Mae ein holl orsafoedd yn 'Hafanau Diogel' dynodedig, lle gall unrhyw aelod o'r cyhoedd – gan gynnwys plant a phobl ifanc – fynd os byddant yn teimlo'n anniogel mewn unrhyw sefyllfa.
Os yw'r criwiau allan a bod angen help arnoch ar unwaith, ffoniwch 999.

 

Mae Ardal Reoli Abertawe yn un o’r chwe ardal awdurdod unedol sydd wedi’u cynnwys yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae Ardal Reoli Abertawe yn gwasanaethu ardal y Sir sef 378 km2 a phoblogaeth o tua 232,500, er bod cyfanswm y boblogaeth yn chwyddo yn ystod misoedd yr haf oherwydd y nifer o gyrchfannau gwyliau arfordirol.

Mae chwe gorsaf dân yn yr ardal reoli. Mae’r rhain yng Ngorseinon, Pontarddulais, Reynoldston, Treforys, Canol Abertawe a Gorllewin Abertawe sy’n darparu cyfanswm o saith peiriant achub â dŵr a chriw o 136 o ddiffoddwyr tân sy’n gwasanaethu i amddiffyn ein cymunedau.

Mae’r chwe gorsaf dân yn delio â thua 3,500 digwyddiad brys y flwyddyn ac fel Ardal Reoli, rydym ar hyn o bryd yn ceisio lleihau nifer y digwyddiadau yr ydym yn mynd iddynt a chael lleihad perthynol yn nifer yr anafiadau a’r marwolaethau a ddaw yn sgil y galwadau hyn.

Mae tîm arbenigol o Swyddogion Lleihau Risg Cymunedol a Chynorthwywyr Diogelwch Cymunedol yn gwasanaethu i wella diogelwch ac amddiffyniad ein cymunedau ymhellach. Mae Swyddog Cyswllt Ysgolion ymrwymedig yn sicrhau bod pob ysgol ledled sir Abertawe yn cael ymweliad ac yn cael eu darparu â rhaglenni addysg diogelwch tân a anelir at bob disgybl mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.

Mae pencadlys gweinyddol yr ardal reoli yng nghefn Gorsaf Dân Treforys, Sway Road, Treforys.​

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Canolbarth Abertawe 
Y Strand
Abertawe
SA1 2AW

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
4 Rheolwr Gwylfa ar alwad
4 Rheolwr Criw ar alwad
16 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub
Cwch
Cerbyd Gwyrio 4-olwyn

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae Gorsaf Canol Abertawe yn gwasanaethu dinas Abertawe a chymdogaethau cyfagos Penlan, Blaen-y-maes, St Thomas, Bôn-y-maen a Hafod. Hon yw gorsaf brysuraf Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac anfonodd griwiau allan i 4297 o alwadau rhwng Ebrill 2013 a Mawrth 2016.

 

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Gorllewin Abertawe
Lôon Sgeti 
Abertawe
SA2 8QF

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Llawn Amser
4 Rheolwr Gwylfa
4 Rheolwr Criw
16 Diffoddwr Tân

Offer
Pwmp Achyb Awyrol
Pwmp Ymateb Gwledig

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Lleolir Gorsaf Dân Gorllewin Abertawe yn Lôn Sgeti, Abertawe, ger Ysbyty Singleton. Mae'r lleoliad hwn yn caniatáu mynediad hawdd a chyflym i ochr orllewinol Abertawe gan gynnwys y Mwmbwls, Gŵyr, Cilâ a Townhill, ac ati.

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân ​Gorseinon Fire Station
Stryd y Gorllewin
Gorseinon
Abertawe
​SA4 4AG

Ffôn
0370 6060699

Ebost
mail@mawwfire.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
11 Diffoddwr Tân ar alwad
Offer
Pwmp Achub 

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Adeiladwyd Gorsaf Dân Gorseinon yn y 1960au ar safle Brigâd Dân Abertawe gynt. Mae'r orsaf yn gwasanaethu maestrefi prysur Abertawe a chymunedau Gorseinon, Casllwchwr, Tregŵyr, Penclawdd a Phenlle'r-gaer.

 

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Pontarddulais
5 Ffordd Tyn-y-Bonau 
Pontarddulais
Abertawe
SA4 8RS

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
11 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae gorsaf Pontarddulais yn darparu gwasanaeth a chymorth brys ar gyfer maestrefi prysur Abertawe a chymunedau Pontarddulais, Pont-lliw, yr Hendy, Llanedi, Pont Abraham a Waun-gron. Mae'r orsaf hefyd yn orsaf ddŵr benodedig; mae personél yn cael hyfforddiant er mwyn darparu cymorth mewn digwyddiadau dŵr llonydd, h.y. llifogydd.

 

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Reynoldston 
Teras Sant Siôr
Reynoldston
Abertawe
SA3 1AB

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
11 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp achub
Cyd-ymatebydd
Uned Niwl

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb  meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddech chi...

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Treforys 
Heol Sway
Treforys
Abertawe
SA6 6JA

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Llawn Amser
4 Rheolwr Gwylfa
4 Rheolwr Criw
16 Diffoddwr Tân

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
4 Rheolwr Criw ar alwad
13 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub x 2
Tancr Ewin
Pod Uned Ewin
Prif symudwr

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae Gorsaf Dân Treforys yn gwasanaethu cyrion Abertawe, sef un o'r dinasoedd sy'n tyfu gyflymaf yn y Deyrnas Unedig, ac mae'n cwmpasu cymunedau Bôn-y-maen, y Clas, Clydach, Gellifedw, Blaenymaes, Glandŵr, Llansamlet, Winch Wen, Plasmarl, Brynhyfryd, Trallwn, Pentre-chwyth ac Ynystawe. Mae'r orsaf yn rhannu'i chyfleusterau ag Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru sy'n lleoli un ambiwlans a chriw yno.