Rôl Hyfforddwr Cadetiaid Tân

Mae Hyfforddwyr Cadetiaid Tân yn cynorthwyo ac yn cefnogi cyflwyno’r Rhaglen Gwobrwyo Cadetiaid Tân, sy’n cynnwys sesiynau ymarferol ac ystafell ddosbarth.

Nid oes angen i'n Gwirfoddolwyr Cadetiaid Tân fod â phrofiad o weithio gyda phobl ifanc, dim ond angerdd am helpu i newid bywyd person ifanc er gwell.  Mae rhai gofynion ymarferol y bydd angen i bob Hyfforddwr Gwirfoddoli eu bodloni:

 • Bod yn 18 oed neu'n hŷn
 • Bydd angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) ar gyfer GDG Manwl gyda rhestrau Gwahardd Plant ar gyfer y rôl hon.
 • Cyflwyniad i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
 • Diogelu
 • Cyflwyniad i weithio gyda Chadetiaid Tân a phobl ifanc
 • Cwrs Hyfforddi Goruchwylio Ieuenctid ar Iard Ddrilio

Beth fyddaf yn ei wneud fel Hyfforddwr Cadetiaid Tân?

 • Cynorthwyo a chefnogi'r gwaith o gyflwyno'r Rhaglen Wobrwyo Cadetiaid Tân, sy'n cynnwys gwaith ymarferol ac yn yr ystafell ddosbarth.
 • Cefnogi Arweinydd y Cadetiaid a'r Dirprwy Hyfforddwyr i gyflawni'r rhaglen cadetiaid tân.
 • Gweithgareddau'r iard ddrilio - Driliau sgwad, pibellau, a driliau ysgol
 • Bod yn esiampl dda i bobl ifanc
 • Gweithredoedd Cymdeithasol

Pa sgiliau, profiad a rhinweddau sydd eu hangen arnoch?

 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Gweithio'n dda fel rhan o dîm
 • Yn rhagweithiol ac yn gallu gweithio gan ddefnyddio eich menter eich hun.
 • Sgiliau cadw amser a threfnu ardderchog
 • Y gallu i gefnogi, annog ac ysgogi pobl ifanc.
 • Y gallu i feithrin perthnasoedd cadarnhaol gyda phobl ifanc.
 • Profiad o gyflwyno gwybodaeth i grwpiau o bobl
 • Ymrwymiad a dibynadwyedd

Gwybodaeth a Phrofiad Dymunol

 • Profiad o arwain tîm
 • Profiad o weithio gyda phlant neu bobl ifanc heriol
 • Profiad o helpu i gynllunio a/neu gyflwyno sesiynau gweithgaredd i bobl ifanc.
 • Dealltwriaeth o'r materion a'r heriau y gallai pobl ifanc fod yn eu hwynebu.
 • Dealltwriaeth o sefydlu a chynnal ffiniau wrth weithio gyda phobl ifanc
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelu
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch tân
 • Ymwybyddiaeth o Gymorth Cyntaf

Pa sgiliau y gallaf eu dysgu a'u datblygu?

 • Dealltwriaeth o'r Gwasanaeth Tân
 • Sgiliau cyfathrebu
 • Gwaith tîm
 • Arweinyddiaeth

Cymorth a Hyfforddiant

 • Bydd angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) ar gyfer GDG Manwl gyda rhestrau Gwahardd Plant ar gyfer y rôl hon.
 • Ymsefydlu
 • Hyfforddiant Diogelu
 • Cwrs hyfforddi Goruchwylio'r Iard Ddrilio – Codi a Chario ac Iechyd a Diogelwch wrth weithio gyda phobl ifanc ar yr iard ddrilio.

Ymrwymiad Amser

 • O leiaf 1 diwrnod yr wythnos am 2 - 3 awr yn ogystal â phenwythnosau achlysurol.

Gwisg

 • Darperir gwisg, Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) a Dillad Gwaith