Mae ein holl orsafoedd yn 'Hafanau Diogel' dynodedig, lle gall unrhyw aelod o'r cyhoedd – gan gynnwys plant a phobl ifanc – fynd os byddant yn teimlo'n anniogel mewn unrhyw sefyllfa.
Os yw'r criwiau allan a bod angen help arnoch ar unwaith, ffoniwch 999.

 

Sir Gaerfyrddin yw’r drydedd Sir fwyaf yng Nghymru, ac mae’n cynnwys ardal sy'n 2,385 cilomedr sgwâr. Mae yna 190,000 o bobl yn byw yn y Sir, ac mae'r mwyafrif yn byw yn y prif drefi; Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman. Mae’r gweddill yn byw oddi fewn y pocedi o gymunedau sydd ar wasgar drwy’r rhanbarth.

Canolfan weinyddol Sir Gaerfyrddin yw Caerfyrddin ond yr ardal â chanddi’r boblogaeth fwyaf yw tref Llanelli a’r cyffiniau.

Mae Sir Gaerfyrddin yn un o’r chwe Sir sy’n cael ei chynnwys yn rhan o ardal Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ac mae Pencadlys yr Ardal Reoli Sirol wedi ei leoli yn Nhrefychan, yn Nghaerfyrddin. Mae tîm Ardal Reoli Sirol Gaerfyrddin a leolir yn y Pencadlys yn gweinyddu 11 gorsaf dân yn Llanelli, Caerfyrddin, Cydweli, Pontiets, Rhydaman, y Tymbl, Castellnewydd Emlyn, Llandysul, Llandeilo, Llanymddyfri a Hendy-gwyn ar Daf.

Mae gan dair o’r gorsafoedd hyn ystafelloedd cymunedol, sy'n llawn offer pwrpasol i’w defnyddio gan y gymuned. Rydym yn annog cymunedau lleol i ddefnyddio’r ystafelloedd hyn ar bob cyfle. Mae’r ystafelloedd yma ar gael yn Llanelli, Rhydaman a Caerfyrddin, ac yn cael eu defnyddio’n gyson gan rwpiau lleol.

Mae gan Orsafoedd Tân Llanelli a Chaerfyrddin griw o ddiffoddwyr tân amser llawn a chânt eu cefnogi gan ddiffoddwyr tân ar alwad.​

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Caerfyrddin
Heol Llwyn Pisgwydd
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1SP

Rhif ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Amser
1 Rheolwr Gwylfa
3 Rheolwr Criw
9 Diffoddwr Tân
Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
5 Rheolwr Criw ar alwad
15 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp achub x 2
Cwch
Uned Rheoli Digwyddiadau
4 Cerbyd Cymorth Gyriant 4 Olwyn

Noson Dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae gan ardal gymunedol gorsaf Caerfyrddin boblogaeth o ryw 30,000. Mae'r rhan helaethaf o'r ardal yn cwmpasu ardaloedd pellennig, gan gynnwys ffermydd, pentrefi, cymunedau fel Bronwydd, Capel Dewi, Meidrim, Cwm-ffrwd a Llansteffan. Y prif risgiau ar gyfer Caerfyrddin a'i chymunedau cyfagos yw prif gefnffyrdd prysur yr A40 a'r A48 sy'n cysylltu'r Deyrnas Unedig â gorllewin Cymru ac Iwerddon, cymysgedd o ffyrdd Sirol a ffyrdd B, ffermio a diwydiannau amaethyddol cysylltiedig, cyffordd prif lein y rheilffordd, ystadau diwydiannol mawr ac afon Tywi sy'n dueddol o orlifo.

 

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Rhif ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
0 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
7 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp achub 

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae gan ardal gymunedol gorsaf dân Cydweli boblogaeth o ryw 8,100; mae llawer o'r boblogaeth hon yn byw yng nghymunedau gwledig Pen-bre, Trimsaran, Mynyddygarreg, Llandyfaelog a Glanyfferi. Y prif risgiau ar gyfer Cydweli a'i chymunedau cyfagos yw digwyddiadau Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd a Llifogydd.

