Paratoi ar gyfer yr hydref a chadw'n ddiogel

Mae'r newid yn y dail yn dynodi bod yr hydref yn prysur agosáu, gyda thymereddau oerach a dyddiau byrrach yn dod i'w ganlyn. Mae’r hydref yn amser perffaith i orffen yr ychydig dasgau olaf yn yr ardd, i sicrhau gwasanaeth i’ch system wresogi, ac, os oes gennych losgydd tanwydd solet, i lanhau’r simneiau.  

"Rydym am i’n cymuned ystyried ein hawgrymiadau diogelwch ar gyfer y misoedd nesaf. Mae newid yn y tymor yn dynodi newidiadau yn yr amgylchedd a risg uwch o niwed difrifol i bobl ac eiddo. Rydym am sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu i amlygu'r peryglon y gallech eu hwynebu a'r modd y gallwch leihau’r risgiau hynny trwy gyfrwng ychydig o gamau syml.”

Peter Greenslade, Pennaeth Corfforaethol Risg Gymunedol

Yn y Cartref

Rydym am annog aelwydydd i gynnal gwiriadau diogelwch sylfaenol yn eu cartrefi i leihau'r risg o danau.  Os oes gennych dân agored neu stof llosgi coed yn eich cartref, mae'n bwysig cynnal a chadw'r ffliwiau a'r simneiau yn iawn. Bydd cael gwasanaeth rheolaidd i'ch system gwres canolog hefyd yn lleihau'r risg o wenwyn carbon monocsid (CO). 

“Bydd paratoi eich cartref ar gyfer y tywydd oerach yn allweddol i'ch cadw chi a'ch teulu'n ddiogel. Mae larymau mwg yn dal i gael eu hystyried yn un o'r dyfeisiau pwysicaf yn y cartref, ac rydym yn cynghori y dylid gosod un ar bob llawr o'ch cartref a'u profi bob wythnos.”

Dirprwy Bennaeth Diogelwch Cymunedol, Neil Evans

Rhagor o wybodaeth

Simneiau, tanau agored a stofiau llosgi coed

Diogelwch trydanol

Defnydd diogel o ganhwyllau

Diogelwch Myfyrwyr

Os ydych yn fyfyriwr newydd, deallwn yn iawn fod hon yn bennod gyffrous newydd yn eich bywyd ac y byddwch, mae'n debyg, yn symud i fyw i lety anghyfarwydd. Gall hyn ei hun olygu risgiau, ac mae'n bwysig eich bod yn ystyried eich diogelwch eich hun wrth symud i lety newydd, gan neilltuo amser i feddwl am yr hyn y gellir ei wneud i helpu i leihau'r risg o dân.

Rhagor o wybodaeth

Diogelwch Tân Myfyrwyr

 

Diogelwch yn yr Ardd

Mae'r hydref yn gyfle gwych i ddechrau clirio'r ardd. Gall y gwaith gynnwys casglu dail marw a chwyn yn y gobaith y medrwch eu llosgi pan fydd y tywydd yn sych. Dilynwch ein hawgrymiadau diogelwch syml ar gyfer defnyddio llosgyddion gardd.

Rhagor o wybodaeth

Eich gardd a'r awyr agored

 

Mwynhau Calan Gaeaf diogel a hapus

I lawer, yn enwedig plant a phobl ifanc, mae Calan Gaeaf yn gyfle i wisgo gwisg ffansi, cerfio pwmpenni, dowcio am afalau, adrodd straeon brawychus ac, wrth gwrs, i guro ar ddrysau pobl y maent yn eu hadnabod i gael danteithion. Rydym am i chi a'ch teulu fwynhau Calan Gaeaf mewn modd diogel, ac felly'n tynnu sylw at rai o'r peryglon posibl a'r hyn y gellir ei wneud i leihau'r risgiau.

Rhagor o wybodaeth

A yw eich gwisg mewn perygl o fynd ar dân?
Cyngor ar Ddefnydd Diogel o Ganhwyllau
Cadw allanfeydd yn glir a heb rwystrau

 

Diogelwch Coelcerthi

Byddai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru bob amser yn argymell i bobl fynd i arddangosfa tân gwyllt wedi'i threfnu. Fodd bynnag, rydym yn sylweddoli y bydd rhai pobl am gynnal eu harddangosfeydd tân gwyllt preifat eu hunain, ac er ein bod am i bobl fwynhau, gofynnwn i bawb feddwl am y modd y gallant Gadw Cymru'n Ddiogel ar Noson Tân Gwyllt eleni.

“O ran noson tân gwyllt eleni, rydym yn parhau i gynghori yn erbyn cael eich arddangosiadau personol eich hun. Mae yna beryglon difrifol yn gysylltiedig â choelcerthi, yn enwedig rhai nad ydynt wedi'u trefnu'n broffesiynol. Dylai coelcerthi fod yn ddiogel ac yn gyfreithlon, felly rydym wedi darparu gwybodaeth a fydd yn eich cynorthwyo i sicrhau eich bod chi, eich teulu, a'n cymunedau yn cael eu cadw'n ddiogel."

Richard Vaughan Williams – Rheolwr Lleihau Tanau Bwriadol

Rhagor o wybodaeth

Cyngor ar Ddiogelwch Coelcerthi

 

 

Diogelwch Tân Gwyllt

Byddai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru bob amser yn argymell i bobl fynd i arddangosfa tân gwyllt wedi'i threfnu. Cadwch yn ddiogel trwy weithredu'n unol â'r cod tân gwyllt, trwy ddilyn cyfarwyddiadau yn ofalus a thrwy sicrhau eich bod yn dilyn y cyfarwyddyd o ran cadw pellter diogel mewn perthynas â'r tân gwyllt yr ydych yn ei ddefnyddio.

"Bydd yr Heddlu a Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn gweithio'n agos gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i sicrhau y gallwn, gyda'n gilydd, gadw ein cymunedau'n ddiogel eleni. Mae'r camddefnydd o dân gwyllt yn peri pryder arbennig, yn ogystal â defnyddwyr amatur sy'n cael gafael ar dân gwyllt o safon broffesiynol ac yn eu defnyddio. Mae hyn yn creu risg enfawr i'n cymunedau, ac mae hefyd yn anghyfreithlon. Os penderfynwch ddefnyddio tân gwyllt, cadwch at y cod tân gwyllt a restrir ar ein gwefan, a gofalwch eich bod yn eu prynu gan adwerthwr dibynadwy – byddwch yn ddiogel, byddwch yn gyfreithlon."

Terri Harrison, Rhingyll yr Heddlu – Y Tîm Lleihau Tanau Bwriadol

Rhagor o wybodaeth

Diogelwch Tân Gwyllt
Dewis y tân gwyllt iawn
Ydy eich gardd yn ddigon mawr?
Lawrlwythwch Côd Noson Tân Gwyllt Sbarc (PDF, 1.5Mb)

 

Sbarc: Yn helpu plant i ddathlu mewn modd diogel

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi llunio deunydd addas i blant sy'n helpu i wneud y broses o ddysgu am Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt yn hwyl ac yn bleserus. 

Isod, mae gweithgareddau hwyliog a chyngor diogelwch y gellir eu lawrlwytho.

Lawrlwythwch

Lawrlwythwch Côd Noson Tân Gwyllt Sbarc (PDF, 1.5Mb)
Lliwio Calan Gaeaf Sbarc (PDF, 1.2Mb)
Lliwio Noson Tân Gwyllt Sbarc (PDF, 1Mb)