Dweud eich dweud!

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn eich gwahodd i rannu eich barn am ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol Drafft 2023-2024. Mae ein Hamcanion Gwella a Llesiant yn cael eu datblygu i sicrhau ein bod yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i wella diogelwch a llesiant y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Fersiynau Amgen

Mae’n dogfennu ar gael mewn fformatau hygyrch. Os hoffech gael yr wybodaeth hon mewn fformat neu iaith amgen, gan gynnwys ar ffurf sain, cysylltwch â ni ar: 0370 6060699 neu drwy e-bost: post@tancgc.gov.uk.

Cyfle i ennill

Darllenwch ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol Drafft heddiw, a dweud eich dweud er mwyn cael cyfle i ennill cerdyn rhodd Love2Shop gwerth £100.00 trwy lenwi ein holiadur ar-lein isod! (Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol)

Pam yr ydym yn ymgynghori?

 

Yn unol â'r canllawiau a nodir ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, yn agor mewn ffenestr/tab newydd), mae'n ddyletswydd arnom i gael Cynllun Strategol a Chynllun Gwella Busnes Blynyddol ar waith sy'n sicrhau ein bod …

  • Yn gwneud cynnydd yn unol â'n hamcanion;
  • Yn gwella ansawdd ein Gwasanaeth;
  • Yn gwella argaeledd gwasanaethau;
  • Yn lleihau anghydraddoldeb o ran cyrchu ein gwasanaethau neu elwa arnynt;
  • Yn sicrhau datblygu cynaliadwy;
  • Yn gwella effeithlonrwydd;
  • Yn arloesi.

Eich Gwasanaeth Tân ac Achub chi yw hwn, ac rydym am glywed eich barn am ein Hamcanion Gwella a Llesiant arfaethedig. Rydym yn hyderus y byddant yn ein galluogi i gyflawni ein dyletswyddau statudol a chyfrannu at ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Dyddiad ymgynghori

Bydd yr ymgynghoriad ynghylch ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol Drafft 2023-2024 yn agored am ddeg wythnos, ac yn cau ddydd Gwener 06 Rhagfyr 2022.

Mae eich barn yn bwysig i ni, a gobeithiwn y byddwch yn ein helpu i lunio dyfodol y gwasanaeth tân ac achub a ddarperir i gymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru.

 

Beth sy’n digwydd nesaf?

Defnyddir eich adborth i lunio'r Cynllun Gwella Busnes Blynyddol 2023-2024 terfynol, a fydd yn cael ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2023.

Bydd eich safbwyntiau'n cael eu coladu i lunio adroddiad cryno. Bydd newidiadau sy'n deillio o'r safbwyntiau a gesglir yn cael eu cymeradwyo gan ein Tîm Arweinyddiaeth Weithredol, ein Tîm Arweinyddiaeth Strategol a'r Awdurdod Tân cyn cael eu cyhoeddi.

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech ragor o wybodaeth am yr Ymgynghoriad hwn, anfonwch neges e-bost at haveyoursay@mawwfire.gov.uk.

Datganiad Cyhoeddi/Preifatrwydd

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau. Mae Hysbysiad Preifatrwydd yr Ymgynghoriad yn egluro'r modd y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth amdanoch, a'r modd y byddwn yn diogelu eich preifatrwydd.

Mae'r arolwg yn ffordd o ddarganfod eich barn am ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol yn ogystal â'r Nodau Gwella a Llesiant yr ydym yn bwriadu eu cyflawni rhwng 2023 a 2024. Bydd y data a gesglir yn yr arolwg yn cael eu diogelu yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data a Deddf Diogelu Data 2018.


Mae eich cyfranogiad yn gwbl wirfoddol, a gallwch dynnu'n ôl unrhyw bryd.