Cadwch yn Ddiogel yr Haf hwn!

Wrth i dymor yr haf agosáu gyda’r addewid o dywydd cynhesach, dyma’r amser delfrydol i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, i drefnu eich gwyliau gartref neu eich gwyliau bellach i ffwrdd, i fynd â’ch teulu ar drip gwersylla, neu i fwynhau eich ardal leol.

“Mae Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnig lleoliadau gwych i dreulio eich haf, p'un a yw'n encil arfordirol neu'n wersylla yn y bryniau.  Mae'r haf yn rhoi cyfle i ni dreulio mwy o amser y tu allan ac i ddal i fyny gyda'n teuluoedd.  Mae eich cadw chi a'ch teulu'n ddiogel yn allweddol i sicrhau ein bod i gyd yn cael gwyliau haf gwych.”

Mydrian Harries, Pennaeth Atal ac Amddiffyn Corfforaethol

Diogelwch y Cartref

Os ydych wedi trefnu gwyliau neu'n bwriadu treulio peth amser i ffwrdd o'ch cartref, gan ei adael yn wag, gallai fod yna risg uwch y bydd lladron yn targedu eich tŷ. Dyma awgrymiadau defnyddiol a chyngor ar ddiogelwch y gallwch eu dilyn i wneud eich cartref yn llai deniadol i ladron pan fyddwch i ffwrdd.

“Rydym am i chi aros yn ddiogel yr haf hwn a mwynhau cefn gwlad, neu'r gwyliau hirddisgwyliedig hynny rydych wedi'u trefnu.  Bydd dilyn ein cyngor ar ddiogelwch yn tawelu eich meddwl ac yn sicrhau bod eich cartref yn ddiogel dros yr haf pan fyddwch i ffwrdd.”

Will Bowen, Rheolwr Diogelwch Tân yn y Cartref

 

Mwy o wybodaeth

Rhestr Wirio Diogelwch Tân

Cyngor Diogelwch Cartref

Yn yr ardd

Gadael y tŷ?

Os ydych chi'n mynd i ffwrdd, dilynwch ein cyngor ar gadw'n ddiogel ar eich gwyliau.

Mwy o wybodaeth

Aros mewn pabell

Aros mewn carafan

Aros mewn eiddo hunanarlwyo

Byddwch yn ymwybodol o garbon monocsid yr haf hwn

Diogelwch barbeciw

Nothing quite says summer like firing up the barbecue and cooking outdoors. Whether you are in the garden or out camping follow our simple advice to barbecue safely and avoid injuries or damage to property.

Mwy o wybodaeth

Ewch i'n tudalen Diogelwch Barbeciw i gael mwy o wybodaeth 

Byddwch yn ymwybodol o garbon monocsid yr haf hwn

Defnyddio pwlltân, chimineas a diogelwch llosgyddion gardd

Yn ystod yr haf, mae'n naturiol bod eisiau aros y tu allan yn hwyrach yn y nos, gan eistedd o amgylch pwlltân neu simnea gyda theulu neu ffrindiau. Dilynwch ein cynghorion diogelwch syml i gadw'n ddiogel yr haf hwn.

Mwy o wybodaeth

Diogelwch defnyddio pwlltân (Firepit)

Cyngor Diogelwch defnyddio Chiminea

Defnyddio Llosgyddion Gardd yn Ddiogel

Tân agored

Diogelwch dŵr yn yr haf

Wrth i'r tywydd gynhesu ac wrth i'n tymor gwyliau nodweddiadol agosáu, rydym yn deall bod llawer yn cael eu temtio i fentro nofio mewn dyfroedd agored. 

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r risgiau, a bod yn barod rhag ofn y byddwch yn mynd i'r dŵr yn ddamweiniol. Trwy amlygu'r mater a darparu negeseuon diogelwch syml, gobeithiwn leihau nifer y marwolaethau diangen hyn y gellir eu hatal.”

Jeremy Trew, Rheolwr yr Orsaf Diogelwch Cymunedol

Mwy o wybodaeth

Aros yn ddiogel ar y traeth

Nofio dŵr agored

Padl-fyrddio, caiacio a chanŵio

Neidio i mewn i ddŵr

Alcohol a pheryglon dŵr

Diogelwch ar y ffyrdd

Yn ystod anterth y tymor gwyliau mae angen i ddefnyddwyr y ffyrdd fod yn fwy ymwybodol, nid yn unig o fwy o draffig ond o yrru ar ffyrdd sy'n anghyfarwydd. 

“Gall gyrru ar ffyrdd anghyfarwydd a chyda mwy o draffig dynnu eich sylw oddi ar y ffordd.  Byddwch yn ymwybodol o'ch llwybrau a chynlluniwch ymlaen llaw. Mae sicrhau bod eich cerbyd yn ddiogel ar gyfer y ffyrdd cyn siwrneiau hir hefyd yn allweddol ac wrth gwrs, cadw eich teulu'n ddiogel.”

Spencer Lewis, Rheolwr Diogelwch y Ffyrdd

Mwy o wybodaeth

Ewch i'n tudalen diogelwch Gyrru yn yr Haf i gael mwy o gyngor

Diogelwch Cefn Gwlad

Yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, mae gennym rai o'r golygfeydd syfrdanol mwyaf amrywiol yn y wlad. Hoffem gael eich help i'w gadw felly. Mae tywydd cynhesach a'r niferoedd cynyddol o bobl sy'n ymweld â chefn gwlad yn creu mwy o risg o dân. Wrth fynd o gwmpas dilynwch ein canllawiau syml i gadw'ch hun a'n cefn gwlad yn ddiogel.

Mwy o wybodaeth

Cyngor diogelwch pan yng nghefn gwlad

Cerdded ar yr arfordir

Tanau Gwyllt / Tanau agored

 

Cyngor ar ddiogelwch tywydd poeth

Er bod llawer ohonom yn mwynhau'r tywydd poeth, hoffem atgoffa pobl o'r ffyrdd y gallant gadw'n ddiogel ac yn cŵl.

Mwy o wybodaeth

Cadw'ch hun yn ddiogel mewn tywydd poeth

Llusernau awyr a Gollyngiadau Balŵn

Mae'r defnydd Llusernau Awyr (Tsieineaidd) a gollyngiadau balŵn bwriadol, nid yn unig yn peri perygl tân, ond maent hefyd yn taflu cefn gwlad ac yn atal peryglon difrifol i dda byw a bywyd gwyllt. Gwiriwch y canllawiau isod i gael mwy o wybodaeth.

Mwy o wybodaeth

The use of Sky/Chinese Lanterns

Intentional Balloon Releases