Da iawn i'n Cadetiaid Tân yn Aber-craf sydd wedi cwblhau eu cymwysterau BTEC yn ystod COVID-19. Mwya'r piti, oherwydd cyfyngiadau COVID-19, nid oeddent yn gallu cael parêd cwblhau hyfforddiant traddodiadol. I gydnabod eu cyflawniadau ac i ddangos i'w teulu a'u ffrindiau y sgiliau a'r wybodaeth newydd y maent wedi'u hennill yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, dyma montage o'r uchafbwyntiau. Rhagorol Aber-craf!!!

 

Nod rhaglen y Cadetiaid Tân yw creu cymunedau mwy diogel trwy ddatblygu gwybodaeth pobl ifanc a chodi eu hymwybyddiaeth o'r pwysigrwydd wrth gadw'n ddiogel rhag tân.

Ein nod a'n hamcanion yw:

  • Creu ymwybyddiaeth o beryglon tân yn y cartref ac o'i gwmpas.
  • Darparu gwybodaeth am ddiogelwch tân sy'n galluogi pobl ifanc i atal, canfod a dianc rhag tân.​
  • Grymuso pobl ifanc i wrthsefyll pwysau cyfoedion, mewn perthynas â throseddau tân fel llosgi bwriadol a galwadau ffug..

Mae'r Cadetiaid Tân yn rhaglen a gydnabyddir yn genedlaethol, ac mae'n ffordd wych i bobl ifanc gael hwyl, gwneud ffrindiau, ennill cymhwyster, datblygu eu sgiliau a meithrin eu hyder.

Os ydych rhwng 14 ac 16 mlwydd oed, byddwch yn ymuno â'n rhaglen Cadetiaid Tân arferol! Yn ystod eich amser ar y rhaglen, byddwch yn gwneud ffrindiau newydd, yn cael llawer o hwyl, yn dysgu am yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn ddiffoddwr tân, yn cael effaith gadarnhaol ar eich cymuned, ac yn ennill cymhwyster BTEC.

Beth y byddwch yn ei ddysgu a beth yr ydym yn ei wneud ar y rhaglen Cadetiaid Tân?

Diogelwch Rhag Tân – dysgu sut y mae cadw eich hun a phobl eraill yn ddiogel trwy ddeall peryglon, risgiau a mesurau rheoli. Byddwch yn dysgu am ddiogelwch rhag tân yn y cartref ac yn llunio eich cynllun tân eich hun, yn ogystal â dysgu am y modd yr ydym yn cydweithio â gwasanaethau brys eraill.

Sgiliau Diffodd Tân – adeiladu ar y sgiliau yr ydych wedi'u dysgu yn ystod y flwyddyn flaenorol fel Cadét Tân Iau. Bydd cyfle i ddysgu am y cyfarpar yr ydym yn ei ddefnyddio, y driliau tîm a'r pibellau.

Sgiliau Bywyd – byddwch yn mynd i ddigwyddiadau yn y gymuned ac yn dysgu sut y mae bod yn ddinesydd cadarnhaol ac yn aelod gweithgar o'ch cymuned.

BTEC – rydym yn darparu Dyfarniad a Thystysgrif BTEC Lefel 2 yn rhan o raglen Gymunedol y Gwasanaeth Tân ac Achub ar gyfer pobl ifanc rhwng 14 ac 16 mlwydd oed.

Mae'r cwrs wedi'i rannu rhwng safle hyfforddi'r orsaf dân a'r ystafell ddosbarth. Mae llawer o'r gwaith yn waith ymarferol, lle addysgir sgiliau diffodd tân i'r cadetiaid, a bydd pibellau, ysgolion, diogelwch cymunedol, cyfarpar a gweithgareddau cysylltiedig yn cael eu defnyddio i ddatblygu sgiliau meddal, er enghraifft gwaith tîm, datrys problemau a chyfathrebu. Mae yna hefyd elfen sy'n canolbwyntio ar risgiau tanau bwriadol a rôl y Gwasanaeth Tân yn y gymuned.

