Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru roi tawelwch meddwl i'n cymunedau yn dilyn yr achosion o'r Coronafeirws (COVID-19).

Mae pob canllaw a chyngor a gyhoeddir gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ac Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â'r Coronafeirws (COVID-19) yn cael ei fonitro'n fanwl gan y Gwasanaeth.

Mae'r Gwasanaeth wedi sefydlu Tîm Digwyddiadau Argyfyngus, sy'n cwrdd bob dydd, er mwyn sicrhau ein bod yn y sefyllfa orau posibl i werthuso'r holl wybodaeth sy'n cael ei hanfon atom.

Cadwch olwg ar y safle hwn ac ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael yr wybodaeth ddiweddaraf gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.  

I gael y canllawiau diweddaraf, ewch i'r gwefannau canlynol:

Gov.uk
llyw.cymru
Iechyd Cyhoeddus Cymru

Tra bo pob un ohonom yn delio â goblygiadau'r pandemig coronafeirws, bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn parhau i gefnogi perchnogion a rheolwyr adeiladau a busnesau.

Mae ein Swyddogion Diogelwch Tân wedi newid eu harferion gwaith ond maent ar gael o hyd i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych, a gallwch wneud hynny trwy gysylltu â ni. Pe byddai'n ofynnol i'n swyddogion ymweld â'ch adeilad, byddant yn rhoi'r mesurau priodol ar waith i'w hamddiffyn eu hunain a meddianwyr yr adeilad.

Er bod y sefyllfa o ran y coronafeirws (COVID-19) yn un ddigynsail, rhaid i'r Person Cyfrifol (perchnogion a rheolwyr adeiladau a busnesau) fod yn ymwybodol o'i gyfrifoldebau cyfreithiol o dan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005, a sicrhau eu bod yn parhau i gael eu bodloni. Yn ystod yr amseroedd digynsail hyn, rydym yn ymwybodol y gallai fod yn ofynnol i fusnesau wneud penderfyniadau anodd, a newid eu harferion a threfniadau gweithio mewn modd dramatig, i sicrhau parhad busnes. Os ydych yn gorfod gwneud unrhyw newidiadau i'ch trefniadau gweithio, rhowch ystyriaeth i'r canlynol:

 • Asesiad Risgiau Tân – os chi yw'r person sy'n gyfrifol am fusnes neu safle, yna mae asesiadau risgiau tân, a rhwymedigaethau cyfreithiol eraill sy'n ymwneud â diogelwch eich safle, eich staff a'ch ymwelwyr, yn dal i fod yn berthnasol, felly ewch ati i'w hadolygu yn ôl yr angen. Dylai'r holl newidiadau i'r arferion gwaith fod wedi eu nodi'n fanwl yn eich asesiad risgiau tân, yn enwedig pe gallai hyn olygu bod yna niferoedd llai o staff ar gael ar gyfer gweithdrefnau gwacáu sydd dan arweiniad staff, neu fod aelodau allweddol o'r staff yn absennol, er enghraifft Wardeiniaid Tân.
 • Os yw eich adeilad yn wag, gwnewch yn siŵr bod yr holl gyfarpar trydanol wedi'u diffodd a'r plygiau wedi cael eu tynnu o'r socedi.
 • Sicrhewch fod pob drws tân wedi'i gau'n dynn.
 • Ystyriwch effaith storio a chronni gwastraff, a allai fod yn risg tân.
 • Meddyliwch sut y gallai llai o waith cynnal a chadw ar gyfer eich adeilad achosi risg tân.
 • Gallai niferoedd staff is arwain at newidiadau i'r trefniadau os yw'r larwm tân yn actifadu. Os nad oes gennych ddigon o staff mwyach i ymchwilio i alwad ffug, yna gwacáu ar unwaith fyddai'r cam mwyaf synhwyrol.
 • Yn achos gweithwyr sy'n gweithio gartref, anogwch nhw i neilltuo amser i wirio'r trefniadau diogelwch rhag tân yn eu cartref, gan sicrhau bod larymau mwg yn cael eu gosod a'u profi, a'u bod yn gweithio'n iawn.​

Rydym am roi sicrwydd i'r cyhoedd ein bod yn defnyddio ein capasiti gweithio llawn ar gyfer ein hymateb gweithredol rheng flaen ar hyn o bryd, sy'n golygu bod ein holl Orsafoedd Tân, ledled ardal gyfan y Gwasanaeth, yn gweithio fel arfer, ac nad yw ein hargaeledd na'n hamseroedd ymateb wedi'u heffeithio. 

