Mae ein holl orsafoedd yn 'Hafanau Diogel' dynodedig, lle gall unrhyw aelod o'r cyhoedd – gan gynnwys plant a phobl ifanc – fynd os byddant yn teimlo'n anniogel mewn unrhyw sefyllfa.
Os yw'r criwiau allan a bod angen help arnoch ar unwaith, ffoniwch 999.

 

Powys yw'r sir fwyaf yng Nghymru, gan gwmpasu mwy na chwarter tir Cymru. Mae'r sir yn ymestyn o'r ffin â Wrecsam a Gwynedd yn y gogledd, i Gwm Tawe a Sir Fynwy yn y de. Mae'n ffinio â Cheredigion a Sir Gaerfyrddin yn y gorllewin, ac yn ffinio â Swydd Amwythig a Swydd Henffordd yn y dwyrain.

I'r de, mae'r sir hefyd yn cynnwys rhan sylweddol o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae'i harwynebedd yn 5,197 o gilometrau sgwâr sy’n golygu bod Powys ddwywaith mor fawr â'r sir ail fwyaf yng Nghymru ac mae ganddi boblogaeth o 131,313 o bobl sy'n byw ar 60,918 o aelwydydd. O ganlyniad, hon yw'r sir deneuaf ei phoblogaeth yng Nghymru a Lloegr, gyda 25 o bobl yn unig am bob cilometr sgwâr. Mae bron 90,000 hectar o dir Powys yn rhan o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a'i dirwedd o bwys cenedlaethol, sy'n rhoi mwynhad i bobl leol ac yn creu busnes twristiaeth sylweddol.

Mae mwy na 290 o staff gweithredol a staff cymorth yn yr Ardal Reoli, yn gweithredu 23 o beiriannau pwmpio mawr a 18 o gerbydau arbenigol a cherbydau cymorth, wedi'u lleoli mewn gorsafoedd tân ym mhob un o'r deunaw prif dref ym Mhowys. Lleolir Pencadlys Ardal Reoli'r Sir ym Mhencadlys newydd y Gwasanaethau Cyfun yn Llandrindod.

Oherwydd maint y sir, mae'r gwasanaeth wedi'i rannu'n ddau grŵp. Lleolir Grŵp Gogledd Powys yn Heol Llanidloes, y Drenewydd, a lleolir Grŵp De Powys ar y safle yn Llandrindod, gyda chanolfan bellach yn Ffordd Camden, Aberhonddu er mwyn cwmpasu'r ardal ddaearyddol anferthol hon. 

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Aber-craf
Heol yr Ysgol 
Aber-craf
Powys,
SA9 1XD

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
11 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp achub
Cerbyd Gwyrio 4-olwyn (Landrover)

Noson Dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Lleolir gorsaf Aber-craf yn ardal breswyl Aber-craf ger yr Ysgol Gynradd. Mae ardal weinyddol Aber-craf yn cynnwys Ystradgynlais, Coelbren, Glyntawe, y Gurnos, Cwm-twrch Uchaf a Chwm-twrch Isaf. Mae gan ardal yr orsaf boblogaeth o 9,654.

Cyfeiriad
​​​Gorsaf Dân Aberhonddu
Ffordd Camden
Aberhonddu
Powys
LD3 7RT

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
6 Rheolwr Criw ar alwad
12 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub
Pwmp Ymateb Gwledig
Cerbyd Amlbwrpas (Fan)

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae Aberhonddu yn dref farchnad draddodiadol yng nghanolbarth Cymru a saif ar odre mynyddoedd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae ganddi boblogaeth o ryw 14,600. Y prif risgiau ar gyfer Aberhonddu a'i chymunedau cyfagos yw'r rhwydweithiau ffyrdd sy'n cynnwys nifer o gefnffyrdd prifwythiennol, gan gynnwys yr A40, yr A470, yr A478 a ffyrdd A a B eraill.

 

Cyfeiriad
​​​Gorsaf Dân Crickhowell 
Heol Beaufort 
Crucywel
Powys,
NP8 1AE

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw ar Alwad
2 Rheolwr Gwylfa ar alwad
2 Rheolwr Criw ar alwad
7 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub
Cerbyd Gwyrio 4-olwyn (Landrover)

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae Crucywel yn dref hardd wedi'i lleoli yn ne-ddwyrain Powys, ac mae ganddi boblogaeth o ryw 5,862. Mae'r dref ar gefnffordd yr A40 ac mae hefyd wedi'i lleoli ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r orsaf yn darparu ymateb a chymorth brys i'r dref a'i chymunedau cyfagos.