Os ydych rhwng 16 ac 18 mlwydd oed ac wedi cael eich Dyfarniad a'ch Tystysgrif BTEC fel Cadét Tân, yna gallwch wneud cais i ddod yn Arweinydd Ifanc Graddedig. Dyma'r cam nesaf ar eich taith fel Cadét Tân, a byddwch yn adeiladu ar eich sgiliau arwain a chyfathrebu, ynghyd â'ch hyder, er mwyn helpu eich hyfforddwyr i addysgu'r holl sgiliau y bu i chi eu dysgu fel Cadét Tân.

Mae hwn yn gyfle gwych i gasglu tystiolaeth ar gyfer eich CV pan fyddwch yn gadael yr ysgol ac yn dechrau chwilio am swydd, neu'n ymgymryd ag addysg bellach.

Diogelwch – Byddwch yn dysgu am asesiadau risg ac iechyd a diogelwch yn y gweithle.

Profiad Ymarferol o Ddiffodd Tanau – Byddwch yn adeiladu ar y sgiliau y bu i chi eu dysgu yn ystod eich blwyddyn gyntaf fel Cadét Tân.

Bod yn Llysgenhadon – Byddwch yn cefnogi amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynrychioli Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, gan gynnwys digwyddiadau tebyg i agoriadau gorsafoedd tân, gorymdeithiau coffa a digwyddiadau cenedlaethol. Byddwch yn cynrychioli'r Cadetiaid Tân yn rhyngwladol, a gallech gynrychioli'r Cadetiaid Tân yn Ewrop a thu hwnt, o bosibl!

Llwybrau'r Dyfodol ar gyfer Cadetiaid Tân

<>Mae Cadetiaid Tân wedi mynd ymlaen i gyflawni pethau anhygoel, gan gynnwys dod yn Ddiffoddwyr Tân Ar Alwad a Diffoddwyr Tân Amser Cyflawn, yn ogystal â gweithio yn rhan o'r prosiect Diogelwch Cymunedol. Nid yw llawer o Gadetiaid Tân byth yn gadael teulu Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac mae rhai yn parhau i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o Gadetiaid fel Hyfforddwyr Gwirfoddol, yn ogystal â bod yn ddinasyddion cadarnhaol ac yn aelodau gweithgar o'u cymunedau.

Yn bennaf oll, mae gwirfoddoli gyda'r Cadetiaid Tân yn rhywbeth sy'n rhoi llawer o foddhad, ac mae hefyd yn llawer o hwyl. Ond mae yna lawer o resymau eraill hefyd, gan gynnwys:

Rhoi'r dechrau gorau posibl i bobl ifanc – mae'r Cadetiaid Tân yn gwneud gwahaniaeth anhygoel i fywydau pobl ifanc.

Gwneud ffrindiau newydd ac atgofion gwych – manteisiwch ar brofiadau unigryw.

Bod ar y blaen os ydych yn chwilio am swydd – os ydych yn chwilio am waith, mae nodi bod gennych brofiad o wirfoddoli yn ffordd wych o brofi eich sgiliau, a gallwn roi geirda i chi hefyd. Byddwch yn cael profiadau gwerthfawr ac yn cael hyfforddiant yn rhad ac am ddim.

Yn gyfnewid am hyn, gallwch feithrin ystod o sgiliau trosglwyddadwy, yn ogystal â chael y cyfle i gwblhau amrywiaeth o gyrsiau.

Pa sgiliau a phrofiad y mae arnoch eu hangen?

Nid oes angen i'n gwirfoddolwyr ar y rhaglen Cadetiaid Tân feddu ar brofiad o weithio gyda phobl ifanc, dim ond diddordeb mawr mewn helpu i newid bywyd unigolyn ifanc er gwell. Mae yna hefyd rai gofynion ymarferol, gan gynnwys y canlynol:

  • Bod yn 18 mlwydd oed neu'n hŷn.
  • Bod yn fodlon ymrwymo i sesiynau rheolaidd gyda'r nos yn ystod yr wythnos ac ambell benwythnos yn ystod y tymor.
  • Meddu ar awydd i weithio gyda phobl ifanc.
  • Mae'n ofynnol i'r holl wirfoddolwyr, wrth gwrs, gwblhau hyfforddiant gorfodol, gan gynnwys cwrs cynefino gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, hyfforddiant ar ddiogelu plant, ac ymgymryd â gwiriad DBS manwl.

Os credwch fod gennych yr hyn sydd ei angen i ddod yn Gadét Tân, yna cwblhewch y ffurflen gais nawr.