Smygu – cyngor ar ddiogelwch tân i smygwyr

Os ydych chi neu rywun yn eich cartref yn smygu gallwch gymryd y camau syml canlynol i atal tân rhag digwydd yn eich cartref.

 • Peidiwch byth â smygu yn y gwely – os oes angen i chi orwedd, peidiwch â smygu. Gallech bendwmpian a rhoi eich gwely ar dân
 • Byddwch yn arbennig o ofalus pan fyddwch wedi blino, yn cymryd unrhyw fath o gyffuriau, neu wedi bod yn yfed alcohol. Mae'n hawdd iawn cwympo i gysgu pan fydd eich sigarét yn dal i losgi
 • Gofalwch fod eich sigarét wedi'i diffodd yn llwyr. Diffoddwch hi yn llwyr!
 • Peidiwch byth â gadael sigaréts, sigârs, na phibau sydd ynghynn heb neb i gadw llygad arnynt – gallant ddisgyn yn hawdd wrth iddynt losgi 
 • Defnyddiwch flwch llwch priodol, trwm nad yw'n troi drosodd yn hawdd ac sydd wedi'i wneud o ddeunydd na fydd yn llosgi. Gwnewch yn siŵr nad yw eich sigarét yn dal i losgi pan fyddwch wedi gorffen – diffoddwch hi yn llwyr
 • Peidiwch â gwagio eich blwch llwch i mewn i fin oherwydd gall hyn achosi i'r bin fynd ar dân. Bydd diferyn o ddŵr yn y blwch llwch yn helpu i'w wneud yn ddiogel, yna gadewch iddo oeri'n llwyr.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw eich deunyddiau smygu (sigaréts, tanwyr, ac ati) allan o olwg a chyrraedd plant.
 • Gosodwch larwm mwg a'i gynnal a chadw – gall larwm mwg sy’n gweithio brynu amser gwerthfawr i chi fynd allan, aros allan a ffonio 999. Gallwch gael larwm mwg deng mlynedd am tua’r un pris â dau becyn o sigaréts

Rhoi'r gorau i smygu yw'r ffordd orau o atal tân yn eich cartref oherwydd deunyddiau smygu.

A oeddech yn gwybod eich bod 4 gwaith yn fwy tebygol o roi’r gorau iddi’n barhaol gyda chymorth y GIG na phe baech yn ceisio rhoi’r gorau iddi ar eich pen eich hun?

Dilynwch y ddolen hon i gael gwybod rhagor am roi'r gorau i smygu

https://www.helpafiistopio.cymru/

https://www.helpmequit.wales/

E-sigaréts – cyngor ar ddiogelwch tân

 • Peidiwch byth â gadael e-sigaréts yn gwefru heb neb i gadw llygad arnynt am gyfnodau hir
 • Peidiwch â chymysgu cydrannau o e-sigaréts gwahanol
 • Defnyddiwch y gwefrydd a gyflenwir yn unig
 • Sicrhewch eich bod yn prynu eich e-sigarét gan ffynhonnell safonol
 • Gwiriwch fod gan yr e-sigarét ardystiad CE
 • Profwch eich larwm mwg yn rheolaidd
 • Cysylltwch â Safonau Masnach ynghylch unrhyw bryderon o ran diogelwch e-sigaréts

 

Sut i wefru e-sigaréts yn ddiogel

 • Defnyddiwch y gwefrydd cywir bob amser a dilynwch gyfarwyddiadau'r gwneuthurwr
 • Peidiwch byth â gwefru batri sydd wedi'i ddifrodi, ei ollwng neu ei daro
 • Peidiwch byth â phlygio gwefrydd i mewn i newidydd y prif gyflenwad pŵer sydd heb ei gymeradwyo
 • Gwiriwch fod gan eich batri amddiffyniad rhag gorlwytho neu orboethi
 • Peidiwch â gorlwytho'r batri. Tynnwch y batri o'r gwefrydd pan fydd wedi gorffen
 • Peidiwch byth â gadael batri sy'n gwefru heb neb i gadw llygad arno
 • Peidiwch â gwefru os yw'n wlyb
 • Peidiwch â gordynhau'r atomeiddiwr wrth ei gysylltu â'r gwefrydd