 

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Y Gelli Gandryll
Heol Aberhonddu
Y Gelli Gandryll
Powys
HR3 5DY

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
5 Rheolwr Criw ar alwad
5 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub
Cwch
Cerbyd Gwyrio 4-olwyn

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddech chi...
Lleolir y Gelli Gandryll ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae'r rhan fwyaf o'r dref yng Nghymru ond mae'i rhannau dwyreiniol yn Lloegr. Mae'r orsaf yn darparu gwasanaeth a chymorth brys i'r 4,100 o bobl sy'n byw yn y dref a'r cymunedau cyfagos. Y brif risg ar gyfer y Gelli Gandryll a'i chymunedau cyfagos yw'r rhwydweithiau o ffyrdd A a B yn yr ardal.

Cyfeiriad
​​​​​​Gorsaf Dân Llanandras
Lôn Delynor
Llanandras
Powys
LD8 2AN

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
4 Rheolwr Criw ar alwad
8 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub
Cyd-ymatebydd 

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddoch chi..
Mae gan Lanandras boblogaeth o 4,388. Mae'r orsaf yn gwasanaethu tref Llanandras a chymunedau cyfagos Hwytyn, Maesyfed, Pencraig, Norton a Walton. Mae gan y dref nifer helaeth o dai a godwyd ar ôl y rhyfel, sydd wedi tyfu ar hyd ffordd y B4355, sy'n ffordd leol bwysig rhwng Llanandras a thref gyfagos Trefyclo yn y gogledd. Y brif risg ar gyfer Llanandras a'i chymunedau cyfagos yw'r rhwydweithiau o ffyrdd A a B yn yr ardal. Mae risgiau eraill yn cynnwys ysgol gyfun, melin porthiant, menter gydweithredol ffermwyr a gweithgynhyrchwr byrddau cylched printiedig.

 

Cyfeiriad
​​​Gorsaf Dân ​​​Llandrindod
Parc Noyadd 
Llandrindod 
Powys,
LD1 5DF

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
2 Rheolwr Gwylfa ar alwad
6 Rheolwr Criw ar alwad
12 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub
Pwmp Ymateb Gwledig
Cludwr Dwr

Noson Dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae Llandrindod yn ganolbwynt pendant yng Nghymru ac yn dref lawn bwrlwm gyda phoblogaeth o 9,789. Mae Llandrindod wedi cael Gorsaf Dân Gwasanaethau Cyfunol newydd, Gorsaf Heddlu a Llys Ynadon a gwblhawyd yn 2012. Mae'r orsaf dân yn gwasanaethu tref Llandrindod a chymunedau cyfagos Diserth a Thre-goed, Llanbadarn Fawr, Llangynllo, Llanllŷr a'r Groes. Mae gweddill ardal yr orsaf yn wledig yn bennaf. Y brif risg ar gyfer Llandrindod a'i chymunedau cyfagos yw'r rhwydweithiau o ffyrdd A a B yn yr ardal yn ogystal â chefnffordd yr A470. Ymhlith yr adeiladau sylweddol y mae ysbyty a choleg, ysgol gyfun, gorsaf a lein reilffordd.

 

Cyfeiriad
​​​Gorsaf Dân Llanfair Caereinion
Stryd Watergate 
Llanfair Caereinion
Powys
SY21 0RG

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
7 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub

Noson Dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae gan y gymuned boblogaeth fach o 4,923, ac fe'i lleolir yng nghanol Sir Drefaldwyn ac yng nghalon cymuned amaethyddol eang ynghanol dyffryn afon Banw. Mae Llanfair yn dref farchnad fach ar un o ffyrdd prysuraf canolbarth Cymru ac felly mae'n borth ar gyfer pobl sydd am deithio i'r gorllewin yn ystod yr haf. Mae'r boblogaeth dros dro hon yn cynyddu'r risg ar y ffyrdd yn ystod cyfnodau'r gwyliau.

 

Cyfeiriad
​​​Gorsaf Dân Llanfair-ym-Muallt
Heol y Garth
Llanfair-ym-Muallt
Powys
LD2 3AR

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
7 Diffoddwr Tân ar alwad


Offer
Pwmp Achub
Cyd-ymatebydd

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb  meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddech chi...
Mae gan Lanfair-ym-Muallt boblogaeth o 5,715. Mae'r orsaf yn gwasanaethu tref Llanfair-ym-Muallt a chymunedau cyfagos Llys-wen, Erwyd, Llanelwedd a Llanafan Fawr. Y brif risg ar gyfer Llanfair-ym-Muallt a'i chymunedau cyfagos yw'r rhwydweithiau o ffyrdd A a B sy'n arwain at Lanfair-ym-Muallt yn ogystal â chefnffordd yr A470, sy'n mynd trwy'r dref. Mae afon Gwy yn llifo trwy'r dref ac, ar adegau, gall beri risg o lifogydd ac achub o'r dŵr.

