Cadwch yn Ddiogel y Gwanwyn hwn!

Mae'r gwanwyn wedi cyrraedd! Gyda mwy o oriau o olau dydd a nosweithiau goleuach ar y ffordd, dyma'r cyfle perffaith i ddechrau ar y tasgau hynny o amgylch y tŷ a'r ardd a oedd wedi cael eu gohirio yn ystod misoedd y gaeaf.

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, dyma hefyd atgoffa ffermwyr a thirfeddianwyr y bydd y ffenestr ar gyfer llosgi glaswellt dan reolaeth yn cau cyn hir, a bod yna ofyniad cyfreithiol arnynt i wneud hyn yn ddiogel a llenwi cynllun rheoli, sydd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru, cyn llosgi.

“Rydym am weithio gyda'n cymunedau, ein ffermwyr a'n tirfeddianwyr i rannu ein gwybodaeth a'n dealltwriaeth o'r effaith y mae tanau bwriadol a thanau damweiniol yn ei chael ar ein cymunedau. Rydym yn deall y gall llosgi dan reolaeth gael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd, gan greu bioamrywiaeth ac ecosystem gynaliadwy, ac rydym ar gael i roi cyngor am ddim ar sut i fynd ati i wneud hyn yn ddiogel."

Dywedodd Peter Greenslade, Pennaeth Corfforaethol Rheoli Risg Gymunedol:

 

Ymgyrch Dawnsglaw

Dylai pawb fod yn ymwybodol o'r risg uwch o danau gwyllt a thanau glaswellt ar yr adeg hon o'r flwyddyn, a dylai pobl ymddwyn mewn modd diogel a chyfrifol a dilyn y cod cefn gwlad. Y dull gorau o amddiffyn rhag colled, difrod neu anaf oherwydd tanau gwyllt a thanau glaswellt yw trwy eu hatal.

Dywedodd Richie Vaughan-Williams, y Rheolwr Lleihau Tanau Bwriadol:

Mae cydweithredu a gweithio mewn partneriaeth wedi bod yn eithriadol o effeithiol, a gwelwyd canlyniadau cadarnhaol a gostyngiad sylweddol yn nifer y tanau mwy ar hyd a lled Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni gadw'r gwaith o atal tanau gwyllt ar yr agenda o hyd.

Mwy o wybodaeth

Ymgyrch Dawnsglaw

Lleihau Llosgi Bwriadol

Tanau Gwyllt / Tanau agored

Defnyddio pwlltân, chimineas a diogelwch llosgyddion gardd

Yn ystod y Gwanwyn, mae'n naturiol bod eisiau aros y tu allan yn hwyrach yn y nos, gan eistedd o amgylch pwlltân neu simnea gyda theulu neu ffrindiau. Dilynwch ein cynghorion diogelwch syml i gadw'n ddiogel y Gwanwyn hwn.

Mwy o wybodaeth

Diogelwch defnyddio pwlltân (Firepit)

Cyngor Diogelwch defnyddio Chiminea

Defnyddio Llosgyddion Gardd yn Ddiogel

Tân agored

Diogelwch dŵr

Gyda’r addewid o dywydd cynhesach a’n tymor gwyliau arferol, deallwn fod llawer ohonom yn cael ein temtio i fentro i nofio mewn dyfroedd agored neu i roi cynnig ar chwaraeon dŵr am y tro cyntaf. Dilynwch ein hawgrymiadau diogelwch syml i gadw'n ddiogel y Gwanwyn hwn.

Mwy o wybodaeth

Aros yn ddiogel ar y traeth

Nofio dŵr agored

Padl-fyrddio, caiacio a chanŵio

Neidio i mewn i ddŵr

Alcohol a pheryglon dŵr

Diogelwch Beiciau Modur

Mae'r gwanwyn wedi cyrraedd gyda'r haul yn tywynnu a thywydd sych, a dyma'r adeg berffaith i dynnu eich dillad lledr o'r cwpwrdd a mynd ar gefn eich beic modur am y tro cyntaf eleni. Fodd bynnag, gyda 22% o'r marwolaethau ar y ffyrdd yng Nghymru yn ymwneud â beicwyr modur, mae angen i ni leihau'r ffigurau hyn er mwyn atal digwyddiadau marwol ac anafiadau difrifol i feicwyr modur a'u teithwyr. 

 

Mwy o wybodaeth

Beicwyr modur

Diogelwch Cefn Gwlad

Yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, mae gennym rai o'r golygfeydd syfrdanol mwyaf amrywiol yn y wlad. Hoffem gael eich help i'w gadw felly. Mae tywydd cynhesach a'r niferoedd cynyddol o bobl sy'n ymweld â chefn gwlad yn creu mwy o risg o dân. Wrth fynd o gwmpas dilynwch ein canllawiau syml i gadw'ch hun a'n cefn gwlad yn ddiogel.

Mwy o wybodaeth

Cyngor diogelwch pan yng nghefn gwlad

Cerdded ar yr arfordir

Tanau Gwyllt / Tanau agored