Polisi Preifatrwydd

Datganiad hygyrchedd ar gyfer gwefan Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan ac felly rydym wedi ymgorffori technoleg gynorthwyol (ReachDesk) i wella ei hygyrchedd.

Mae hyn yn golygu y dylech allu gwneud y canlynol:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbynnedd a ffontiau.
 • chwyddo mewn heb i'r testun gael ei golli oddi ar y sgrin.
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig.
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais.
 • defnyddio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin.

Er mwyn gallu ei ddeall, rydym hefyd wedi gofalu bod testun y wefan mor syml â phosibl.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon?

Gwyddom nad yw rhai rhannau o'r wefan yn gwbl hygyrch:

 • mae yna rywfaint o gyferbynnedd gwael yn bodoli rhwng lliwiau'r cefndir a'r blaendir
 • nid yw rhai tudalennau ac atodiadau wedi'u hysgrifennu'n glir
 • nid yw elfennau rhai penawdau yn gyson
 • nid yw teitlau rhai tudalennau yn unigryw
 • nid yw labeli rhai ffurflenni yn unigryw
 • nid oes gan rai delweddau destun amgen priodol
 • nid yw peth testun cyswllt yn disgrifio diben y ddolen
 • nid yw'r mwyafrif o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenydd sgrin
 • nid oes gan ffrydiau fideo na chofnodion cyfarfodydd, megis fideos ein Hawdurdod Tân, gapsiynau

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes arnoch angen gwybodaeth o'r wefan hon mewn fformat gwahanol, er enghraifft PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddeall, recordiad sain neu Braille, anfonwch neges e-bost atom: mail@mawwfire.gov.uk.

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi cyn pen 10 diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd o ran y wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych yn credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, anfonwch neges e-bost atom: mail@mawwfire.gov.uk

Mae'n bosibl y byddwch yn dod o hyd i ambell PDF nad yw wedi'i gywiro eto. Os felly, rhowch wybod i ni fel y gallwn gymryd camau.

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn fodlon ar y modd yr ydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni'n bersonol

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfnewid testun ar gyfer pobl F/fyddar, pobl trwm eu clyw, neu bobl â nam ar y lleferydd.

Mae gan ein swyddfeydd ddolenni anwytho clywedol, neu os hoffech gysylltu â ni cyn eich ymweliad, gallwn drefnu cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Sut i gysylltu â ni

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfedd

Mae'r wefan yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, a hynny oherwydd y diffyg cydymffurfedd a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Diffyg cydymffurfedd â'r rheoliadau hygyrchedd

 • Mae yna rywfaint o gyferbynnedd gwael yn bodoli rhwng lliwiau ar draws tudalennau. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 AA 1.4.3
 • Nid oes gan rai delweddau destun amgen, felly ni all pobl sy'n defnyddio darllenydd sgrin gyrchu'r wybodaeth. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 A F30. Rydym yn bwriadu ychwanegu testun amgen ar gyfer pob delwedd. Pan fyddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd, byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o ddelweddau yn bodloni safonau hygyrchedd.
 • Mewn rhai achosion, mae yna ddelweddau ar ein gwefan sy'n cynnwys testun y mae'n ofynnol i'r defnyddiwr ei ddarllen er mwyn deall y cyd-destun. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 AA 1.4.5. Rydym 'nawr yn cynnal ymarfer i ddisodli'r delweddau hyn a sicrhau bod y cynnwys testunol wedi'i leoli ar y dudalen yn rhan o'r cynnwys ehangach.
 • Mae gan rai dogfennau Office a PDF deitl dogfen gwag, ac nid yw rhai o'r ffigurau a delweddau mewn dogfennau PDF yn cynnwys testun amgen. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 A F25 ac WCAG 2.1 A F65. Bydd teitlau yn cael eu rhoi i ddogfennau, a bydd ffigurau a delweddau yn cynnwys testun amgen.
 • Rhaid i ddogfennau PDF gael eu tagio i fod yn hygyrch wrth ddefnyddio darllenwyr sgrin. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 A 1.3.1. Bydd dogfennau PDF yn cael eu tagio.
 • Nid oes gan bob PDF y briodoledd iaith i nodi iaith y dudalen. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 A 3.1.1. Bydd yr iaith yn cael ei gosod trwy ddefnyddio 'Document Properties' yn Acrobat. Mae hyn yn caniatáu i ddarllenwyr sgrin ynganu geiriau'n gywir.
 • Rhaid i elfennau iframe a frame feddu ar briodoledd teitl. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 A 2.4.1. Bydd priodoledd teitl neu label ARIA yn cael ei ychwanegu at bob elfen iframe a frame (e.e. teitl=’Dyma deitl neu ddiben yr iframe’).
 • Dylai labeli meysydd ffurflenni fod yn unigryw ar dudalen neu wedi'u hamgáu mewn set o feysydd ac iddi allwedd sy'n gwneud y label yn unigryw. Mae hyn yn berthnasol i ddwy ddogfen chwilio'r safle. Mae hyn yn methu WCAG 2.1 AA 2.4.6. Set o feysydd neu labeli i gael eu hychwanegu. Mae ychwanegu set o feysydd ag allwedd yn gwahaniaethu rhwng y rheolyddion am fod testun yr allwedd yn cael ei gyhoeddi ochr yn ochr â thestun y label.

