Mae ein holl orsafoedd yn 'Hafanau Diogel' dynodedig, lle gall unrhyw aelod o'r cyhoedd – gan gynnwys plant a phobl ifanc – fynd os byddant yn teimlo'n anniogel mewn unrhyw sefyllfa.
Os yw'r criwiau allan a bod angen help arnoch ar unwaith, ffoniwch 999.

 

Mae Ardal Reoli Sirol Ceredigion yn dilyn ffin sirol Ceredigion. Mae dros 130 o bersonél wedi eu lleoli yn y gorsafoedd canlynol: Aberystwyth, Aberaeron, Aberteifi, Cei Newydd, Llanbedr Pont Steffan a Thregaron, ynghyd ag Uned Wirfoddol yn Borth.  Er bod Gorsaf Dân Llandysul wedi’i lleoli yn Sir Gaerfyrddin, mae’n gwasanaethu trigolion a chymunedau Ceredigion.

Yn yr Ardal Reoli fe geir chwe pheiriant pwmpio mawr, dau bwmp ymateb gwledig, peiriant ysgol awyrol, bad chwyddadwy ac uned Landrofer, ynghyd â pheiriant pwmpio Transit. Lleolir Pencadlys yr Ardal Reoli yn Nhrefechan, Aberystwyth, lle lleolir Tîm Lleihau Risg i’r Gymuned, Tîm Diogelwch Rhag Tân i Fusnesau, Tîm Ymateb Gweithredol a gweithdy atgyweirio cerbydau.  Mae criwiau o ddiffoddwyr tân ar alwad yn gweithredu gyda’r tîm llawn amser yn Aberystwyth, a hefyd ym mhob un o’r pum Gorsaf Dân Gymunedol yn yr Ardal Reoli.

Sir wledig yw Ceredigion yn bennaf, a chanddi boblogaeth o oddeutu 75,922, er bod y boblogaeth yn chwyddo yn ystod misoedd yr haf, oherwydd bod yr ardal yn gyrchfan gwyliau poblogaidd.  Mae 34,569 o anheddau wedi eu lleoli oddi fewn i 179,500 o hectarau (1795 km2) y Sir, gyda’r mwyafrif wedi eu lleoli ar hyd y llain arfordirol a thair prif ganolfan o ran poblogaeth, sef Aberystwyth, Llanbedr Pont Steffan ac Aberteifi, gyda’r Sir yn llai poblog ymhellach i’r Dwyrain.

Mae’r sir yn cynnwys llawer o adeiladau a sefydliadau arwyddocaol, yn cynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Ysbyty Bronglais, Neuadd Alexandra, Swyddfeydd yr Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru, Adeiladau’r Brifysgol yn Aberystwyth a Llanbedr Pont Steffan, nifer o westai a chartrefi’r henoed, diwydiant bach a chyn-ganolfan filwrol yn Aberporth.

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Aberaeron
Heol y Frenhines
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0BY

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tangcg.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
9 Diffoddwr Tân ar Alwad

Offer
Pwmp Achub
Cyd-ymatebydd

Noson Dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol..

A wyddech chi...
Mae gan ardal Aberaeron boblogaeth o ryw 7,000 ac mae'r orsaf yn darparu ymateb brys ar gyfer y dref ei hun a chymunedau cyfagos Aber-arth, Cilcennin, Llan-non, Felin-fach, Llwyncelyn.

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Aberteif
Heol Baddondy
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1JY

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
4 Rheolwr Criw ar alwad
10 Diffoddwr Tân ar Alwad

Offer
Pwmp Achub
Cerbyd Gyriant 4-olwyn (Landrover)

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb  meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddech chi...
Mae gan ardal Aberteifi boblogaeth o ryw 12,500 ac mae'r orsaf yn darparu ymateb brys ar gyfer y dref ei hun a chymunedau cyfagos Pen-parc, Aber-porth, Llechryd, Gwbert a Llandudoch.

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Aberystwyth
Trefechan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1BE

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
2 Rheolwr Gwylfa ar alwad
4 Rheolwr Criw ar alwad
14 Diffoddwr Tân ar Alwad

Offer
Pwmp Achub
Pwmp Ymateb Gwledig
Platform Ysgol Awyrol
Cwch
4 Cerbyd (Landrover)

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae gan ardal Aberystwyth boblogaeth o ryw 33,000 ac mae'r orsaf yn darparu ymateb brys ar gyfer y dref ei hun a chymunedau cyfagos Llanbadarn Fawr, Capel Bangor, Ponterwyd, y Borth, Bow Street, Tal-y-bont, Tre'r Ddôl a Llanrhystud. Lleolir y timau rheoli a'r timau gweinyddu yn yr orsaf ynghyd â'r personél amser cyflawn, wedi'u cefnogi gan griwiau Ar Alwad.

 

Cyfeiriad
Gorsaf Dân ​Borth
Borth
Aberystwyth
Ceredigion
SY24 5HY

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Cei Newydd
Uplands Square
Cei Newydd
SA45 9QH

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
2 Rheolwr Criw ar alwad
6 Diffoddwr Tân ar Alwad

Offer
Pwmp Achub

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae gan yr ardal boblogaeth o ryw 5,420 ac mae'r orsaf yn darparu ymateb brys ar gyfer y dref ei hun a chymunedau cyfagos Llan-arth, Cross Inn a Llangrannog.

Cyfeiriad
Gorsaf DânLlanbedr Pont Steffan
Llys Pedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
5 Rheolwr Criw ar alwad
16 Diffoddwr Tân ar Alwad

Offer
Pwmp Achub
Pwmp Achub Gwledig
Cerbyd Gyriant 4-olwyn 

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb  meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddech chi...
Mae gan ardal Llanbedr Pont Steffan boblogaeth o ryw 11,406 ac mae'r orsaf yn darparu ymateb brys ar gyfer y dref ei hun a chymunedau cyfagos Cwm-ann, Cellan, Llanybydder, Cribyn a Llangybi.

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Tregaron
Heol Dewi 
Tregaron
Ceredigion
SY25 6JW

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
2 Rheolwr Criw ar alwad
10 Diffoddwr Tân ar Alwad

Offer
Pwmp Achub
Cerbyd Gyriant 4-olwyn (Landrover)

Noson dril
I'w cadarnhau

 

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb  meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddech chi...
Mae gan ardal Tregaron boblogaeth o ryw 5,200 ac mae'r orsaf yn darparu ymateb brys ar gyfer y dref ei hun a chymunedau cyfagos Pontrhydfendigaid, Llangeitho, Llanddewi Brefi.