Cadwch yn Ddiogel y Gwanwyn hwn!

Gyda’r Gaeaf yn dod i ben, a’r Gwanwyn ar y gorwel, rydym yn draddodiadol yn gweld cynnydd yn nifer y tanau bwriadol ar draws ein rhanbarth. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ymatebodd ein diffoddwyr tân i 1445 o danau bwriadol, 1168 o danau glaswellt a 444 o danau sbwriel. Rydym am sicrhau eich bod chi yn mwynhau tywydd y Gwanwyn yn 2022 ac yn cydnabod yr effaith y gallai tanau o’r fath ei chael ar eu bywydau, yr amgylchedd a chymunedau.

Ymgyrch Dawnsglaw

Dylai pawb fod yn ymwybodol o’r risg uwch o danau gwyllt a thanau glaswelltir ar yr adeg hon o’r flwyddyn a dylai pobl ymddwyn yn ddiogel ac yn gyfrifol a dilyn y cod cefn gwlad. Yr amddiffyniad gorau rhag colled, difrod neu anaf oherwydd tanau gwyllt a thanau glaswelltir yw atal. Dyma rai awgrymiadau defnyddiol iawn a chyngor diogelwch y gallwch eu cymryd i wneud eich cartref yn llai deniadol i fyrgleriaeth tra byddwch i ffwrdd.

Mwy o wybodaeth

Ymgyrch Dawnsglaw

Lleihau Llosgi Bwriadol

Tanau Gwyllt / Tanau agored

Defnyddio pwlltân, chimineas a diogelwch llosgyddion gardd

Yn ystod y Gwanwyn, mae'n naturiol bod eisiau aros y tu allan yn hwyrach yn y nos, gan eistedd o amgylch pwlltân neu simnea gyda theulu neu ffrindiau. Dilynwch ein cynghorion diogelwch syml i gadw'n ddiogel y Gwanwyn hwn.

Mwy o wybodaeth

Diogelwch defnyddio pwlltân (Firepit)

Cyngor Diogelwch defnyddio Chiminea

Defnyddio Llosgyddion Gardd yn Ddiogel

Tân agored

Diogelwch dŵr

Gyda’r addewid o dywydd cynhesach a’n tymor gwyliau arferol, deallwn fod llawer ohonom yn cael ein temtio i fentro i nofio mewn dyfroedd agored neu i roi cynnig ar chwaraeon dŵr am y tro cyntaf. Dilynwch ein hawgrymiadau diogelwch syml i gadw'n ddiogel y Gwanwyn hwn.

Mwy o wybodaeth

Aros yn ddiogel ar y traeth

Nofio dŵr agored

Padl-fyrddio, caiacio a chanŵio

Neidio i mewn i ddŵr

Alcohol a pheryglon dŵr

Diogelwch Cefn Gwlad

Yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, mae gennym rai o'r golygfeydd syfrdanol mwyaf amrywiol yn y wlad. Hoffem gael eich help i'w gadw felly. Mae tywydd cynhesach a'r niferoedd cynyddol o bobl sy'n ymweld â chefn gwlad yn creu mwy o risg o dân. Wrth fynd o gwmpas dilynwch ein canllawiau syml i gadw'ch hun a'n cefn gwlad yn ddiogel.

Mwy o wybodaeth

Cyngor diogelwch pan yng nghefn gwlad

Cerdded ar yr arfordir

Tanau Gwyllt / Tanau agored