Mae Diffoddwyr Tân ar alwad yn rhan hanfodol o'r rhwydwaith gwasanaethau brys.

Chris Davies QFSM, Prif Swyddog Tân

Maent yn aml wedi dewis gyrfa y tu allan i'r gwasanaeth tân, ond maent hefyd yn dymuno gwasanaethu eu cymuned fel diffoddwr tân, yn barod i ymateb i argyfyngau, atal digwyddiadau tân ac achub rhag digwydd ac amddiffyn pobl ac eiddo ar draws canolbarth a gorllewin Cymru.

Mae'r gyfres o fideos isod yn helpu i roi gwell dealltwriaeth o'r rôl ac yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth bwysig i helpu'r rhai sy'n gwneud cais am y rôl yn ogystal â chyfweliadau ysbrydoledig gyda'r rhai sydd eisoes yn cyflawni'r rôl ledled Cymru.

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar-alwad ar ddiffoddwyr tân ar draws ein holl Gorsafoedd Tân ac eithrio:

Ardal Reoli Sir Gaerfyrddin
Gorsaf Dân Rhydaman
Gorsaf Dân Llanymddyfri
Gorsaf Dân Llanelli
Gorsaf Dân Llandysul
Gorsaf Dân Y Tymbl

Ardal Reoli Sir Benfro
Gorsaf Dân Dinbych-y-pysgod
Gorsaf Dân Doc Penfro

Ardal Reoli Powys
Gorsaf Dân Llanfyllin
Gorsaf Dân Machynlleth​
Gorsaf Dân​ Y Drenewydd
Gorsaf Dân​ Y Trallwng
Gorsaf Dân​ Llandrindod

Ardal Reoli Abertawe
Gorsaf Dân Gorseinon
Gorsaf Dân Treforys

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch orsaf leol, neu'r tīm recriwtio ar 01267 226832 neu humanresources@mawwfire.gov.uk

CAIS I DDYCHWELYD I GYFLOGAETH (AR ALWAD YN UNIG)
Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer. Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Cysylltwch â'r tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth, a hynny trwy ffonio 01267 226832 neu anfon neges e-bost i humanresources@mawwfire.gov.uk

Croeso i'r Gwasanaethau Tân ac Achub yngh Nghymru

Dysgwch fwy am y Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru a'r gwaith y maent yn ei wneud.

A allech chi fod yn Ddiffoddwyr Tân Ar Alwad?

Dysgwch fwy am rôl Diffoddwyr Tân y System ar Ddyletswydd yn ôl Galw neu'r Diffoddwyr Tân Ar Alwad. Mae’r Diffoddwyr Tân hyn yn darparu gwasanaeth tân ac argyfwng hanfodol a buddiol ar gyfer eu cymunedau. Darparant y gwasanaeth hwn ar sail ran-amser ac yn aml, bydd ganddynt gyflogaeth lawn-amser arall.  Mae eu rôl yn cwmpasu mwy na diffodd tanau – maent yn gweithio yn y gymuned hefyd i gadw preswylwyr yn ddiogel.

Beth fydd ei angen arnoch i fod yn Ddiffoddwr Tân System Dyletswydd Rhan Amser (RDS) / Ar Alwad?

Edrychwch ar restr o'r 10 peth pwysicaf y mae angen i chi eu gwybod i'ch helpu i benderfynu a yw rôl Diffoddwr Tân y System ar Ddyletswydd yn ôl Galw/Ar Alwad yn addas i chi.

Sut mae Diffoddwyr Tân Ar Alwad yn cael eu gwerthfawrogi yn eu cymunedau?

Mae ein Diffoddwyr Tân ar Ddyletswydd yn ôl Galw/Ar Alwad yn aelodau gwerthfawr ac uchel eu parch yn eu cymunedau. Yn aml iawn, bydd y diffoddwyr tân hyn wedi tyfu i fyny yn y cymunedau y maen nhw'n eu gwasanaethu a gall fod ganddynt deuluoedd sy'n tyfu i fyny yn y cymunedau hynny - ac mae hon yn ffordd iddynt roi rhywbeth yn ôl i gymdeithas. Yn ogystal â byw neu weithio yn y gymuned, byddant yn rhan ohoni ac yn ei gwarchod hefyd.

Sut a pham mae cyflogwyr lleol yn helpu’r Gwasanaethau tân ac Achub?

Fel cyflogwr lleol, gallwch chi gefnogi eich cymuned trwy drafod rôl Diffoddwyr Tân y System ar Ddyletswydd yn ôl Galw/Ar Alwad gyda'ch staff ac, os bydd hynny'n briodol, eu rhyddhau o'r gwaith ar ddyddiau ac amseroedd y cytunwyd arnynt ymlaen llaw, er mwyn ymateb i alwadau brys.

Sut mae Diffoddwyr Tân Ar Alwad yn cael eu gwerthfawrogi gan y Gwasanaethau Tân ac Achub?

Fel un o'n Diffoddwyr Tân y System ar Ddyletswydd yn ôl Galw/Ar Alwad, byddech yn derbyn nifer o fuddion - gwyliwch y fideo hwn i gael rhagor o wybodaeth.

Beth mae bod yn Ddiffoddwyr Tân Ar Alwad yn ei olygu?

A oes diddordeb gennych chi mewn dod yn Ddiffoddwr Tân y System ar Ddyletswydd yn ôl Galw/Ar Alwad? Gwyliwch y fideo hwn i gael rhagor o wybodaeth.

A ydych chi'n byw neu'n gweithio o fewn 8-10 munud i'ch Gorsaf dân leol? Os ydych, allech chi fod yn ddiffoddwr tân ar alwad. Cysylltwch â'r tim recriwtio ar 0370 6060 699

Bydd Diffoddwyr Tân a staff Diogelwch Tân Cymunedol o'r Gwasanaeth nawr yn ymweld ag eiddo domestig i ddarparu cyngor diogelwch cartref a byddant yn cyflenwi ac yn gosod larwm mwg yn rhad ac am ddim, lle bo hynny'n briodol.

Y gwiriadau hyn yw conglfaen y rôl ragweithiol y mae'r Gwasanaeth bellach yn ei mabwysiadu yn ei ymdrech i leihau marwolaethau ac anafiadau a achosir gan danau damweiniol.

Cefnogir darparu larymau mwg ac eitemau diogelwch cartref eraill gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gan gyllid gan Lywodraeth Cymru.