Dweud eich Dweud!

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn eich gwahodd i rannu eich barn ar ein Cynllun Rheoli Risg Cymunedol 2040 Drafft.

Mae ein Cynllun Rheoli Risgiau Cymunedol yn dangos sut rydym yn bwriadu mynd i'r afael â'r risgiau, y bygythiadau a'r heriau sy'n wynebu ein cymunedau a sut rydym yn bwriadu eu hwynebu a'u lleihau, gan sicrhau bod ein hasedau a'n hadnoddau yn cael eu defnyddio'n llwyddiannus, er mwyn darparu'r gwasanaeth gorau posibl i'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

 

Newyddion Diweddaraf

Mae tymor y Nadolig ar ein gwarthaf … yn swyddogol!

Mae'r gaeaf ar ein gwarthaf gan ddod â nosweithiau tywyllach a thywydd garw yn ei sgil.

Croeso i rifyn mis Tachwedd o Gylchgrawn y Gwasanaeth, Calon Tân!

Ddydd Sul, Tachwedd 26ain, cafodd criwiau Gorllewin Abertawe, Tre Rheinallt, Treforys, y Tymbl a Gorseinon eu galw i ddigwyddiad ym Melin y Parc, Abertawe.

Ddydd Sadwrn, Rhagfyr 2ail, ymunwch â chriw Gorsaf Dân Aberystwyth am brynhawn o hwyl a sbri'r Nadolig!

Mae tair cenhedlaeth o’r teulu Jones – Gareth, Emyr a Cian – wedi gwasanaethu fel diffoddwyr tân yng Ngorsaf Dân Castellnewydd Emlyn, gyda chyfanswm rhyngddynt o dros 73 mlynedd o wasanaeth ac ymroddiad hyd yma – ac mae’r rhif hwnnw’n dal i godi!

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn dangos eu hymroddiad i ddod â thrais gan ddynion yn erbyn menywod i ben trwy sicrhau Achrediad Rhuban Gwyn unwaith eto.

Ddydd Gwener, Tachwedd 10, cynhaliodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ei Seremoni Wobrwyo flynyddol Mwy Na Dim Ond Tanau yng Ngwesty a Sba y Metropole yn Llandrindod.


O dan sylw

#DawnsGlaw

Mae Ymgyrch Dawns Glaw, sy'n dasglu amlasiantaethol o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru, wedi ailffurfio i leihau, a lle bo hynny'n bosibl, dileu effaith tanau glaswellt ledled Cymru. 

Ewch i'n tudalennau Dawns Glaw am mwy o wybodaeth

Diogelwch yn y Cartref

Gyda’r nosweithiau tywyllach a’r tywydd yn gwaethygu dros fisoedd y gaeaf, bydd rhoi ychydig o amser i ystyried diogelwch dros y gaeaf ac unrhyw beryglon ychwanegol yn helpu i’ch diogelu chi a’ch eiddo rhag peryglon posibl. Mae tîm diogelwch cymunedol Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi paratoi gwybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu i gadw'n ddiogel.

Am fwy o wybodaeth ewch i'n tudalen ymgyrch Diogelwch y Gaeaf

Rydym eisiau eich barn

Dyma'ch Gwasanaeth Tân ac Achub!

Rydyn ni eisiau gwybod beth yw eich barn chi am y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu a sut rydych chi'n credu y gallwn ni wneud newidiadau i sicrhau ein bod ni'n datblygu ein gweithgareddau atal, amddiffyn ac ymateb yn barhaus a gwella'r ffordd rydyn ni'n rhedeg ein busnes.

Rydym yn cynnal ymgynghoriadau ffurfiol yn rheolaidd, gan roi'r cyfle i chi rannu eich barn ar ein gweledigaeth a'n hamcanion ar draws ein gwahanol gynlluniau.

Er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i'n cymunedau, mae herio a gwella'r ffordd yr ydym yn gweithio yn bwysig iawn felly rydym yn eich annog i siarad â ni ar unrhyw adeg.