Cyfeiriad
​​​Gorsaf Dân Llanfyllin 
Stryd Fawr
Llanfyllin
Powys
SY22 5BQ

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
2 Rheolwr Criw ar alwad
7 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub
Cerbyd Gwyrio 4-olwyn (Landrover)

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae gan Lanfyllin boblogaeth o 7,528. Saif tref fach Llanfyllin yng ngogledd Sir Drefaldwyn ac yng nghalon cymuned amaethyddol eang ym mhen uchaf Cwm Cain. Mae'r orsaf yn gwasanaethu tref Llanfyllin ei hun a chymunedau cyfagos Aber-naint, Llanfechain, Tŷ-crwyn, Llanfihangel a Bwlchycibau.

Cyfeiriad
​​​Gorsaf Dân ​​​Llanidloes 
Ymagwedd yr Orsaf
Llanidloes
Powys
SY18 6EB

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
10 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub
Cerbyd Gwyrio 4-olwyn (Landrover)

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb  meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddech chi...
Mae gan Lanidloes boblogaeth o 6,134. Mae'r orsaf yn darparu gwasanaeth a chymorth brys i'r dref a'i chymunedau cyfagos. Y brif risg ar gyfer Llanidloes a'i chymunedau cyfagos yw'r rhwydweithiau o ffyrdd A a B yn ogystal â chefnffordd yr A470, sy'n mynd heibio i'r dref. Mae afon Hafren a'i hisafonydd yn llifo i mewn a thrwy'r ardal ac mae Cronfa Ddŵr Llyn Clywedog dair milltir i'r gorllewin o'r dref.

 

Cyfeiriad
​​​Gorsaf Dân Llanwrtyd
Ffordd Dolycoed 
Llanwrtyd 
Powys
LD5 4RA

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
2 Rheolwr Criw ar alwad
9 Diffoddwr Tân ar alwad


Offer
Pwmp Achub
Cerbyd Gwyrio 4-olwyn

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb  meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddech chi...
Mae Llanwrtyd, sef y dref leiaf ym Mhrydain, wedi'i lleoli ynghanol Bannau Brycheiniog ac mae ganddi boblogaeth o 1875. Mae'r orsaf yn darparu gwasanaeth a chymorth brys i'r dref a'i chymunedau cyfagos. Y brif risg ar gyfer Llanwrtyd a'i chymunedau cyfagos yw'r rhwydweithiau o ffyrdd A a B yn yr ardal. Mae'r criw hefyd yn cefnogi'r Gwasanaeth Ambiwlans yn yr ardal trwy ddarparu Gwasanaeth Cyd-ymatebydd. 

 

Cyfeiriad
​​​Gorsaf Dân Machynlleth 
Ffordd Y Drenewydd
Machynlleth
Powys
SY20 8HE

Ffôn
0370 6060699

Ebost
mail@mawwfire.gov.uk

Criw ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
10 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub
Pwmp Ymateb Gwledig

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb  meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddech chi...
Lleolir y dref mewn rhan fynyddig, wledig a choediog o ganolbarth Cymru ac mae ganddi boblogaeth o 5,505 i gyd. Mae'r orsaf dân yn gwasanaethu tref Machynlleth ei hun a chymunedau cyfagos Derwen-las, Penegoes, y Bont-faen, Abergwydol a Ffriddgate. Mae Machynlleth yn gyffordd bwysig i drafnidiaeth rhwng canolbarth, gogledd a gorllewin Cymru, ar y ffordd ac ar y rheilffordd.

Cyfeiriad
​​​Gorsaf Dân Rhaeadr
Stryd y Dwyrain
Rhaeadr
Powys
LD6 5DL

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
8 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub
Cerbyd Gwyrio 4-olwyn (Landrover)

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae gan dref Rhaeadr Gwy boblogaeth o 3,376. Saif ar groesffordd naturiol rhwng y dwyrain a'r gorllewin, y gogledd a'r de. Mae'r orsaf dân yn darparu gwasanaeth a chymorth brys i dref Rhaeadr Gwy a'i chymunedau cyfagos. Y brif risg ar gyfer Rhaeadr Gwy a'i chymunedau cyfagos yw'r rhwydweithiau o ffyrdd A a B yn ogystal â chefnffordd yr A470 sy'n mynd trwy'r dref.

