Mae ein holl orsafoedd yn 'Hafanau Diogel' dynodedig, lle gall unrhyw aelod o'r cyhoedd – gan gynnwys plant a phobl ifanc – fynd os byddant yn teimlo'n anniogel mewn unrhyw sefyllfa.
Os yw'r criwiau allan a bod angen help arnoch ar unwaith, ffoniwch 999.

 

Mae Ardal Reoli Sir Benfro yn cydredeg â ffin awdurdod lleol Sir Benfro ac mae ganddi gyfanswm poblogaeth o 117,000.

Mae’n Sir amrywiol sy’n cynnwys ardaloedd o dir ffermio isel, tiroedd uchel yn y gogledd â golygfeydd ac mae prif ganolfannau’r boblogaeth wedi’u lleoli ar hyd y coridor deheuol a’i harfordir. Mae Sir Benfro yn un o’r chwe sir sy’n cael ei chynnwys yn ardal Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ac mae Pencadlys yr Ardal Reoli Sirol yn Merlins Hill yn nhref Hwlffordd.

Mae’r rhan fwyaf o’r arfordir, gan gynnwys yr ynysoedd sydd oddi ar yr arfordir sef Sgomer, Sgogwm, Ynys Dewi ac Ynys Bŷr yn ffurfio gwarchodfa natur wedi’i hamddiffyn ac maent ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae twristiaeth yn brif ddiwydiant yn enwedig yng nghyrchfannau Dinbych-y-pysgod a Saundersfoot, sydd gyda’i gilydd yn cynnal poblogaeth gwyliau haf fawr iawn.

Yn bennaf, mae datblygu’r prif drefi w​edi digwydd ar hyd yr arfordir neu ar hyd afonydd modrwyol; yr enghreifftiau mwyaf nodedig yw Abergwaun, Aberdaugleddau, Doc Penfro, Dinbych-y-pysgod a thref y sir, Hwlffordd.

Er bod twristiaeth ac amaethyddiaeth yn cael eu hystyried yn elfennau economaidd pwysig yn y Sir, mae Dyfrffordd Aberdaugleddau ymhlith y porthladdoedd masnachu morwrol pwysicaf yn Ewrop, gyda’i Diwydiant Petrocemegol sefydledig yn nyfroedd dwfn y Porthladd. Ar lannau’r ddyfrffordd, mae dwy burfa betrocemegol, safle storio petrocemegol pur, dwy ffatri mewnforio a phrosesu Nwy Naturiol Hylifedig (LNG) a gorsaf bŵer cynhyrchu trydan wedi’i phweru gan LNG. Yn gweithio i’w capasiti mwyaf, gall y ffatrïoedd LNG gyflenwi hyd at 25% o alw ynni'r DU.​

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Aberdaugleddau
Stryd Yorke Street
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 2LL

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Llawn Amser
1 Rheolwr Gwylfa
3 Rheolwr Criw
9 Diffoddwr Tân

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
4 Rheolwr Criw ar alwad
16 Dffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub
Pwmp Ymated Gwledig
Cwch
Co Responder
Pod Offer Ewyn
Tancr Ewyn
Cerbyd Gwirio 4-olwyn (Landrover)

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Yng Ngorsaf Dân Aberdaugleddau, mae staff amser cyflawn yn gweithio ochr yn ochr â’r System Criwio Hyblyg gan ddarparu ymateb ar unwaith yn ystod y dydd rhwng 0830 a 1800 o'r gloch bob dydd. Mae Diffoddwyr Tân Ar Alwad yn darparu adnodd allweddol ychwanegol ar gyfer y gymuned ac yn ymateb i'r orsaf yn ôl y gofyn. Mae ardal Aberdaugleddau'n cynnwys y dref ei hun a'i maestrefi, gan gynnwys Hakin, Hubberston, Liddeston a Steynton.

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Arberth
Gerddi'r Ffynnon
Arberth
Sir Benfro
SA67 7BT

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
7 Dffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp achub
Cerbyd Gwyrio 4-olwyn

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb  meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddech chi...
Diffoddwyr Tân ar Alwad yw criw Gorsaf Dân Arberth a chânt eu galw i'r orsaf yn ôl y gofyn. Mae gan y dref, sydd i'r de o gefnffordd yr A40 ger ffin ddwyreiniol yr Ardal Reoli, boblogaeth o 9,510. Mae'r orsaf yn gwasanaethu llawer o bentrefi bychain, gan gynnwys Tredemel i'r de a Chlunderwen i'r gogledd.

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân ​Abergwaun
Clive Road
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9DA

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
11 Diffoddwr Tân ar alwad
Offer
Pwmp Achub
 
Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae gefeilldrefi Abergwaun a’r Wdig i’r gorllewin o fynyddoedd y Preseli ac mae ganddynt boblogaeth o 10,657. Mae’r ardal yn cynnwys Treletert a Mathri i’r de a Dinas a Threfdraeth i’r gogledd. Mae gan harbwr mwy Abergwaun â’i ddau forglawdd y daith fferi Stena Line i Iwerddon; a’r brif ganolfan hwylio ar arfordir gogledd Sir Benfro.

