Mae ein holl orsafoedd yn 'Hafanau Diogel' dynodedig, lle gall unrhyw aelod o'r cyhoedd – gan gynnwys plant a phobl ifanc – fynd os byddant yn teimlo'n anniogel mewn unrhyw sefyllfa.
Os yw'r criwiau allan a bod angen help arnoch ar unwaith, ffoniwch 999.

 

Mae Sir Castell-nedd Port Talbot yn ymestyn dros 442 cilometr sgwâr a chan fod ganddi boblogaeth o tua 137,000, dyma’r 8fed Sir fwyaf poblog yng Nghymru. Mae’r mwyafrif o’r bobl sy’n byw yn y Sir, yn byw yn neu o amgylch y tair prif dref sef Castell-nedd, Port Talbot a Phontardawe, ac mae’r gweddill yn byw yn y nifer o gymunedau bach a chanolig sydd ar wasgar trwy’r rhanbarth.

Mae’r Sir yn cynnwys ystod eang ac amrywiol o risgiau, gan gynnwys safleoedd megis Tata Steel, BOC, Vale Inco, Gwaith Pŵer Biomas mwyaf y DU a Melin Bapur Intertissue sy’n ymestyn dros 320,000 metr sgwâr. Ochr yn ochr â hyn, mae gan y Sir harbwr dŵr dwfn, Traffordd yr M4, ffyrdd deuol, cysylltiadau rheilffyrdd cyflym, ardaloedd coediog helaeth a sawl Dyfrffordd Arfordirol a Mewndirol, gan wneud yr Ardal Reoli yn lle diddorol a heriol i weithio. Mae personél Ardal Reoli Castell-nedd Port Talbot yn ymdrechu i sicrhau, trwy ein gwaith rhagweithiol a thrwy gydweithredu â’n partneriaid, bod diogelwch ein cymunedau o’r pwys pennaf. 

Mae Sir Castell-nedd Port Talbot yn un o’r chwe ardal yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Lleolir pencadlys gweinyddol yr Ardal Reoli ar lawr cyntaf Gorsaf Dân Castell-ned​d.

Ar hyn o bryd, mae chwe Gorsaf Dân yn yr Ardal Reoli. Mae’r rhain wedi’u lleoli yng Nghastell-nedd, Glyn-nedd, y Cymer, Port Talbot, Blaendulais a Phontardawe. Cyn hir, bydd y ddarpariaeth yn cael ei hymestyn a bydd Gorsaf Dân yn ardal Cwm Aman yng Ngwaun Cae Gurwen.

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Blaendulais
Rhes Blaendulais
Blaendulais
Castell-nedd
SA10 9EA

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
4 Rheolwr Criw ar alwad
7 Diffoddwr Tân ar Alwad

Offer
Pwmp Achub
Uned Tanau Bach

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae Gorsaf Dân Blaendulais yn gwasanaethu ardal sy'n ymestyn o Amgueddfa Glofa Cefn Coed yng ngwaelod y cwm i fyny i bentrefi Banwen ac Onllwyn ym mhen uchaf y cwm, ac mae'n gwasanaethu poblogaeth o 5000. Y brif risg ar gyfer Blaendulais a'i chymunedau cyfagos yw'r rhwydwaith o ffyrdd A a B sy'n mynd i Gastell-nedd a'r cymoedd cyfagos.

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Castell-nedd
Heol Cimla
Cimla
Caastell-nedd
SA11 3UG

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tangcg.gov.uk

Criw Ar Alwad
4 Rheolwr Gwylfa ar alwad
4 Rheolwr Criw ar alwad
16 Diffoddwr Tân ar Alwad

Offer

Pwmp Achub x2
Cerbyd gwyrio 4-olwyn (Landrover)

Noson Dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae Gorsaf Castell-nedd yn darparu ymateb Tân ac Achub ar gyfer tref Castell-nedd, Cwm Nedd, Cwm Dulais a Chwm Afan. Mae'n ymateb i amrywiaeth o ddigwyddiadau, gan gynnwys rhai lle mae bywyd yn y fantol, sy'n digwydd yn bennaf yn yr ardaloedd adeiledig ac ar brif ffyrdd prifwythiennol yr A465 a'r M4.

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Dyffryn Aman
New Road
Gwaun Cae Gurwen
Rhydaman
SA18 1UN

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tangcg.gov.uk

Criw Ar Alwad
2 Rheolwr Criw ar alwad
7 Diffoddwr Tân ar Alwad

Offer
Pwmp Achub

Noson Dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb  meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddech...
Agorwyd Gorsaf Dân Dyffryn Aman ar 25ain Medi 2012. Lleolir yr orsaf newydd yng Ngwauncaegurwen, ac mae'n darparu ein hymateb Tân ac Achub yn Nyffryn Aman. Mae'r orsaf newydd yn darparu amrywiaeth o gyfleusterau y caiff grwpiau cymunedol lleol eu defnyddio.

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Glyn-nedd
Glyn-nedd
Castell-nedd
SA11 5EW

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tangcg.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
2 Rheolwr Criw ar alwad
8 Diffoddwr Tân ar Alwad

Offer

Pwmp Achub

Noson Dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae Gorsaf Dân Glyn-nedd yn gwasanaethu poblogaeth o 8000. Codwyd yr adeilad yn y 1970au ac mae wedi'i leoli yn Wellfield Place wrth ochr yr orsaf ambiwlans leol. Mae'r orsaf yn gwasanaethu tref Glyn-nedd ac ardaloedd cyfagos Resolfen, Cwmgwrach, Pontneddfechan ac Ystradfellte a'i sgydau hardd.

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Pontardawe 
Rhodfa Allt-y-cham
Pontardawe
Abertawe
SA8 4JR

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tangcg.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
10 Diffoddwr Tân ar Alwad

Offer
Pwmp Achub
Uned Rhâff-achub

Noson Dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae Pontardawe yng nghalon Cwm Tawe ac mae ganddi boblogaeth o 26,500. Ar un adeg, roedd Pontardawe yn ganolfan ddiwydiannol a oedd yn ffynnu ac yn gartref i Gamlas Abertawe. Pontardawe sy’n cynnal yr Ŵyl Gelfyddydau enwog sy’n denu miloedd o ymwelwyr i’r ardal.

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Port Talbot
Commercial Road ​
Port Talbot
SA13 1LG

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw llawn amser
4 Watch Manager
4 Crew Managers
16 Firefighters

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
9 Diffoddwr Tân ar Alwad

Offer

Pwmp achub x 2
Cerbyd Gyriant 4-olwyn (Landrover)
Uned Dadlygru Màs

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae gan dref Port Talbot boblogaeth o 45,600 sy'n golygu mai hon yw'r ardal ail fwyaf poblog ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Lleolir Gorsaf Dân Port Talbot y tu cefn i Heol Commercial, Taibach ac mae'n gwasanaethu ardaloedd wardiau Margam, Taibach, Dwyrain Sandfields, Gorllewin Sandfields, Port Talbot, Aberafan, Bryn, Cwmafan a Baglan.

 

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Cymmer 
Ffordd yr Orsaf
Y Cymer
Port Talbot
SA13 3HR

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tangcg.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
7 Diffoddwr Tân ar Alwad

Offer
Pwmp Achub

Noson Dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Caiff Gorsaf Dân y Cymer ei chriwio gan Bersonél ar Ddyletswydd yn ôl Galw ac mae'n gwasanaethu poblogaeth o 5,283. Mae'r orsaf hefyd yn cefnogi'r Gwasanaeth Ambiwlans trwy ddarparu llety a chyfleusterau lles ar gyfer parafeddygon.