Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn galw ar bob preswylydd i gymryd gofal ychwanegol wrth yrru. Mae 138 o Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd eisoes wedi cael eu cofnodi ledled ardal ein Gwasanaeth y gaeaf hwn ers Rhagfyr 2020.

Cofiwch y pwyntiau canlynol wrth yrru yn ystod y gaeaf eleni:

  • Gwiriwch ragolygon y tywydd a'r newyddion traffig yn rheolaidd, a hynny'n lleol ac yn genedlaethol.
  • Gwiriwch gyflwr, dyfnder gwadn a gwasgedd pob teiar, gan gynnwys y teiar sbâr.
  • Cadwch eich sgrin wynt yn glir, ac ychwanegwch hylif golchi sgrin at eich potel olchi yn gyson. Cadwch y ffenestri a'r drychau yn glir o anwedd, iâ ac eira.
  • Paratowch eich car ar gyfer y gaeaf a rhowch wasanaeth gaeaf iddo. Mae cerbydau yn fwy tebygol o dorri i lawr yr adeg hon o'r flwyddyn.
  • Rhowch fanylion eich taith i rywun, yn ogystal â'r amser yr ydych yn disgwyl cyrraedd.
  • Cadwch eich pellter gan fod pellteroedd stopio ddeng ngwaith hirach mewn iâ ac eira.
  • Addaswch eich gyrru i amodau rhewllyd. Peidiwch â brecio na chyflymu'n galed, na llywio'n rhy gyflym, ac yn bwysicaf oll, cofiwch arafu eich cyflymder.
  • Rhowch becyn argyfwng gaeaf at ei gilydd yn cynnwys yr eitemau hanfodol canlynol: crafwr iâ a gwrthrewydd, gwasgod lachar, triongl rhybudd, ffôn symudol i’w defnyddio dim ond pan fyddwch wedi parcio, tortsh, byrbrydau, dŵr mewn potel, blanced, dillad cynnes, esgidiau cadarn a phecyn cymorth cyntaf.