Newyddion Diweddaraf

Cafodd criwiau Canol Abertawe, Gorllewin Abertawe a’r Tymbl eu galw i ddigwyddiad ym Marina Abertawe ddydd Llun, Mai 29ain.

Ddydd Iau, Mai 25ain, gwnaeth criwiau Tregaron, Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth ymateb i danau gwyllt yn Nolgoch, Tregaron.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn atgoffa pobl am beryglon tanau bwriadol a thresmasu mewn adeiladau gwag ac anniogel.

Dros yr wythnos ddiwethaf, mae criwiau Talgarth, Aberhonddu a Llandrindod wedi ymateb i sawl tân gwyllt, gan gynnwys yr un ardal o 30 hectar o dir yn cael ei llosgi’n fwriadol.

Gwnaeth aelodau o’r Tîm Achub Technegol ymweld â Sw Trofannol Plantasia yn Abertawe ar gyfer sesiwn hyfforddi ym mis Ebrill.

 

Bydd diffoddwyr tân o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) ac ar draws y DU yn cystadlu yn Her Diffoddwyr Tân Cymru ddydd Sadwrn, Mehefin 3, yn Sgwâr y Castell, Abertawe.

Gwnaeth criwiau Talgarth ac Aberhonddu ymateb i dân gwyllt yng Nghwm Sorgwm ddydd Mercher, Mai 17eg.

Gwnaeth Pennaeth Cyflenwi Hyfforddiant, Stuart Bate, cynrychioli Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yng Nghoroni Eu Mawrhydi'r Brenin Siarl III a'r Frenhines Camilla.


O dan sylw

#DawnsGlaw

Mae Ymgyrch Dawns Glaw, sy'n dasglu amlasiantaethol o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru, wedi ailffurfio i leihau, a lle bo hynny'n bosibl, dileu effaith tanau glaswellt ledled Cymru. 

Ewch i'n tudalennau Dawns Glaw am mwy o wybodaeth

Gofalu yn y Gwanwyn

Mae'r gwanwyn wedi cyrraedd! Gyda mwy o oriau o olau dydd a nosweithiau goleuach ar y ffordd, dyma'r cyfle perffaith i ddechrau ar y tasgau hynny o amgylch y tŷ a'r ardd a oedd wedi cael eu gohirio yn ystod misoedd y gaeaf.

Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen ymgyrch Gofalu yn y Gwanwyn

Rydym eisiau eich barn

Dyma'ch Gwasanaeth Tân ac Achub!

Rydyn ni eisiau gwybod beth yw eich barn chi am y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu a sut rydych chi'n credu y gallwn ni wneud newidiadau i sicrhau ein bod ni'n datblygu ein gweithgareddau atal, amddiffyn ac ymateb yn barhaus a gwella'r ffordd rydyn ni'n rhedeg ein busnes.

Rydym yn cynnal ymgynghoriadau ffurfiol yn rheolaidd, gan roi'r cyfle i chi rannu eich barn ar ein gweledigaeth a'n hamcanion ar draws ein gwahanol gynlluniau.

Er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i'n cymunedau, mae herio a gwella'r ffordd yr ydym yn gweithio yn bwysig iawn felly rydym yn eich annog i siarad â ni ar unrhyw adeg.