Barod am y sialens?

Mae gweithio i’r gwasanaeth tân ac achub yn rôl sy’n cael ei pharchu yn y gymuned. Rydym yn dibynnu ar dîm o bobl gyda chyfuniad o sgiliau a phrofiad, i ddarparu gwasanaeth rheng flaen effeithiol ac i wneud ein hardal yn fwy diogel rhag tân.

Er mwyn cael eich ystyried, bydd angen i chi:

  • dangos eich bod yn rhannu ein gwerthoedd craidd
  • bod yn barod i ymrwymo i lefel yr hyfforddiant a'r ffitrwydd sy'n ofynnol i fodloni gofynion heriol y rôl.
Swyddi gwag cyfredol
Ar hyn o bryd nid ydym yn recriwtio

Y broses ddethol

Mae'r broses ddethol yn sicrhau ein bod yn recriwtio'r bobl iawn sydd â'r sgiliau a'r agweddau cywir. Mae hefyd yn asesu eich ffitrwydd, eich galluoedd corfforol a meddyliol, eich rhinweddau personol a'ch gwytnwch.

Mae'r broses yn cynnwys:

  • Profion ffitrwydd
  • Profion corfforol sy'n gysylltiedig â rôl
  • Cyfweliad
  • Meddygol

Os byddwch chi'n pasio cam olaf y broses ddethol, byddwch chi'n cael cynnig lle ar ein rhaglen hyfforddi diffoddwyr tân amser llawn.

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol o ddiffodd tân arnoch chi ddim ond angerdd i helpu'ch cymuned.

Recruitment

Mae'r broses recriwtio ar gau ar hyn o bryd. Llenwch y ffurflen mynegiant diddordeb a byddwn yn rhoi gwybod ichi pryd mae'r ymgyrch recriwtio nesaf yn weithredol.

 

Wedi rhoi cynnig arni?

Os ydych chi eisoes wedi mynd trwy ein proses recriwtio, darganfyddwch beth sy'n digwydd nesaf trwy fynd i'n pecyn gwybodaeth recriwtio ar-lein.