Newyddion Diweddaraf

Yn ddiweddar, gwirfoddolodd naw aelod o bersonél Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru eu hamser i ddanfon tair injan dân ac offer fel rhan o gonfoi mwyaf erioed Gwasanaethau Tân ac Achub y DU.

Ddydd Sadwrn, Mehefin 1, 2024, bydd diffoddwyr tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cystadlu yn Her Diffoddwyr Tân Cymru, un o rasys rhanbarthol Her Diffoddwyr Tân Prydain.

Byddwn yn Pride Abertawe unwaith eto eleni, ddydd Sadwrn yma, 18 Mai, yn Neuadd y Ddinas yn Abertawe.

Ddydd Mawrth 7 Mai, ymwelodd y Cynghorydd Thomas Tudor – cyn Gadeirydd Cyngor Sir Penfro – â Gorsaf Hwlffordd, ynghyd â Dirprwy Gadeirydd Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, y Cynghorydd John Davies, am daith o amgylch yr orsaf a'u peiriant tân newydd.

Ymunwch â ni yng Ngorsaf Dân y Trallwng ddydd Sadwrn, Mehefin 15fed, am sesiwn cyffrous yn llawn profiadau ymarferol a chipolwg i fywyd fel Diffoddwr Tân.

Ar draws y Deyrnas Unedig cododd Ailgylchu Dillad Elusen y Diffoddwyr Tân ychydig dros £956,000, gan gasglu dros 4,700 tunnell o ddillad a’u hailddargyfeirio o safleoedd tirlenwi.

Mid and West Wales Fire and Rescue Service has been working closely with Wardens from Bannau Brycheiniog National Park, as well as landowners and graziers, to cut firebreaks ahead of the summer months.

Ddydd Mercher, Ebrill 24, cynhaliodd Gorsaf Dân y Drenewydd yr ail ddigwyddiad Cysylltu Ar Gyfer’ blynyddol, sy'n rhoi cyfle i sefydliadau lleol gyda'r nod cyffredinol o wella darpariaeth gwasanaethau, lleihau risg a hefnogi iechyd a lles.


O dan sylw

#DoethiDanauGwyllt

Mae Bwrdd Tanau Gwyllt Cymru yn ddull aml-asiantaethol o wella ein dealltwriaeth a’n rheolaeth o’r perygl y mae tanau gwyllt yn ei beri i amgylchedd a chymunedau Cymru.

Ewch i'n tudalennau #DoethiDanauGwyllt​​ am mwy o wybodaeth

Diogelwch y Gwanwyn

Mae’r gwanwyn bron â chyrraedd! Daw â mwy o oriau o olau dydd, nosweithiau goleuach, a thywydd cynhesach. Mae’r newid tymor yn gyfle perffaith i orffen y prosiectau bach yn y tŷ a’r ardd a gafodd eu gohirio dros fisoedd y gaeaf.

Am fwy o wybodaeth ewch i'n tudalen ymgyrch Diogelwch y Gwanwyn

Rydym eisiau eich barn

Dyma'ch Gwasanaeth Tân ac Achub!

Rydyn ni eisiau gwybod beth yw eich barn chi am y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu a sut rydych chi'n credu y gallwn ni wneud newidiadau i sicrhau ein bod ni'n datblygu ein gweithgareddau atal, amddiffyn ac ymateb yn barhaus a gwella'r ffordd rydyn ni'n rhedeg ein busnes.

Rydym yn cynnal ymgynghoriadau ffurfiol yn rheolaidd, gan roi'r cyfle i chi rannu eich barn ar ein gweledigaeth a'n hamcanion ar draws ein gwahanol gynlluniau.

Er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i'n cymunedau, mae herio a gwella'r ffordd yr ydym yn gweithio yn bwysig iawn felly rydym yn eich annog i siarad â ni ar unrhyw adeg.