 

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Hendy-gwyn
Stryd Ollewin
Hendy-gwyn
Sir Gaerfyrddin
SA34 0AE

Rhif ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
6 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp achub

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae gan ardal gymunedol gorsaf Hendy-gwyn boblogaeth o ryw 11,000; mae llawer o'r boblogaeth hon yn byw mewn ardaloedd pellennig sy'n cynnwys ffermydd, pentrefi, pentrefannau a thref Sanclêr hefyd. Y prif risgiau ar gyfer Hendy-gwyn a'i chymunedau cyfagos yw prif gefnffyrdd prysur yr A40 i Abergwaun a'r A477 i Ddoc Penfro, sy'n cysylltu'r porthladdoedd strategol hyn â gweddill y Deyrnas Unedig.

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Llandeilo
Heol Caerfyrddin
Llandeilo
Sir Gaerfyrddin
SA19 6RP

Rhif ffon
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.ov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw mar alwad
8 Diffoddwr Tân ar alwad


Offer
Pwmp achub

Noson dril
I'w gadarnhau

A wyddech...
Mae gan ardal gymunedol gorsaf Llandeilo boblogaeth o ryw 9,000. Mae ardal ymateb yr orsaf hefyd yn cwmpasu ardaloedd Bethlehem, Ffair-fach, Carmel, Dryslwyn, Talyllychau a Llangadog. Mae'r risgiau'n cynnwys nifer o westai, canolfannau porthiant anifeiliaid, afon Tywi, rheilffordd Calon Cymru a'r rhwydwaith ffyrdd lleol.

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Llandysul
Heol Pencader
Llandysul
Sir Gaerfyrddin
SA44 4AE

Rhif ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
7 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp achub 

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb  meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddech chi...
Mae gan ardal gorsaf Llandysul boblogaeth o 8,633. Mae Llandysul yn dref fach yn sir Ceredigion. Mae'r brif ardal ymateb yn ymestyn o Dalgarreg yn y gogledd i Alltwalis yn y de ac o Lanllwni yn y dwyrain i Henllan yn y gorllewin. Mae rhan helaeth o'r ardal yng Ngheredigion. Y prif risgiau yw gorsafoedd storio Nwy ac Olew West Wales Gas ac O J Williams.

Cyfeiriad
​​Gorsaf Dân Llanelli
Rhodfa'r Gorfforaeth
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3PF

Rhif ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Llawn Amser
1 Rheolwr Gwylfa
3 Rheolwr Criw
10 Diffoddwr Tân

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
2 Rheolwr Criw ar alwad
12 Diffoddwr Tân ar alwad


Offer
Pwmp achub x 2
Cyd-ymatebydd
Uned Diogelu'r Amgylchedd neu Uned Digwyddiadau Cemegol
Uned Ymateb i Ddigwyddiadau (New Dimensions)

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb  meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddech chi...
Mae gan ardal gorsaf Llanelli boblogaeth o ryw 57,360. Y prif risgiau ar gyfer Llanelli yw diwydiannau trwm fel TATA Steel yn Nhrostre, Calsonic yn Felin-foel, ysbyty, ysgolion a chanolfannau siopa/adwerthu.

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Llanymddyfri
Heol Llanfair
Llanymddyfri
Sir Gaerfyrddin
SA20 0HY

Rhif ffon
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.ov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw mar alwad
7 Diffoddwr Tân ar alwad


Offer
Pwmp achub

Noson dril
Nos Iau 19.00 - 21.00

* Sylwch, oherwydd y canllawiau pellhau cymdeithasol cyfredol, mae nosweithiau drilio yn cael eu rhannu a'u cynnal trwy gydol yr wythnos gydag uchafswm o 5 diffoddwr tân yn bresennol.

A wyddech...
Mae gan ardal gymunedol gorsaf Llanymddyfri boblogaeth fras o 6,000; mae llawer o hyn yn cynnwys ardaloedd gwledig anghysbell gan gynnwys ffermydd a phentrefi gan gynnwys cymunedau Llangadog, Llanwrda, Rhandirmwyn, Cilycwm a Crugybar.

