Dweud eich dweud!

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn eich gwahodd i rannu eich barn ar ein Cynllun Strategol 2022-2027 drafft a'n Cynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022-2023. Mae ein hymrwymiadau pum mlynedd a'n hamcanion Gwella a Llesiant yn cael eu datblygu i sicrhau ein bod yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i wella diogelwch a lles y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Rhowch eich barn am gyfle i ennill

Darllenwch ein Cynllun Strategol Drafft a'n Cynllun Gwella Busnes Blynyddol Drafft heddiw a rhowch eich barn er mwyn cael cyfle i ennill cerdyn rhodd Love2Shop gwerth £125.00 trwy lenwi ein holiadur ar-lein! (Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol)

Beth sy'n digwydd nesaf?

Defnyddir eich adborth i lunio'r Cynllun Strategol terfynol 2022-2027 a'r Cynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022-2023, y disgwylir iddo gael ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2022.

Bydd eich barn yn cael ei chasglu mewn adroddiad cryno. Bydd newidiadau sy'n codi o'r safbwyntiau a ddarperir yn cael eu cymeradwyo gan ein Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol, y Tîm Arweinyddiaeth Strategol a'r Awdurdod Tân, cyn eu cyhoeddi.

Mwy o wybodaeth

Os ydych chi eisiau unrhyw wybodaeth bellach am yr e-bost Ymgynghori hwn dweudeichdweud@tancgc.gov.uk

 

Pam rydyn ni'n ymgynghori?

Yn unol â'r canllawiau a nodir ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Dogfen Saesneg, PDF, 1.5Mb, Yn agor mewn ffenestr / tab newydd), mae'n ddyletswydd arnom i gael Cynllun Strategol a Chynllun Gwella Busnes Blynyddol ar waith sy'n sicrhau bod ni…

  • Gwneud cynnydd yn erbyn ein hamcanion;
  • Gwella ansawdd ein Gwasanaeth;
  • Gwella argaeledd gwasanaethau;
  • Lleihau anghydraddoldeb wrth gyrchu neu elwa o'n gwasanaethau;
  • Sicrhau datblygu cynaliadwy;
  • Gwella effeithlonrwydd;
  • Arloesi.


Dyma'ch Gwasanaeth Tân ac Achub ac rydym am glywed eich barn ar ein Ymrwymiadau a'n Amcanion Gwella a Lles arfaethedig, yr ydym yn hyderus y byddant yn ein galluogi i gyflawni ein dyletswyddau statudol a chyfrannu at ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

 

Dyddiad ymgynghori

Mae'r ymgynghoriad ar ein Cynllun Strategol 2022-2027 drafft a'n Cynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022-2023 ar agor am ddeg wythnos, gan gau ddydd Gwener, 03 Rhagfyr 2021.

Mae eich barn yn bwysig a gobeithiwn y byddwch yn ein helpu i lunio dyfodol y gwasanaeth tân ac achub a ddarperir i'r cymunedau yng nghanol a gorllewin Cymru.

Datganiad Cyhoeddi/Preifatrwydd

Rydym wedi ymrwymo i amddiffyn eich preifatrwydd pan ddefnyddiwch ein gwasanaethau. Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd Ymgynghori, yn esbonio sut rydyn ni'n defnyddio gwybodaeth amdanoch chi a sut rydyn ni'n amddiffyn eich preifatrwydd.

Mae'r arolwg yn ffordd o ddarganfod eich barn am ein Cynllun Corfforaethol drafft a'r Nodau Strategol a Amcanion Gwella a Llesiant yr ydym yn cynnig eu cynnal rhwng 2021 a 2022. Bydd y data a gesglir yn yr arolwg yn cael ei warchod yn unol â'r Data Cyffredinol. Deddf Rheoliadau Diogelu a Diogelu Data 2018.

Mae eich cyfranogiad yn hyn yn gwbl wirfoddol a gallwch dynnu'n ôl ar unrhyw adeg.

 

Dweud eich dweud