 

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Trefyclo
Heol yr Aradr
Trefyclo
Powys,
LD7 1HA

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
7 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae gan Drefyclo boblogaeth o 4,099 ac fe'i lleolir yng ngogledd-ddwyrain Sir Faesyfed. Mae'r orsaf yn gwasanaethu tref Trefyclo a chymunedau cyfagos Bugeildy a Llangynllo. Y brif risg ar gyfer Trefyclo a'i chymunedau cyfagos yw'r rhwydweithiau o ffyrdd A a B yn yr ardal.

Cyfeiriad
​​​Gorsaf Dân Talgarth 
Lôn Bwthyn
Talgarth
Powys
LD3 0AE

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
6 Diffoddwr Tân ar alwad


Offer
Pwmp Achub

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae gan Dalgarth boblogaeth o 4,600. Mae'n dref wledig dawel gydag ychydig o dafarndai a gwestai, yn agos at Aberhonddu, Crucywel a'r Gelli Gandryll. Mae'r orsaf yn gwasanaethu Talgarth a chymunedau cyfagos Bronllys, Aberllynfi a Llan-gors. Gwasanaethir y gymuned gan gefnffyrdd yr A478 rhwng Talgarth a Chrucywel, yr A470 a phrif ffordd yr A438 rhwng Bronllys a'r Gelli Gandryll. Mae adeiladau sylweddol yn cynnwys storfa nwy Calor yn Aberllynfi, ysgol a chastell Bronllys. Mae gan y dref risgiau eraill sy'n cynnwys afon Gwy y galwyd criwiau i amryw o ddigwyddiadau arni.

 

/div>

Cyfeiriad
​​​Gorsaf Dân Trefaldwyn 
Ffordd Chirbury 
Trefaldwyn
Powys
SY15 6QP

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
2 Rheolwr Criw ar alwad
7 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub
Cyd-ymatebydd

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb  meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddech chi..
Mae gan Drefaldwyn, ar y ffin â Lloegr, boblogaeth weddol fach o 5,175 ac fe'i lleolir rhwng y Drenewydd a'r Trallwng. Cymuned ffermio yw ardal Trefaldwyn yn bennaf ac nid yw canol y dref fach yn cyflwyno mwy na risg ganolig o ran tanau eiddo. Fodd bynnag, mae'r orsaf ar ffordd B rhwng y Drenewydd a'r Amwythig ac felly mae gofyn bod criw'r orsaf yn mynd i Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd yn aml.

 

Cyfeiriad
​​​Gorsaf Dân Y Drenewydd 
Heol Llanidloes 
​​​Y Drenewydd
Powy
SY16 1HF

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
6 Rheolwr Criw ar alwad
13 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub
Pwmp Ymateb Gwledig
Uned Diogelu'r Amgylchedd neu Uned Digwyddiadau Cemegol
Haen Cyfaint Hose Uchel
Pwmp Cyfaint Uchel
Cerbyd Cefnogi 4X4 New Dimensions
Prif Symudwr

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae'i phoblogaeth o 19,074 yn golygu mai'r Drenewydd yw'r anheddiad mwyaf ym Mhowys ac mae ganddi'r ystod o wasanaethau a chyfleusterau a ddylai gael eu cysylltu ag anheddiad o'r fath. Mae systemau cefnffyrdd prysur sy'n mynd i bob cyfeiriad; mae cyfran fawr o'r cerbydau sy'n teithio trwy'r ardal yn draffig dros dro, gan arwain at gyfradd uwch ar gyfartaledd o Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd o gymharu â wardiau tebyg yn y sir. Mae afon Hafren yn llifo trwy'r dref a cheir llawer iawn o lifogydd ar adegau penodol o'r flwyddyn, yng nghanol y dref ac ymhellach i lawr yr afon tuag at y Trallwng.

 

Cyfeiriad
​​​Gorsaf Dân Y Trallwng
Ffordd Hafren
Y Trallwng
Powys
SY21 7AR

Ffôn
0370 6060699

Ebost
mail@mawwfire.gov.uk

Criw ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
4 Rheolwr Criw ar alwad
17 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub
Pwmp Ymateb Gwledig
Cwch
Cerbyd Gwyrio 4-olwyn (Landrover)

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae gan y Trallwng boblogaeth o tua 16,000; mae'n ganolfan ranbarthol a chanddi gysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd da â gweddill canolbarth Cymru, gorllewin canolbarth Lloegr a'r gogledd-orllewin. Y brif risg ar gyfer y Trallwng a'i chymunedau cyfagos yw'r amryw o rwydweithiau ffyrdd yn yr ardal; yn enwedig yr A458 (T), yr A483 (T), yr A490 a nifer o ffyrdd dosbarth B a ffyrdd diddosbarth. Mae afon Hafren a nifer o isafonydd yn llifo trwy'r dref ac yn ystod yr hydref/y gaeaf, mae hynny'n achosi pryder o ran llifogydd.