 

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Crymych 
Crymych
Sir Benfro
SA41 3QF

Ffôn
0370 6060699

Email Address
mail@mawwfire.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
9 Diffoddwr Tân ar alwad
Offer
Pwmp Achub
Cerbyd Gwyrio 4-olwyn
Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb  meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddech chi...
Lleolir yr orsaf dân ym mynyddoedd y Preseli yng ngogledd Sir Benfro mewn ardal sydd â phoblogaeth o 5,883. Mae'r orsaf yn gwasanaethu'r rhan fwyaf o ardal y Preseli o Faenclochog i Foncath.  Mae'r A487 yn mynd trwy'r dref, gan gymryd traffig o'r A40 i Aberteifi. Mae gan y dref ysgol iau ac ysgol gyfun ddwyieithog fawr, sy'n denu disgyblion o ardal helaeth o Sir Benfro. Mae'r risgiau eraill yn yr ardal yn bennaf yn rhai domestig, risgiau masnachol bach, a ffermio.

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Dinbych-y-pysgod
Rhodfa'r De
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 7DG

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Crew ar alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
4 Rheolwr Criw ar alwad
16 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub
Pwmp Ymateb Gwledig


Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae gan Ddinbych-y-pysgod boblogaeth o 14,569 sy'n codi i fwy na 25,000 yn yr haf. Mae'r orsaf yn gwasanaethu de-ddwyrain Sir Benfro gan gynnwys Jameston, New Hedges a Saundersfoot.  Y brif risg yn ardal Dinbych-y-pysgod yw'r risg yn ystod y nos oherwydd y nifer mawr o westai mawr a bach yn y dref a'r meysydd carafanau niferus yn yr ardal gyfagos.

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Doc Penfro
Stryd Fawr
Doc Penfro
SA72 6PH

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Llawn Amser
1 Rheolwr Gwylfa
3 Rheolwr Criw
9 Diffoddwr Tân

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
4 Rheolwr Criw ar alwad
15 Dffoddwr Tân ar alwad


Offer
Pwmp Achub
Pwmp Ymateb Gwledig
Uned Diogelu'r Amgylchedd neu Uned Digwyddiadau Cemegol
Pwmp Ategol Strategol 

Noson Dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Lleolir Doc Penfro ar lan ddeheuol moryd Cleddau ger hen dref Penfro ac mae gan y gytref boblogaeth gyfunol o 15,890. Mae'r orsaf yn gwasanaethu de-orllewin Sir Benfro gan gynnwys Angle, Hundleton, Freshwater East a Llandyfái.

 

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Hwlffordd
Merlins Hill
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1PE

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Llawn Amser
1 Rheolwr Gwylfa
3 Rheolwr Criw
9 Diffoddwr Tân

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
4 Rheolwr Criw ar alwad
14 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp Achub Awyrol
Pwmp Ymateb Gwledig
Cludiwr Dwr
Pwmp Ategol Strategol
Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Hwlffordd yw tref sirol Sir Benfro. Yn ôl cyfrifiad 2011, mae poblogaeth o 12,042 yn byw oddi mewn i ffiniau'r plwyf. Mae'r orsaf yn anfon ymatebwyr cyntaf yn gyson i ddigwyddiadau ar draws Hwlffordd, i'r gorllewin tuag at Niwgwl, i'r gogledd tuag at Dreletert, i'r de tuag at Johnston ac mor bell i'r dwyrain ar hyd yr A40 â Phont Canaston.

 

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Tyddewi
53 Stryd Lleian
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6NU

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
10 Diffoddwr Tân ar alwad
Offer
Pwmp Achub
Cerbyd Gwyrio 4-olwyn


Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb  meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddech chi...
Mae Tyddewi, y ddinas leiaf yng Nghymru, wedi'i lleoli ar benrhyn yng ngorllewin Sir Benfro ac mae ganddi boblogaeth o 4,007. Mae criw Gorsaf Dân Tyddewi hefyd yn gwasanaethu cymunedau Solfach, Croes-goch a Thre-fin. Mae poblogaeth Tyddewi'n dyblu bron yn ystod tymor yr haf oherwydd nifer y twristiaid sy'n ymweld â'r ardal. Mae'n lleoliad delfrydol ar gyfer crwydro cyrion gorllewinol y sir.

 

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Ynys Bŷr 
Goleudu'r Gorllewin
Ynys Bŷr
Sir Benfro
SA70 7UH

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

A wyddech chi...
Mae'r ynys ond 1.5 milltir o hyd, gydag un pentref a thua 500 erw o dir âr lle tyfir cnydau i'w hallforio. Mae Caldey yn gartref i 40 o breswylwyr parhaol a thua 18 o fynachod Sistersaidd sy'n byw yn Abaty Caldey.