Fodd bynnag, er mwyn cyflawni hyn, rydym wedi lleihau peth o'n gwaith rhagweithiol, er enghraifft Gwiriadau Diogelwch yn y Cartref ac Archwiliadau Diogelwch Tân Busnesau. Felly, rydym yn eich annog i gadw golwg ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael y cyngor diweddaraf ar ddiogelwch, neu, fel arall, ewch i'r adran Eich Diogelwch ar ein gwefan.

Yn ei neges i'r Deyrnas Unedig neithiwr, mae'r Llywodraeth wedi amlinellu mesurau newydd, llym i fynd i'r afael â lledaeniad y coronafeirws.

Mae'r canllawiau newydd yn nodi y dylai pobl adael eu cartrefi am un o bedwar rheswm yn unig:

 • Siopa am y pethau sylfaenol angenrheidiol, er enghraifft bwyd a meddyginiaeth. Dylid mynd i siopa mor anaml â phosibl.
 • Un math o ymarfer corff y dydd, er enghraifft rhedeg, cerdded neu seiclo. Dylid gwneud hyn ar eich pen eich hun nau gyda'r bobl sy'n byw gyda chi yn unig.
 • Unrhyw angen meddygol, neu i ddarparu gofal neu help ar gyfer unigolyn agored i niwed. Mae hyn yn cynnwys symud plant o dan 18 oed rhwng cartrefi eu rhieni, lle bo hynny'n berthnasol. Gall gweithwyr allweddol neu'r rhai â phlant y nodir eu bod yn agored i niwed barhau i fynd â'u plant i'r ysgol.
 • Teithio i'r gwaith ac oddi yno, a hynny dim ond os na ellir gweithio gartref.

Anogir pawb i ddilyn canllawiau'r Llywodraeth, a hynny er eich iechyd a'ch lles eich hun, yn ogystal ag er iechyd a lles eich ffrindiau, eich teuluoedd, eich cymdogion a'ch cymunedau. Mae'n hollbwysig 'nawr, mwy nag erioed, fod pob un ohonom yn chwarae ein rhan i helpu i atal lledaeniad y Coronafeirws.

Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru roi tawelwch meddwl i'n cymunedau yn dilyn yr achosion o'r Coronafeirws (COVID-19). 

Mae pob canllaw a chyngor a gyhoeddir gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ac Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â'r Coronafeirws (COVID-19) yn cael ei fonitro'n fanwl gan y Gwasanaeth.

Mae'r Gwasanaeth wedi sefydlu Tîm Digwyddiadau Argyfyngus, sy'n cwrdd bob dydd, er mwyn sicrhau ein bod yn y sefyllfa orau posibl i werthuso'r holl wybodaeth sy'n cael ei hanfon atom. 

Mae gallu parhaus y Gwasanaeth i weithredu mewn modd effeithiol, ynghyd â lles staff gweithredol a staff cymorth y rheng flaen, yn flaenoriaeth, ac mae'r Gwasanaeth, yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru, wedi symud i'r cam Oedi. 

O ganlyniad, rydym bellach yn rhoi blaenoriaeth i alluogrwydd ymateb gweithredol ein rheng flaen, ac yn lleihau rhai gwasanaethau anstatudol. Cysylltir yn fuan â'r rhai y bydd hyn yn effeithio arnynt er mwyn sicrhau, lle bo hynny'n bosibl, y deuir o hyd i waith amgen addas.

Pe byddai arnoch angen y Gwasanaeth Tân ac Achub mewn argyfwng, rydym am eich sicrhau y byddwn yn dal i ymateb ar unwaith. 

Hoffem hefyd atgoffa aelodau'r cyhoedd i sicrhau eu bod yn dilyn yr holl ganllawiau a gyhoeddir gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ac Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â'r Coronafeirws (COVID-19), a gofalu eu bod yn dilyn yr holl gyngor angenrheidiol ar ddiogelwch yn y cartref sydd ar gael ar ein gwefan.

Diolch i chi i gyd am eich dealltwriaeth a'ch cefnogaeth barhaus yn ystod yr ansicrwydd heriol, digynsail hwn.​