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Castellnewydd
Heol Newydd
Castellnewydd Emlyn
Sir Gaerfyrddin
SA38 9BA

Rhif ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
9 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp achub
Cerbyd Cymorth Gyriant 4 Olwyn

Noson dril
I'w gadarnhau

A wyddech chi...
Mae diffoddwyr tân yn yr orsaf hon yn derbyn hyfforddiant ychwanegol er mwyn darparu ymateb  meddygol, ar y cyd â'r gwasanaeth ambiwlans, mewn digwyddiadau lle y mae bywyd yn y fantol yn eu cymuned leol.

A wyddech chi...
Mae gan ardal gorsaf Castellnewydd Emlyn boblogaeth o 8,912. Mae'r orsaf yn darparu ymateb brys i'r pentrefi cyfagos canlynol: Cenarth, Capel Iwan, Dre-fach, Henllan a Rhydlewis ynghyd â phentrefi bychain a phentrefannau eraill. Y prif risgiau yw'r rhwydwaith o ffyrdd sy'n bwydo'r dref o dri chyfeiriad, ac afon Teifi sy'n llifo gerllaw'r dref.

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Pont-iets
Heol Meinciau
Pont-iets
Sir Gaerfyrddin
SA15 5TR

Rhif ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
1 Rheolwr Criw ar alwad
8 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp achub


Noson dril
Mawrth a Iau 6yh

A wyddech chi...
Mae gan ardal gymunedol gorsaf Pont-iets boblogaeth o ryw 8,631 ac mae llawer o'r boblogaeth hon yn byw mewn ardaloedd gwledig pellennig sy'n cynnwys cymunedau Pont-henri, Meinciau, Carwe, Pump-hewl ac ardaloedd Trimsaran a Phontyberem. Y prif risgiau yw afon Gwendraeth, sy'n gallu achosi risg llifogydd weithiau, a'r rhwydwaith o ffyrdd llai sy'n cysylltu'r pentrefi a'r trefi lleol.

Cyfeiriad
Gorsaf Dân Rhydaman
Heol Wallasey
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 2LU

Ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Llawn Amser
1 Rheolwr Gwylfa
3 Rheolwr Criw
9 Diffoddwr Tân

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
2 Rheolwr Criw ar alwad
14 Diffoddwr Tân ar alwad


Offer
Pwmp Achub
Pwmp Ymateb Gwledol
Pod Cymorth Offer Anadlu
Haen Pwmp Cyfaint Pwmp Uchel
Pwmp Cyfaint Uchel
Uned Dadlygru Màs
Pod Lles
Cerbyd Gwrio 4-olwyn (New Dimensions)

Noson dril
Mawrth a Iau 6yh

A wyddech chi...
Mae'r orsaf yn gwasanaethu poblogaeth o ryw 22,000 o bobl. Mae canran fawr o'r digwyddiadau yn Rhydaman yn Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd a Galwadau am Wasanaeth Arbennig lle bydd eu peiriannau arbenigol yn werthfawr dros ben.

Cyfeiriad
​Gorsaf Dân Y Tymbl
Heol Llety
Y Tymbl
Sir Gaerfyrddin
SA14 6BN

Rhif ffôn
0370 6060699

Ebost
post@tancgc.gov.uk

Criw Ar Alwad
1 Rheolwr Gwylfa ar alwad
3 Rheolwr Criw ar alwad
11 Diffoddwr Tân ar alwad

Offer
Pwmp achub
Cludwr Dŵr

Noson dril
I'w cadarnhau

A wyddech chi...
Mae gan ardal gymunedol Gorsaf Dân y Tymbl boblogaeth o ryw 12,436. Mae'r ardal ymateb yn ymestyn o Garmel yn y gogledd i Lan-non yn y de, ac o Gapel Hendre yn y dwyrain i Landdarog yn y gorllewin. Y brif risg ar gyfer y Tymbl a'r ardaloedd cyfagos yw'r rhwydwaith o ffyrdd A a B yn ogystal â chefnffordd yr A48.