Fel Gwasanaeth, rydym ni eisoes wedi arbed £9 miliwn - bron i 20% o’n cyllideb ni ers 2006.

Gallai arbedion yn y dyfodol effeithio ar y modd rydym ni’n darparu ein gwasanaethau a gallent gael goblygiadau i ddiogelwch ein cymunedau.

Yn yr adran ymroddedig hon o’n gwefan, rydym ni wedi amlinellu’r arbedion a gyflawnwyd gennym eisoes, ac rydym ni wedi nodi rhai o’r sialensiau y gallem ni eu hwynebu yn y dyfodol.

Hoffem eich gwahodd chi i gyfranogi yn y ddadl, i rannu eich barnau ar werth ein gwasanaethau i chi, ac i awgrymu beth ddylem ni wneud i’w diogelu nhw. Medrwch wneud hyn trwy gyfranogi yn ein harolwg ar-lein​.

Dros y deng mlynedd diwethaf rydym wedi arbed £9 miliwn, sy'n gyfystyr â 20% o arbedion effeithlonrwydd yn ein cyllideb gyffredinol. Gwnaethpwyd yr arbedion hyn trwy newid y ffordd y mae rhai o'ch gorsafoedd yn cael eu staffio, a thrwy fireinio rhai o'n prosesau busnes. Hyd yma, rydym wedi gallu gwneud arbedion heb effeithio'n negyddol ar y gwasanaethau a ddarparwn.

Ni ellir osgoi'r ffaith ein bod yn wynebu dyfodol ariannol mwy heriol fyth. Gwyddom y bydd yn rhaid i ni, a ninnau'n wasanaeth sector cyhoeddus, chwarae ein rhan trwy chwilio am fwy o arbedion effeithlonrwydd. Gwyddom hefyd y gallai hyn olygu gwneud rhai penderfyniadau anodd.

Er 2006, mae cyfanswm o 102 o swyddi mewn gorsafoedd (27%) wedi'u dileu o'r sefydliad (heb ddiswyddiadau). Cyflawnwyd hyn trwy newidiadau i'r systemau staffio mewn gwahanol orsafoedd tân, ac mae'r arbedion effeithlonrwydd hyd yma'n werth £3,630,000. Mae mwy o arbedion effeithlonrwydd wedi'u cyflawni trwy leihau nifer y staff yn ganolog, gan arbed cyfanswm o £1,971,000, sydd wedi arwain at leihau nifer y swyddi uwch-reolwyr a rheolwyr canol 34%, a newidiadau i brosesau a gweithdrefnau busnes sy'n gyfystyr â £3,416,000.

Cyflawnwyd y rhain trwy dri ymarfer mawr. Ym 2008, cyflawnwyd adolygiad cynhwysfawr o bob llinell gyllideb, gyda chyfranogiad llawn gan Aelodau'r Awdurdod Tân, er mwyn dod o hyd i arbedion effeithlonrwydd. Wedi hyn, rhwng 2009 a 2011, cynhaliwyd adolygiad sylfaenol a chadarn o strwythurau a pholisïau pob adran, trwy Raglen Adolygu'r Gwasanaeth. Ac, ar hyn o bryd, mae adolygiad llawn o'r gwasanaeth yn seiliedig ar dystiolaeth yn cael ei gynnal, gan ganolbwyntio ar feysydd a phatrymau risg, y ffordd y mae dylanwadau allanol yn effeithio ar y gwasanaeth, a darparu’r gwerth gorau ymhob adran.

Hoffem wybod a ydych yn credu bod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn darparu gwerth da am arian. Bydd eich adborth yn helpu i lunio dyfodol eich Gwasanaeth Tân ac Achub.

Rydym am wneud yn siwr bod pawb yn cael y gwasanaeth gorau posibl. Defnyddir yr arolwg hwn i roi gwybodaeth i ni am broffil y gymuned yr ydym yn ymgysylltu â hi, a hynny er mwyn ein cynorthwyo i deilwra ein gwasanaethau yn briodol.

Mae’r ffurflen yn ddienw ac yn gyfrinachol, felly ni fydd modd eich adnabod o unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhoi.

Os hoffech gael yr holiadur hwn mewn gwahanol iaith / fformat, ffoniwch: 0800 169 1234