn gofyn i chi gadw at y pellter cymdeithasol o 2 fetr tra byddant yn eich cartref. Gall hyn olygu gorfod bod mewn ystafelloedd ar wahân tra byddant yn gwneud eu gwaith.

3. Bydd ein staff yn gwisgo masgiau wyneb a menig llawfeddygol. Gall fod yn ofynnol i ni gyffwrdd a symud eitemau yn eich cartref, felly bydd gwisgo menig yn atal trosglwyddo unrhyw beth ar arwynebau. Gwisgir y rhag ofn i'r pellter cymdeithasol o 2 fetr gael ei dorri'n ddamweiniol unrhyw bryd.

4. Byddwn yn sicrhau y bydd y nifer lleiaf o staff, lle bo hynny'n bosibl, yn dod i mewn i'ch cartref i wneud unrhyw waith.

5. Cyn i'n staff ddod i mewn i'ch cartref, bydd yr holl gyfarpar y byddant yn ei gludo i'ch cartref wedi cael ei lanhau â chlytiau gwrthfacterol.

6. Bydd staff y Gwasanaeth yn treulio cyn lleied o amser â phosibl yn eich cartref.

Os bydd gennych unrhyw bryderon, siaradwch â'r aelodau o'n staff, a fydd yn sicrhau eich bod yn cael y cymorth sy'n ofynnol arnoch mewn modd diogel ac amserol. 

 

Cadw'n Cymuned yn Ddiogel

Byddwn yn mynd ati'n rheolaidd i adolygu'r ffyrdd yr ydym yn gweithio er mwyn sicrhau ein bod yn darparu cyngor priodol, ac yn cadw ein staff a'n cymunedau'n ddiogel ar yr un pryd. Yn ystod cyfnod COVID-19, mae pobl yn treulio mwy o amser yn eu cartrefi, sy'n ei gwneud yn bwysicach fyth eich bod yn sicrhau eich bod chi a'ch teulu mor ddiogel â phosibl. Os hoffech drefnu Ymweliad Diogel ac Iach, defnyddiwch y ddolen ar y wefan hon neu ffoniwch 0800 169 1234.