Mae Ymgyrch Dawns Glaw, sy'n dasglu amlasiantaethol o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru, wedi ailffurfio i leihau, a lle bo hynny'n bosibl, dileu effaith tanau glaswellt ledled Cymru.  

Bydd y tasglu, a sefydlwyd yn wreiddiol yn 2016 i fynd i'r afael â'r achosion o gynnau tanau glaswellt yn fwriadol ledled Cymru, hefyd yn rhoi sylw i'r cynnydd mewn tanau damweiniol, a achosir yn aml o ganlyniad i'n hymddygiad diofal ein hunain pan fyddwn allan yn mwynhau yng nghefn gwlad.  

Kilvey Hill Wildfire

Gadewch i ni amddiffyn ein cefn gwlad a'n gwlad

Bob blwyddyn, mae tanau yn gyfrifol am ddinistrio miloedd o hectarau o ardaloedd cefn gwlad, mannau agored a chynefinoedd bywyd gwyllt. Gellir atal llawer o'r tanau hyn fodd bynnag, a achosir trwy ein hymddygiad diofal ni.  

Yn ystod 2020, deliodd y Gwasanaethau Tân ac Achub ledled Cymru â 2,253 o danau glaswellt. Er bod hyn yn gynnydd bach o'i gymharu â 2019, roedd nifer y tanau damweiniol yn ystod 2020 wedi cynyddu 20%.  

Priodolwyd y cynnydd hwn yn rhannol i'r nifer ohonom a dreuliodd fisoedd y Gwanwyn a'r Haf yn mwynhau ein cefn gwlad lleol oherwydd y cyfyngiadau symud a oedd ar waith o ganlyniad i bandemig COVID-19. 

Wrth i ni gychwyn ar flwyddyn arall lle mae'n debygol y byddwn yn aros yma yng Nghymru ar gyfer ein gwyliau, mae'r Tasglu yn awyddus i sicrhau ein bod yn gwneud hynny mewn modd diogel, gan sicrhau ein bod yn diogelu’r cefn gwlad, y bywyd gwyllt a'r cynefinoedd gwerthfawr rydym oll mor ffodus i'w cael ar y stepen drws.  

Gallwch weld awgrymiadau diogelwch syml trwy lawrlwytho'r negeseuon diogelwch yn ein Llyfrgell Adnoddau. Fel arall, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn adran Diogelwch Cymunedol ein gwefan, trwy glicio yma 

Cofiwch
Os ydych allan yn mwynhau yng nghefn gwlad ac yn dod ar draws unrhyw weithgarwch amheus, cysylltwch â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111, neu ffoniwch 101. Cofiwch, ffoniwch 999 bob tro mewn argyfwng.

Lone firefighter fighting a wiildfire.
Burn plan deadline date

Y Rheolau Llosgi Grug a Glaswellt

Mae'r Ymgyrch hefyd yn parhau â'i gwaith gyda ffermwyr a thirfeddianwyr ledled Cymru, gan eu hatgoffa, er y gallant losgi grug, glaswellt, rhedyn ac eithin hyd at 15 Mawrth (hyd at 31 Mawrth yn ardaloedd yr ucheldir), mae'n rhaid bod ganddynt Gynllun Llosgi ar waith i sicrhau eu bod yn llosgi'n ddiogel. Mae'n anghyfreithlon llosgi rhwng machlud a chodiad haul ac mae'n rhaid bod yna nifer ddigonol o bobl wrth law a chyfarpar digonol ar gael bob amser i reoli'r llosgi. Gall torri'r rheolau hyn arwain at gosbau o hyd at £1000.  

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y Rheolau Llosgi Grug a Glaswellt – a lawrlwytho Cynllun Rheoli Llosgi, o wefan Llywodraeth Cymru 

Os ydych yn gweld tân sy'n edrych fel y gallai fod allan o reolaeth, neu'n cael ei losgi'n anghyfreithlon, cofiwch gysylltu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111, neu ffoniwch 101. Cofiwch, ffoniwch 999 bob tro mewn argyfwng. 

Image of Burnt nest with destroyed eggs

Mae Cynnau Tân Glaswellt yn Fwriadol yn Drosedd

Er y gall damweiniau ddigwydd, mae yna bobl eraill yn ein cymunedau sy'n rhoi ein hardaloedd cefn gwlad ar dân yn fwriadol. Mae cynnau tân yn fwriadol yn drosedd ac mae'r Tasglu yn apelio am wybodaeth am unrhyw un sy'n cynnau tanau yn fwriadol trwy ffonio 101, neu trwy gysylltu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Bydd y rheiny sy'n cael eu dal yn cael eu herlyn.  

Cefnogir y gwaith hwn gan ein tîm Lleihau Tanau Bwriadol, sef ein tîm datrys problemau sydd wedi ymroi i leihau a dileu'r weithred o gynnau tanau bwriadol. Mae'r tîm yn cynnwys Swyddog Heddlu ar secondiad, Swyddog Tân a thri chynghorydd arbenigol llosgi bwriadol, sy'n sicrhau yr ymchwilir i bob digwyddiad, a'i fod yn cael ei ddadansoddi, er mwyn gwneud ein cymunedau'n fwy diogel. Mae'r tîm yn gweithio'n agos gyda'i bartneriaid i dargedu ardaloedd problemus, ac i ddatblygu ffyrdd yn gyson o leihau llosgi bwriadol, yn ogystal â nodi ar bwy neu beth y gallai hyn effeithio. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am waith ein Tîm Lleihau Tanau Bwriadol. 

 

Mwy o wybodaeh am #Dawnsglaw
 

Galeri