Cynllunio'r dyfodol

Cynllun Strategol 2022-2027

Mae'n bleser gennym gyflwyno ein Cynllun Strategol ar gyfer 2022-2027, sy'n nodi ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.

Darllenwch ein Cynllun Strategol

Cynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022/2023

Mae ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol yn rhan o gyfres o ddogfennau a gynlluniwyd i gyflawni ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a'n gwerthoedd. 

Darllenwch ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol

Newyddion Diweddaraf

Rydym yn disgwyl i’r haf hwn fod y prysuraf erioed ...

Llongyfarchiadau i gymuned Cydweli a’r criw yn ei ...

Yn Eisteddfod yr Urdd yn Ninbych yr wythnos yma, mae’r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru wedi lansio eu cymeriad newydd ar gyfer diogelwch tân, sef Sbarc.

Mae Stephen Roberts, Rheolwr Gweithrediadau, Cymor ...

Ddydd Llun, 23/05/2022 am 11:47am, cafodd diffoddw ...

Wrth i dymor yr haf agosáu gyda’r addewid o dywydd cynhesach, dyma’r amser delfrydol i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, i drefnu eich gwyliau gartref neu eich gwyliau bellach i ffwrdd, i fynd â’ch teulu ar drip gwersylla, neu i fwynhau eich ardal leol.

Ar 30 Ebrill, yn arena Swansea.com yn Abertawe, llwyddodd sgwad o 12 o ddiffoddwyr tân amser cyflawn newydd eu recriwtio i gwblhau 1,000,025 metr ar feiciau sbin, a hynny mewn ymgais i godi arian ar gyfer Elusen y Diffoddwyr Tân ac Elusen 2wish.

Bydd Ymgyrch Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân, Deall Peryglon Dŵr, yn cael ei lansio yr wythnos hon.


O dan sylw

Ymgyrch DawnsGlaw

Mae Ymgyrch DawnsGlaw, tasglu aml-asiantaeth o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru wedi diwygio i leihau, a lle bo modd dileu effaith tanau glaswellt ar draws Cymru.

Ewch i'n tudalen ymgyrch DawnsGlaw

Diogelwch yr Haf

Wrth i dymor yr haf agosáu gyda’r addewid o dywydd cynhesach, dyma’r amser delfrydol i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, i drefnu eich gwyliau gartref neu eich gwyliau bellach i ffwrdd, i fynd â’ch teulu ar drip gwersylla, neu i fwynhau eich ardal leol.

Ewch i'n tudalennau Diogelwch yr Haf am mwy o wybodaeth

Rydym eisiau eich barn

Dyma'ch Gwasanaeth Tân ac Achub!

Rydyn ni eisiau gwybod beth yw eich barn chi am y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu a sut rydych chi'n credu y gallwn ni wneud newidiadau i sicrhau ein bod ni'n datblygu ein gweithgareddau atal, amddiffyn ac ymateb yn barhaus a gwella'r ffordd rydyn ni'n rhedeg ein busnes.

Rydym yn cynnal ymgynghoriadau ffurfiol yn rheolaidd, gan roi'r cyfle i chi rannu eich barn ar ein gweledigaeth a'n hamcanion ar draws ein gwahanol gynlluniau.

Er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i'n cymunedau, mae herio a gwella'r ffordd yr ydym yn gweithio yn bwysig iawn felly rydym yn eich annog i siarad â ni ar unrhyw adeg.