Cadwch yn Ddiogel y Gaeaf Hwn!

Mae nosweithiau tywyllach a thywydd gwaeth misoedd y gaeaf yn golygu y bydd rhoi ystyriaeth i ddiogelwch ac unrhyw risgiau ychwanegol yn helpu i'ch amddiffyn chi a'ch eiddo rhag peryglon posibl. Mae'r tîm diogelwch cymunedol yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi darparu gwybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu i gadw'n ddiogel.

“Rydych yn llawer mwy tebygol o brofi tân yn y cartref neu o fod mewn gwrthdrawiad yn eich cerbyd yn ystod tymor y gaeaf, a hynny'n syml oherwydd y risgiau ychwanegol sy'n bresennol. Felly mae'n hanfodol bwysig eich bod yn sicrhau bod eich cerbyd yn addas i'r ffordd fawr, bod eich larymau mwg a C0 yn gweithio'n iawn, bod eich simneiau wedi cael eu sgubo, bod eich cyfarpar trydanol yn ddiogel, a'ch bod yn cymryd gofal wrth ddefnyddio canhwyllau. Gall camau syml wneud gwahaniaeth enfawr, a byddwn i'n bersonol yn eich annog i adolygu'r wybodaeth yr ydym wedi ei darparu i'ch helpu i gael gaeaf diogel a difyr.”

Dywedodd Peter Greenslade, Pennaeth Corfforaethol Risg Gymunedol:

Diogelwch yn y Cartref

Pa un a ydych yn gwresogi eich cartref, neu'n defnyddio goleuadau ychwanegol, mae'n debyg y byddwch yn treulio mwy o amser gartref ac yn gwneud mwy o ddefnydd o gyfarpar trydanol a gwresogi, a bydd y rheiny, yn naturiol, yn achosi risgiau ychwanegol, naill ai o dân, llifogydd neu garbon monocsid. Rydym hefyd yn eich annog i gymryd camau syml i amddiffyn eich hun rhag tanau damweiniol a gwenwyn carbon monocsid wrth i chi geisio cadw'n gynnes a defnyddio llai o ynni y gaeaf hwn. Dylai profi eich larymau mwg a'ch synwyryddion carbon monocsid fod yn un o'ch prif flaenoriaethau.

“Rydym wedi darparu cyngor ar yr hyn y gallwch ei wneud i leihau’r risgiau o amgylch eich cartref y gaeaf hwn. Pan gynhyrchir gwres neu olau, naill ai trwy ddefnyddio canhwyllau, stofiau llosgi coed, gwresogyddion cludadwy neu flancedi trydan, mae'n golygu bod yna risg bosibl o dân. Mae hefyd yn bwysig ystyried y risg o garbon monocsid, a sicrhau bod synwyryddion wedi cael eu gosod a'u bod yn gweithio. Rhowch ystyriaeth hefyd i'n menter 'Gwiriad Diogel ac Iach'. Mae'r fenter hon yn golygu y gall ein tîm diogelwch cymunedol ddarparu cyngor a chymorth un i un ar gadw'n ddiogel. Gweler ddolen isod i'n hatgyfeiriad.”

Wayne Thomas, Rheolwr Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref

Rhagor o wybodaeth

Diogelwch ar y Ffyrdd

Bydd gwneud paratoadau syml i'ch cerbyd, cadw'r tywydd a'r amodau cyfredol ar y ffyrdd mewn cof, cynllunio teithiau cyn cychwyn, ac addasu eich dull o yrru i weddu i'r amodau, i gyd yn helpu i leihau'r risgiau y gaeaf hwn.

"Mae gofyn i chi yrru'n wahanol mewn amodau gaeafol gwael, a thrwy wneud rhai newidiadau syml i arferion gyrru, gall gyrwyr leihau'r siawns y byddant mewn gwrthdrawiad. Yn ogystal â thywydd gaeafol, rydym hefyd wedi darparu cyngor defnyddiol ar yrru mewn tywydd gwlyb, yn ogystal â gwybodaeth am wiriadau sylfaenol y gellir eu gwneud i sicrhau bod eich cerbyd yn barod ar gyfer y gaeaf.”

Richard Davies, Rheolwr Diogelwch ar y Ffyrdd

Rhagor o wybodaeth

Diogelwch Cymunedol

Mae'r Gwasanaeth yn gweithio'n agos gyda'i gymuned a'i bartneriaid i sicrhau bod Canolbarth a Gorllewin Cymru yn lle mwy diogel i fyw a gweithio ynddo ac i ymweld ag ef. Ynghyd â'n gwaith gyda phobl ifanc, yn ymweld ag ysgolion ac yn cynnal ymweliadau Diogel ac Iach, rydym hefyd yn gyfrifol am orfodi deddfwriaeth diogelwch rhag tân.

Rydym am sicrhau bod gan bawb lefel ragorol o gefnogaeth y gaeaf hwn, ac felly rydym yn darparu cymorth ychwanegol i'r rhai y mae arnynt ei angen, a hynny trwy wiriad Diogel ac Iach. Rydym yn deall y gall rhai pobl deimlo'n fwy ynysig yn ystod misoedd y gaeaf, ac efallai y byddant yn ei chael yn anodd gwybod pa ffordd i droi pan ddaw'n fater o gadw'n ddiogel. Os oes gennych ffrindiau, teulu neu gymdogion a allai elwa ar gyngor diogelwch rhag tân, dywedwch wrthynt am ein hymweliadau Diogelwch ac Iach.

Rhagor o wybodaeth

 

Cyngor ar Lifogydd

Mae glaw trwm yn elfen gyffredin yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, yn enwedig yn ystod misoedd yr hydref a'r gaeaf, ac mae'n hawdd anghofio pa mor beryglus y gall gyrru mewn tywydd gwlyb fod. Er mwyn sicrhau eich bod yn cadw'n ddiogel, mae'n bwysig paratoi ar gyfer yr heriau a ddaw yn sgil tywydd gwlyb.

Yn ardal y Gwasanaeth, mae cyfanswm o bron 31,000 o'r eiddo mewn perygl o lifogydd. O'r rhain, mae bron 24,000 mewn perygl o lifogydd o afonydd a thros 7,000 mewn perygl o lifogydd llanw.

Rhagor o wybodaeth

 

Defnyddio pyllau tân, chimineas a llosgyddion mewn modd diogel

Nid oes rhaid rhoi'r gorau i dreulio amser yn yr awyr agored yn ystod y gaeaf. Pan ddaw'r misoedd oerach, gall pwll tân neu chiminea estyn eich mwynhad o'ch gardd a bod yn elfen i'r dim i rostio malws melys gyda'ch anwyliaid, neu i greu'r amgylchedd iawn ar gyfer parti. Dilynwch ein cynghorion diogelwch syml i gadw'n ddiogel y gaeaf hwn.

Rhagor o wybodaeth

Tân gwyllt, llusernau awyr a rhyddhau balwnau

Mae dathlu gwyliau crefyddol a'r flwyddyn newydd gyda thân gwyllt a llusernau awyr neu bapur, neu drwy ryddhau balwnau yn fwriadol, nid yn unig yn achosi perygl o dân, ond maent hefyd yn arwain at sbwriel yng nghefn gwlad ac yn achosi peryglon difrifol i dda byw a bywyd gwyllt. Gwiriwch y canllawiau isod i gael rhagor o wybodaeth.

Rhagor o wybodaeth