O ganlyniad i'r materion hygyrchedd a nodir, a chan fod y cymorth ar gyfer y System Rheoli Cynnwys a ddefnyddiwn i gynnal y wefan hon, ar fin dod i ben, mae'r Gwasanaeth wedi comisiynu gwaith i gynhyrchu gwefan newydd, a fydd yn cychwyn ddechrau 2023. Rhagwelir y bydd y wefan newydd wedi cael ei datblygu ac yn fyw erbyn 31 Rhagfyr 2023; fodd bynnag, hyd nes y bydd y Gwasanaeth yn penodi contractwyr allanol, ni allwn warantu hyn.

Yn y cyfamser, rydym wrthi'n adolygu'r wefan hon yn ei chyfanrwydd er mwyn cywiro cynifer o'r problemau hygyrchedd â phosibl tra bo gwefan newydd yn cael ei datblygu.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Dogfennau PDF a dogfennau eraill

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym ddogfennau PDF sy'n cynnwys gwybodaeth am y modd y gall defnyddwyr gyrchu ein gwasanaethau, ynghyd â ffurflenni a gyhoeddir ar ffurf dogfennau Word. Erbyn mis Medi 2020, rydym yn bwriadu naill ai cywiro'r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni gywiro dogfennau PDF na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd a gyhoeddwn yn bodloni'r safonau hygyrchedd.

Beth yr ydym yn ei wneud i wella hygyrchedd?

O ganlyniad i'r materion hygyrchedd a nodir, a chan fod y cymorth ar gyfer y System Rheoli Cynnwys a ddefnyddiwn i gynnal y wefan hon, ar fin dod i ben, mae'r Gwasanaeth wedi comisiynu gwaith i gynhyrchu gwefan newydd, a fydd yn cychwyn ddechrau 2023. Rhagwelir y bydd y wefan newydd wedi cael ei datblygu ac yn fyw erbyn 31 Rhagfyr 2023; fodd bynnag, hyd nes y bydd y Gwasanaeth yn penodi contractwyr allanol, ni allwn warantu hyn.

Er mwyn parhau i wella ein cydymffurfedd â'r rheoliadau hygyrchedd ar y wefan hon yn y cyfamser, rydym 'nawr yn defnyddio nifer o offer ar-lein i fonitro ein perfformiad, gan gynnwys:

Gwirydd Hygyrchedd

Google Lighthouse

Rydym wrthi'n ystyried cyhoeddi dogfennau yn y dyfodol mewn fformat HTML yn hytrach na PDF, lle bo hynny'n bosibl.

Bwriadwn gywiro cynifer â phosibl o'r materion hygyrchedd a nodwyd tra bo'r gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu gwefan newydd ein Gwasanaeth.

Paratoi'r Datganiad Hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 7 Rhagfyr 2022, a chafodd ei adolygu ddiwethaf ar 7 Rhagfyr 2022.

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf gan y Tîm Monitro Hygyrchedd yng Ngwasanaeth Digidol y Llywodraeth rhwng 16 Medi 2022 a 2 Tachwedd 2022.