O dan sylw

 

Cadwch yn Ddiogel yr Haf hwn!

Wrth i dymor yr haf agosáu gyda’r addewid o dywydd cynhesach, dyma’r amser delfrydol i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, i drefnu eich gwyliau gartref neu eich gwyliau bellach i ffwrdd, i fynd â’ch teulu ar drip gwersylla, neu i fwynhau eich ardal leol.

Mwy o wybodaeth

Cyngor Diogelwch Cartref
Mynd i ffwrdd?
Diogelwch Barbeciw
Yn yr ardd
Diogelwch Dŵr

Newyddion Diweddaraf

Ym mis Gorffennaf eleni, 2021, aeth Gwasanaeth Tân ...

Roedd dydd Llun 13 Medi yn nodi dechrau pennod newydd ar gyfer ein recriwtiaid diweddaraf! 

Cwblhaodd Liz Callighan, sy’n Gydlynydd yr Ardal Reoli ar gyfer Rhanbarth y Gogledd ei Her Neidio o Awyren er cof am ein cyn-gydweithiwr, Robbie Jones, a gollodd ei frwydr â Chanser y llynedd. 

Mae Eleanor Webb, Swyddog Ieuenctid y Gwasanaeth yn ein Tîm Diogelwch Cymunedol, wedi bod yn brysur!   

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer swyddi Diffoddwyr Tân Amser Cyflawn, gyda phroses recriwtio yn lansio am 9am ddydd Iau 9 Medi.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe yn gofyn i bobl dreulio 10 munud yn llenwi arolwg a fydd yn helpu i lunio ei flaenoriaethau a'r gwasanaethau hanfodol y mae ei bartneriaid yn eu darparu.

Mae trigolion Sir Benfro yn cael eu hannog i helpu i lunio'r Cynllun Llesiant nesaf ar gyfer y Sir. 

Mae Sioned Evans, un o'n diffoddwyr tân mwyaf newydd, wedi rhoi cipolwg i ni ar y rôl. Os ydych yn ystyried gwneud cais, rydym yn argymell eich bod yn darllen ei stori ...

News archive

O dan sylw

#DawnsGlaw
Mae Ymgyrch Dawns Glaw, sy'n dasglu amlasiantaethol o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru, wedi ailffurfio i leihau, a lle bo hynny'n bosibl, dileu effaith tanau glaswellt ledled Cymru. 

Ewch i'n tudalennau Dawns Glaw am mwy o wybodaeth

Mwy Na Gwasanaeth Tân
Wrth i dymor yr haf agosáu gyda’r addewid o dywydd cynhesach, dyma’r amser delfrydol i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, i drefnu eich gwyliau gartref neu eich gwyliau bellach i ffwrdd, i fynd â’ch teulu ar drip gwersylla, neu i fwynhau eich ardal leol.

Ewch i'n tudalennau Diogelwch yr Haf am mwy o wybodaeth

Rydym eisiau eich barn

Dyma'ch Gwasanaeth Tân ac Achub!

Rydyn ni eisiau gwybod beth yw eich barn chi am y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu a sut rydych chi'n credu y gallwn ni wneud newidiadau i sicrhau ein bod ni'n datblygu ein gweithgareddau atal, amddiffyn ac ymateb yn barhaus a gwella'r ffordd rydyn ni'n rhedeg ein busnes.

Rydym yn cynnal ymgynghoriadau ffurfiol yn rheolaidd, gan roi'r cyfle i chi rannu eich barn ar ein gweledigaeth a'n hamcanion ar draws ein gwahanol gynlluniau.

Er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i'n cymunedau, mae herio a gwella'r ffordd yr ydym yn gweithio yn bwysig iawn felly rydym yn eich annog i siarad â ni ar unrhyw adeg.