Mae'r rhaglen wedi'i rhannu rhwng maes hyfforddi'r orsaf dân a'r ystafell ddosbarth. Mae llawer o'r gwaith yn ymarferol lle mae cadetiaid yn dysgu sgiliau ymarferol fel dadrolio pibellau a gosod ysgolion dringo, Ymwybyddiaeth Diogelwch Tân, a gweithgareddau i ddatblygu sgiliau meddal, fel gwaith tîm, datrys problemau a chyfathrebu.

Disgwylir i Gadetiaid Tân fynychu noson dril wythnosol yn eu Gorsaf Dân leol.  Yn ogystal â gweithgareddau wythnosol yn eu Huned Gadetiaid leol, bydd Cadetiaid yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol megis helpu i olchi ceir mewn gorsafoedd, diwrnodau agored a chodi arian ar gyfer elusennau lleol a chenedlaethol.  Bydd Cadetiaid Tân yn fodelau rôl ifanc yn eu cymuned trwy gefnogi mentrau lleol a chynrychioli'r Gwasanaeth mewn digwyddiadau cenedlaethol, ehangach.

Mae Rhaglen y Cadetiaid Tân yn cynnwys:

 • Driliau Ymladd Tân Ymarferol
 • Ymwybyddiaeth Diogelwch Tân
 • Ymwybyddiaeth Diogelwch Ffyrdd
 • Ymwybyddiaeth Diogelwch Dŵr
 • Ymwybyddiaeth Cymorth Cyntaf
 • Gweithgareddau Adeiladu Tîm
 • Ymgysylltu â'r Gymuned
 • Codi arian

Bydd Hyfforddwyr Cadetiaid Tân Gwirfoddol yn darparu cefnogaeth a byddant yn ymgysylltu ac yn addysgu pobl ifanc yn weithredol.  Bydd Hyfforddwyr Gwirfoddol yn gweithredu fel modelau rôl cadarnhaol a byddant yn helpu i gefnogi cyflwyno rhaglen o weithgareddau (ystafell ddosbarth, gweithgareddau'r iard ddrilio, adeiladu tîm, codi arian ac ati) ac yn mynychu digwyddiadau cyhoeddus sy'n cynrychioli'r Gwasanaeth.

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o ddatblygu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy ac ennill profiad gwerthfawr.  Mae Rhaglen y Cadetiaid Tân yn gwneud gwahaniaeth anhygoel i bobl ifanc ac mae Hyfforddwyr Gwirfoddol yn helpu i wneud i hyn ddigwydd.

Mae'n ofynnol i Hyfforddwyr Gwirfoddol ymrwymo i fynychu nosweithiau rheolaidd yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau achlysurol yn ystod y tymor.

Pa sgiliau a phrofiad sydd eu hangen arnoch?

Nid oes angen i'n Gwirfoddolwyr Cadetiaid Tân fod â phrofiad o weithio gyda phobl ifanc, dim ond angerdd am helpu i newid bywyd person ifanc er gwell.  Mae rhai gofynion ymarferol y bydd angen i bob Hyfforddwr Gwirfoddoli eu bodloni:

 • Bod yn 18 oed neu'n hŷn
 • Bydd angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) ar gyfer GDG Manwl gyda rhestrau Gwahardd Plant ar gyfer y rôl hon.
 • Cyflwyniad i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
 • Diogelu
 • Cyflwyniad i weithio gyda Chadetiaid Tân a phobl ifanc
 • Cwrs Hyfforddi Goruchwylio Ieuenctid ar Iard Ddrilio

Mae'r Rhaglen Cadetiaid Tân yn rhedeg yn:

Rhanbarth y Gogledd (Sir Ceredigion a Sir Powys):

 • Y Drenewydd
 • Abercraf

Rhanbarth y De (Sir Abertawe a Sir Castell-nedd Port Talbot):

 • Blaendulais
 • Dyffryn Aman
 • Gorseinon