Polisi Preifatrwydd

© Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, cedwir pob hawl. Gwaherddir atgynhyrchu unrhyw eitemau sydd wedi'u cynnwys ar y wefan hon neu sy'n cysylltu â'r wefan hon heb gydsyniad Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd pawb sy'n ymweld â'r wefan a thudalennau gwe cysylltiedig. Nid yw Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn dal nac yn storio'n barhaol gwybodaeth am ddefnyddwyr, heblaw'r wybodaeth a gynhyrchir yn awtomatig gan y system ac fe'i defnyddir ar gyfer gwerthuso a gwella yn unig.

Pan ofynnir am unrhyw wybodaeth bersonol, fel enw, cyfeiriad, rhif ffôn, ac ati, dim ond i ddarparu'r gwasanaeth i chi yn uniongyrchol y bydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio. O dan Ddeddf Diogelu Data 1998, mae gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu gwybodaeth a gesglir oddi wrth ymwelwyr â'r wefan. Mae rhai gwasanaethau'n gofyn am gasglu a phrosesu gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau effeithlon. Nid ydym ond yn casglu'r data gofynnol oddi wrth ymwelwyr, ac yn cadw’r data am yr amser mwyaf sy'n ofynnol i gyflawni'r gwasanaeth yn unig. Mae'r holl wybodaeth a gesglir yn cael ei storio'n ddiogel yng nghronfeydd data Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, a'i phrosesu'n fewnol.

Ni fydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru o dan unrhyw amgylchiadau yn rhentu nac yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon heb eich caniatâd.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi ymgorffori yn y wefan amryw ddolenni ar gyfer gwefannau nad ydynt yn cael eu rheoli gennym ni, ac mae gan y gwefannau hyn eu Polisi Preifatrwydd unigol eu hunain. Argymhellir yn gryf eich bod yn darllen ac yn gwirio eu telerau cyn darparu unrhyw wybodaeth bersonol ar eu gwefannau.

Rydym ni yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn croesawu unrhyw sylwadau sy'n ymwneud â'r Polisi Preifatrwydd hwn – defnyddiwch ein tudalen Cysylltu â Ni